Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia i teoria muzyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/HITM-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i teoria muzyki
Jednostka: Kierunek RTL rok I
Grupy: Przedmioty podstawowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok I sem I
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przedmiot „Historia i teoria muzyki” ma na celu dostarczenie studentowi Reżyserii elementarnej wiedzy z zakresu wychowania muzycznego.

Realizacja programu oprócz przekazywanych wiadomości historycznych dotyczących rozwoju muzyki poprzez wszystkie epoki, poczynając od Starożytności poprzez Średniowiecze, Renesans, Barok, Klasycyzm, Romantyzm, Neoromantyzm, Impresjonizm na stylach muzyki XX-wiecznej skończywszy, to przede wszystkim słuchanie muzyki wybranych kompozytorów na przestrzeni wieków, orientacja w stylach i formach muzycznych, oraz poznawanie elementarnych określeń muzycznych,

Pełny opis:

Semestr I

1. Hipotezy dotyczące powstania muzyki

2. Podział muzyki na epoki historyczne

3. Instrumenty muzyczne

(etniczne i współcześnie używane, podział instrumentów na grupy, prezentacja ich budowy i brzmienia)

Starożytność

1. Hipotezy dotyczące powstania muzyki

2. Muzyka starożytnego Wschodu

3. Muzyka starożytnego Egiptu

4. Starożytna Grecja i Rzym

Średniowiecze

1. Chorał gregoriański i msza

2. Świecka muzyka epoki Średniowiecza

3. Notacja muzyczna oraz początki wielogłosowości

4. Wielogłosowa muzyka świecka

Renesans

1. Rozwój instrumentów muzycznych

2. Szkoła burgundzka i szkoła flamandzka

3. Polichóralna szkoła wenecka

4. Powstanie chorału protestanckiego

5. Giovanni Pierluigi da Palestrina

6. Camerata florencka i początki opery

7. Złoty wiek muzyki polskiej

Semestr II

Barok

1. Geneza nazwy okresu i nawiązanie do innych dziedzin sztuki

2. Rozwój opery barokowej (Claudio Monteverdi)

3. Uwertura francuska i włoska (Alessandro Scarlatii, Jean Baptiste Lully, Marc Antoine Charpentier)

4. Oratorium i kantata, sonata barokowa

5. System dur-moll i jego temperacja

6. Muzyka instrumentalna w Baroku (concerto grosso i Arcangelo Corelli, koncert solowy i Antonio Vivaldi oraz inni kompozytorzy włoskiego Baroku /Tomaso Albinioni, Giovanni Baptista Pergolesi, Giuseppe Tartini/)

7. Rokoko, styl galant i muzyka klawesynistów francuskich (François Couperin i Jean Philippe Rameau)

8. Fuga

9. Niemiecka muzyka barokowa (Georg Fhilipp Telemann, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach)

Klasycyzm

1. Okres wczesnohomofoniczny

2. Schemat allegra sonatowego

3. Reforma stylu operowego (Christopf Willibald Gluck)

4. Kompozytorzy polscy okresu Klasycyzmu (m.in. M. Kamieński, J. Stefani, K. Kurpiński, J. Elsner)

5. Klasycy wiedeńscy (Józef Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven)

Literatura:

1. Bogusław Śmiechowski Z muzyką przez wieki i kraje Wydawnictwo Oświatowe „Delta W-Z”

2. Józef Władysław Reiss Mała historia muzyki PWM 1979

3. Małgorzata Kowalska ABC historii muzyki Musica Iagellonica Kraków 2001

4. Witold Rudziński O muzyce przy głośniku PWM 1975

5. Przewodnik koncertowy PWM 1980

6. Przewodnik operowy PWM 1985

7. Przewodnik baletowy PWM 1989

8. Encyklopedia Muzyki PWM 1995

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy ( W) student:

Posiada elementarną wiedzę o życiu czołowych kompozytorów poszczególnych epok i o ich twórczości.R_W01, R_W06

Wykazuje znajomość stylów w muzyce oraz form muzycznych.R_W09,R_W10

Rozpoznaje i rozróżnia style muzyczne poszczególnych epok oraz rozumie istotę procesów dotyczących rozwoju muzyki na przestrzeni wieków.R_W12

W zakresie umiejętności (U) student:

Umie swobodnie wypowiadać się na temat różnych dziedzin twórczości dotyczących muzyki.R_U01,R_U10

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

wykazuje umiejętność samooceny.R_K01,R_K02

Metody i kryteria oceniania:

semestr I - zaliczenie

semestr II - zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: forma zaliczenia zależy od etapu studiów

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Krzysztof Dzierma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Krzysztof Dzierma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dzierma, Marta Rau
Prowadzący grup: Krzysztof Dzierma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dzierma, Marta Rau
Prowadzący grup: Krzysztof Dzierma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dzierma, Marta Rau
Prowadzący grup: Krzysztof Dzierma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dzierma, Marta Rau
Prowadzący grup: Krzysztof Dzierma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dzierma, Marcin Nagnajewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Krzysztof Dzierma, Marcin Nagnajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dzierma, Marcin Nagnajewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Krzysztof Dzierma, Marcin Nagnajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)