Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy sztuki animacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/1/PSA-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy sztuki animacji
Jednostka: Kierunek RTL rok I
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/RTL rok I sem I
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

• Zapoznanie studentów z zasadami działania formą plastyczną w postaci lalki, dłoni, części ciała potraktowanej przedmiotowo, materiału, przedmiotu

• Zrozumienie techniki animacyjnej w trakcie działań artystycznych - uzewnętrznienie i przeniesienie na formę emocji i procesu myślenia

• Rozpoznanie specyfiki teatru lalek

• Rozwijanie osobowości artystycznej umożliwiającej tworzenie, realizowanie i wyrażanie koncepcji artystycznej

• Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości

• Budowanie najprostszej wypowiedzi artystycznej (etiuda sceniczna)indywidualnej i zbiorowej

• Praca reżyserska nad indywidualną etiudą sceniczną

W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć i dostosowania ich formy do pracy online na wniosek wykładowcy po akceptacji Dziekana. W przypadku zajęć online może ulec zmianie zakres materiału, który student jest zobligowany zrealizować, jak np. tworzenie etiud zbiorowych.

Pełny opis:

Semestr I

1. Poszukiwanie sposobu użycia części ciała (np. dłoni) jako: postaci, symbolu, materiału plastycznego;

2. Poszukiwanie nowych form wyrazu pozwalające na zdobywanie własnych doświadczeń w zakresie animacji;

3. Ćwiczenia animacyjne: kontakt wzrokowy, myśl i emocje, rytm i zmiany rytmu jako wyraz emocji i tematów, pozowanie jako wyraz stanu emocjonalnego itp.

4. Budowanie etiud w oparciu o improwizacje na zadane tematy;

5. Różne funkcje animatora i sposoby współistnienia formy i prowadzącego;

6. Tworzenie etiud zbiorowych;

7. Wstępne próby prowadzenia aktora w ramach autorskiej etiudy;

Semestr II

1. Forma plastyczna jako punkt wyjściowy do tematu wypowiedzi scenicznej;

2. Temat jako punkt wyjścia do stworzenia etiudy, dobranie adekwatnej formy plastycznej do tematu etiudy;

3. Konstruowanie dramaturgii etiudy i stworzenie krótkiej wypowiedzi scenicznej;

4. Stworzenie krótkiej etiudy reżyserskiej z wykorzystaniem wybranej formy plastycznej;

Literatura:

Jerzy Afanasjew „Sezon kolorowych chmur”

Michaił A. Czechow „O technice aktora”

Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

Henryk Jurkowski, Henryk Ryl, Jan Sztaudynger, „Od szopki do teatru lalek”

Henryk Jurkowski „Aktor w roli demiurga”

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

rozumie specyfikę teatru lalek; (R_W10)

zna formy i techniki używane w teatrze lalek;(R_W09 )

rozumie zasady działania na scenie lalki( formy plastycznej) i współdziałania aktora i lalki;(R_W07)

W zakresie umiejętności (U) student:

zna zasady animacji i potrafi je zastosować w pracy scenicznej; (R_U03)

potrafi skonstruować etiudę z użyciem formy plastycznej jako autorską wypowiedź sceniczną; (R_U04)

twórczo poszukuje nowych sposobów na działanie lalką;(R_U09)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

potrafi pracować samodzielnie (R_K04)

potrafi nazwać i weryfikować popełniane błędy (R_K02, R_K01)

rozumie pojęcie zespołowości i odpowiedzialności za proces tworzenia i prezentacji wypowiedzi artystycznej oraz potrafi tę wiedzę wykorzystać (R_K05, R_K09)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie zajęć, stopień przygotowania do zajęć, ocena wykonywanych na zajęciach ćwiczeń, ocena efektów pracy zespołowej. W ocenie końcowej uwzględniana będzie również umiejętność pracy w grupie i umiejętność stosowania podstaw etyki zawodowej w pracy reżysera.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na minimum 50% zajęć.

I semestr – zaliczenie

II semestr – zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest :

• Zapoznanie studentów z zasadami działania formą plastyczną w postaci lalki, dłoni, części ciała potraktowanej przedmiotowo, materiału, przedmiotu

• Zrozumienie techniki animacyjnej w trakcie działań artystycznych - uzewnętrznienie i przeniesienie na formę emocji i procesu myślenia

• Rozpoznanie specyfiki teatru lalek

• Rozwijanie osobowości artystycznej umożliwiającej tworzenie, realizowanie i wyrażanie koncepcji artystycznej

• Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości

• Budowanie najprostszej wypowiedzi artystycznej (etiuda sceniczna)indywidualnej i zbiorowej

• Praca reżyserska nad indywidualną etiudą sceniczną

Pełny opis:

Semestr I

1. Poszukiwanie sposobu użycia części ciała (np. dłoni) jako: postaci, symbolu, materiału plastycznego;

2. Poszukiwanie nowych form wyrazu pozwalające na zdobywanie własnych doświadczeń w zakresie animacji;

3. Ćwiczenia animacyjne: kontakt wzrokowy, myśl i emocje, rytm i zmiany rytmu jako wyraz emocji i tematów, pozowanie jako wyraz stanu emocjonalnego itp.

