Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współpraca z reżyserami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/WzR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca z reżyserami
Jednostka: Kierunek ATL rok V
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok V sem 10
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Podsumowanie współpracy w ramach projektów reżyserskich, zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych.

Pełny opis:

Podsumowanie działań studentów ATL ze studentami RTL podjętych w trakcie całego okresu studiów, na rzecz projektów reżyserskich, które podlegały weryfikacji podczas zaliczeń i egzaminów reżyserskich w minionych semestrach nauki. Współpraca mogła obejmować również działalność pozaszkolną.

Literatura:

literatura uzupełniająca:

t. I, t. II, K. Stanisławski „Praca aktora nad sobą”

J. Garfein „Żyć i grać”

Z. Cynkutis „Aktor. Animator twórczych procesów”

U. Hagen „Szacunek dla aktorstwa”

R. Bolesławski „Aktorstwo 6 pierwszych lekcji”

Efekty uczenia się:

(K_K01) Student/Studentka wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; potrafi krytycznie ocenić odbierane treści

(K_K02) Student/Studentka rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych

(K_K03) Student/Studentka łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją przy współtworzeniu prac zaliczeniowych studentów RTL, wspomagając ich naukę

(SATL_U04) Student/Studentka potrafi realizować koncepcje artystyczne przy pomocy umiejętności warsztatowych i rzemieślniczych za kresu teatru formy i pokrewnych dyscyplin

(SATL_K01) Student/Studentka funkcjonuje artystycznie z zachowaniem wszelkich zasad etyki

(SATL_K02) Student/Studentka podejmuje refleksję na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie udokumentowanych projektów reżyserskich na przestrzeni wszystkich semestrów nauki.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Grzeszczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Grzeszczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)