Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do klasycznych technik lalkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/WKTL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do klasycznych technik lalkowych
Jednostka: Kierunek ATL rok II
Grupy: Przedmioty specjalności ATL
Przedmioty WSL/ATL rok II sem 3
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiające teoretycznie oraz praktycznie opanować klasyczne formy lalkowe, do których należy Jawajka, Kukła, Pacynka. Student poznaje rys historyczny, budowę oraz poetykę poszczególnych form. Ma możliwość zbadać i przepracować tajniki animacji, kompozycji scenicznej oraz zasady dramaturgii etiud aktorskich z wykorzystaniem lalek. Wiedza ta jest przyswajana podczas indywidualnych i zbiorowych ćwiczeń z lalką oraz podczas budowania zdarzenia scenicznego z perspektywy aktora. W przypadku nauczania online, student rozwija indywidualne umiejętności budowania etiudy, postaci, konfliktu, relacji w sposób kreatywny wykorzystując formy klasyczne.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności:

- rozpoznania i wykorzystania środków wyrazu scenicznego Kukły, Pacynki, Jawajki

- łączenia użycia motoryki Kukły, Pacynki, Jawajki z interpretacją tekstu dramatycznego

- budowania elementarnych etiud aktorskich z użyciem Kukły, Pacynki, Jawajki

- budowania postaci scenicznej przy użyciu Kukły, Pacynki, Jawajki z dookreślonym wyglądem plastycznym danej lalki

- świadomego użycia scenicznego Kukły, Pacynki, Jawajki we wspólnym repertuarze

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

H. Jurkowski „Aktor w roli demiurga”,

R. Czajka, J. Kilian, A. Rembowska „Elementarz teatru lalek”

Wykaz literatury uzupełniającej:

t. I, t. II, K. Stanisławski „Praca aktora nad sobą”

J. Garfein "Żyć i grać"

Z. Cynkutis „Aktor. Animator twórczych procesów”

U. Hagen” Szacunek dla aktorstwa”

R. Bolesławski „Aktorstwo 6 pierwszych lekcji”

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

SATL_W01 zna historię pacynki, jawajki, kukły, ich rolę w kulturze na przestrzeni wieków, symbolikę oraz badania naukowe poświęcone technikom klasycznym (P7S_WG NS, S)

SATL_W02 zna metody i sposoby wykorzystania pacynki, jawajki i kukły w planie lalkowym, oraz w planie lalkowym połączonym z grą aktorską w żywym planie w stopniu niezbędnym do realizacji dzieła artystycznego (P7S_ WG Sz)

SATL_W05 zna technologie związane z przestrzenią teatralną lalek klasycznych. Wie jak, w zgodzie z konwencją właściwą każdej z form, przenieść działania artystyczne w przestrzeń ateatralną, wykorzystując rozwój technologiczny w dziedzinie teatru lalek (P7S_WG Sz)

W zakresie umiejętności (U) student:

SATL_U01 rozumie jakie wymogi powinien spełniać tekst sceniczny, jaką konstrukcję powinien mieć tekst scenariusza, dokonuje samodzielnej oceny i analizy tekstu w procesie budowy dzieła teatralnego z użyciem środków teatru lalek (P7S_UW Sz)

SATL_U02 potrafi świadomie posługiwać się techniką i technologią teatru lalek w realizacji prac artystycznych (P7S_UW Sz)

SATL_U03 w wyniku ćwiczeń posiadł warsztat, który umożliwia dalszy rozwój zawodowy poprzez samodzielną pracę (P7S_UW P7S_UU Sz)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

SATL_K01 potrafi pracować w grupie, w sposób twórczy, kreatywny, zgodny z etyką obowiązującą w środowisku teatru i artystycznym (P7S_KR Sz)

SATL_K02 własną pracę poddaje analizie i wyciąga wnioski w odniesieniu do zagadnień społecznych, naukowych i etycznych (P7S_KR P7S_KO Sz)

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

III sem. - zaliczenie z oceną

IV sem. - egzamin

Sposoby weryfikacji:

- kontrola kolejnych etapów wskazanych ćwiczeń warsztatowych

- zaliczanie kolejnych etapów wskazanych ćwiczeń warsztatowych

- prezentacja wykonywanych ćwiczeń warsztatowych przed komisją egzaminacyjną

- w wypadku nieobecności student jest zobowiązany uzupełnić programowe braki

- student może mieć dwie nieusprawiedliwione nieobecności, w przypadku nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim musi być na co najmniej 50% zajęć

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako, Marta Rau
Prowadzący grup: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau, Kamila Wróbel
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Kamila Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau, Agata Stasiulewicz
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Łucja Grzeszczyk, Agata Stasiulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)