Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pracy nad rolą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/SDPnR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy pracy nad rolą
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty kierunkowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 5
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest pogłębienie umiejętności aktorskich studenta w wykorzystaniu pełni ekspresji i indywidualności aktorskiej. Budowaniu podstaw pracy nad rolą i pogłębieniu pracy nad dialogiem służyć ma poznanie kolejnych stylistyk gry aktorskiej.

Pełny opis:

Semestr V i VI

Teoretyczne umiejętności:

1. analiza dramatu

2. analiza postaci: cechy, charakter, wykształcenie, zachowanie, poglądy, złożoność psychologiczna, relacje, konflikty, niespójności, okoliczności, działania, więzi lub ich brak, relacje, układ więzi, cel, przeszkody,

Praktyczne umiejętności:

- budowanie postaci; wybór środków, składowych psychicznych i fizycznych

- kształtowania jej charakteru,

- tworzenie świadomości postaci

- tworzenie jej sposobu myślenia

- tworzenie relacji z innymi, z przestrzenią

- świadomość kanałów komunikacyjnych i właściwy, spójny, ich dobór

- tworzenie życia postaci, jej dramaturgi w przestrzeni, za pomocą różnych środków; werbalnych, niewerbalnych,

- swoboda i świadomość improwizacyjna

- praktykowanie procesu jako postawy poszukującej, twórczej i kreatywnej

Literatura:

1. „Praca aktora nad rolą” Konstantin Stanisławski, przekład Jerzy Czech

2. „Praca aktora nad sobą” tom I, Konstantin Stanisławski, przekład Jerzy Czech

3. „Praca aktora nad sobą” tom II, Konstantin Stanisławski, przekład Jerzy Czech

1. „Pusta przestrzeń” Peter Brook, przekład Witold Kalinowski

2. ”Przeciw konwencjom” Marta Fik

3. ”Naga scena” Jacques Copeau, przekład Maria Skibniewska

4. „Poszukiwania” Jewgienij Wachtangow, przekład Henryk Bieniewski

5. ”Dzieło sztuki żywej” Adolphe Appia, przekład Janina Hera, Leszek Kossobudzki, Halina Szymańska

6. ”Przeciw interpretacji i inne eseje” Susan Sontag, przekład Małgorzata Pasicka, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Wnikliwa analiza literacka, osadzenie w epoce, analiza dramaturgiczna dramatu, występujących postaci, konteksty kulturowe, historyczne, osadzenie w tradycji, aktualność, [K_WO3] [K_WO5]

świadomość możliwości środków i narzędzi gry aktorskiej do wyznaczonego celu interpretacyjnego, zakres pola inspiracji, [K_WO8] [K_WO11]

W zakresie umiejętności:

samodzielne wyznaczenie pola, zakresu improwizacji i jej kierunku [K_UO2][K_UO4]

wykorzystuje w pełni techniki aktorskie werbalne i niewerbalne [K_UO6]

świadome i kreacyjnie wykorzystywanie teoretycznego przygotowania do projektu artystycznego [K_UO8]

W zakresie kompetencji społecznych:

umiejętność dzielenia się zebranym doświadczeniem, wiedzą i kreatywnością z współtwórcami w procesie tworzenia wspólnego dzieła [K_KO2]

umiejętność pracy na wysokim poziomie zaangażowania, dyskusji, sporu,

umiejętność korzystania ze zjawisk emocjonalnych (napięcia, stresu, pasji) w myśleniu procesowym w trybie indywidualnym i zespołowym [K_KO5]

umiejętność zachowania twórczej, otwartej postawy w momentach kryzysowych, różnicy zdań, poglądów, napotkanych trudności

twórcza samokrytyczna postawa bycia w procesie [K_KO6]

umiejętność wyciągania wniosków, dokonywania analizy w zakresie procesu twórczego, własnego rozwoju indywidualnego a także procesu grupowego pozostałych twórców uczestniczących w projekcie [K_KO10]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Egzamin w semestrze V i VI

 egzamin praktyczny

 forma prezentacji scenicznej utworu (etiudy) przed komisją egzaminacyjną

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bikowski, Krzysztof Ogłoza, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bikowski, Krzysztof Ogłoza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bikowski, Łukasz Lewandowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bikowski, Łukasz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bikowski, Łukasz Lewandowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bikowski, Łukasz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)