4. Budowanie etiud w oparciu o improwizacje na zadane tematy;

5. Różne funkcje animatora i sposoby współistnienia formy i prowadzącego;

6. Tworzenie etiud zbiorowych;

7. Wstępne próby prowadzenia aktora w ramach autorskiej etiudy;

Literatura:

Jerzy Afanasjew „Sezon kolorowych chmur”

Michaił A. Czechow „O technice aktora”

Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

Henryk Jurkowski, Henryk Ryl, Jan Sztaudynger, „Od szopki do teatru lalek”

Henryk Jurkowski „Aktor w roli demiurga”

Uwagi:

zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest :

• Zapoznanie studentów z zasadami działania formą plastyczną w postaci lalki, dłoni, części ciała potraktowanej przedmiotowo, materiału, przedmiotu

• Zrozumienie techniki animacyjnej w trakcie działań artystycznych - uzewnętrznienie i przeniesienie na formę emocji i procesu myślenia

• Rozpoznanie specyfiki teatru lalek

• Rozwijanie osobowości artystycznej umożliwiającej tworzenie, realizowanie i wyrażanie koncepcji artystycznej

• Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości

• Budowanie najprostszej wypowiedzi artystycznej (etiuda sceniczna)indywidualnej i zbiorowej

Pełny opis:

Semestr II

1. Forma plastyczna jako punkt wyjściowy do tematu wypowiedzi scenicznej;

2. Temat jako punkt wyjścia do stworzenia etiudy, dobranie adekwatnej formy plastycznej do tematu etiudy;

3. Konstruowanie dramaturgii etiudy i stworzenie krótkiej wypowiedzi scenicznej;

4. Stworzenie krótkiej etiudy reżyserskiej z wykorzystaniem wybranej formy plastycznej;

Literatura:

Jerzy Afanasjew „Sezon kolorowych chmur”

Michaił A. Czechow „O technice aktora”

Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

Henryk Jurkowski, Henryk Ryl, Jan Sztaudynger, „Od szopki do teatru lalek”

Henryk Jurkowski „Aktor w roli demiurga”

Uwagi:

zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest :

• Zapoznanie studentów z zasadami działania formą plastyczną w postaci lalki, dłoni, części ciała potraktowanej przedmiotowo, materiału, przedmiotu

• Zrozumienie techniki animacyjnej w trakcie działań artystycznych - uzewnętrznienie i przeniesienie na formę emocji i procesu myślenia

• Rozpoznanie specyfiki teatru lalek

• Rozwijanie osobowości artystycznej umożliwiającej tworzenie, realizowanie i wyrażanie koncepcji artystycznej

• Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości

• Budowanie najprostszej wypowiedzi artystycznej (etiuda sceniczna)indywidualnej i zbiorowej

• Praca reżyserska nad indywidualną etiudą sceniczną

Pełny opis:

Semestr I

1. Poszukiwanie sposobu użycia części ciała (np. dłoni) jako: postaci, symbolu, materiału plastycznego;

2. Poszukiwanie nowych form wyrazu pozwalające na zdobywanie własnych doświadczeń w zakresie animacji;

3. Ćwiczenia animacyjne: kontakt wzrokowy, myśl i emocje, rytm i zmiany rytmu jako wyraz emocji i tematów, pozowanie jako wyraz stanu emocjonalnego itp.

4. Budowanie etiud w oparciu o improwizacje na zadane tematy;

5. Różne funkcje animatora i sposoby współistnienia formy i prowadzącego;

6. Tworzenie etiud zbiorowych;

7. Wstępne próby prowadzenia aktora w ramach autorskiej etiudy;

Literatura:

Jerzy Afanasjew „Sezon kolorowych chmur”

Michaił A. Czechow „O technice aktora”

Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

Henryk Jurkowski, Henryk Ryl, Jan Sztaudynger, „Od szopki do teatru lalek”

Henryk Jurkowski „Aktor w roli demiurga”

Marta Rau "Ręce mówią. Od gestu do teatru rąk."

Uwagi:

Na otrzymanie zaliczenia ma wpływ: aktywnośći w trakcie zajęć, stopień przygotowania do zajęć, ocena wykonywanych na zajęciach ćwiczeń, efekty pracy zespołowej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Cempura, Wiesław Czołpiński, Marta Rau, Agata Stasiulewicz
Prowadzący grup: Maciej Cempura, Marta Rau, Agata Stasiulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Marta Rau, Maciej Zalewski, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Marta Rau, Maciej Zalewski, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)