Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sceny dialogowe prozą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/SDP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sceny dialogowe prozą
Jednostka: Kierunek ATL rok II
Grupy: Przedmioty kierunkowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok II sem 4
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.50 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności prowadzenia dialogu scenicznego oraz zrozumienie zasad i prawideł rządzących obecnością aktora na scenie w relacji z samym sobą, partnerem, widownią i przestrzenią.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności prowadzenia dialogu scenicznego, a także pojęcie zasad i prawideł rządzących obecnością aktora na scenie w relacji z samym sobą, partnerem, widownią i przestrzenią. Poprzez indywidualnie dopasowywane ćwiczenia aktorskie dotykające poszczególnych zagadnień w oparciu o konkretne sceny dialogowe, praca odbywa się nad następującymi aspektami:

1. Istota i rodzaje konfliktów scenicznych.

2. Rola analizy problemu postaci i problemu zawartego w scenie.

3. Tożsamość, pamięć emocjonalna, substytucja (podstawienie), zmysły i myślenie postaci

4. Budowanie postaci przez działanie

5. Prowadzenie logicznego dialogu z partnerem scenicznym

6. Tworzenie miejsca

7. Budowanie sytuacji scenicznej na podstawie sceny dialogowej prozą

8. Zasady prowadzenia konfliktu emocjonalnego, personalnego i przestrzennego

9. Panowanie nad rytmem sceny

10. Podzielność uwagi scenicznej

11. Powtarzalność działań scenicznych i procesów emocjonalnych w obrębie przyjętych założeń

12. Umiejętność umiejscowienia sceny w kontekście większej całości dramaturgicznej.

Literatura:

S. Book, "Podręcznik dla aktora"

U. Hagen "Szacunek dla aktorstwa"

K. Stanisławski "Praca aktora nad sobą. Część I. Praca aktora nad sobą w twórczym procesie przeżywania"

J.Weston " Reżyserowanie aktorów"

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W):

Student samodzielnie, aktywnie i twórczo analizuje i diagnozuje zachodzące w nim procesy psychiczne i emocjonalne niezbędne do pracy scenicznej (K_W06)

Student samodzielnie bada zależności pomiędzy teorią a praktyką sceniczną, kreatywnie korzysta z inspiracji literackich w procesie scenicznego tworzenia (K_W11)

W zakresie umiejętności (U):

Student potrafi w praktyce dysponować swoją obecnością na scenie i w scenie (K_U06)

Student potrafi wykorzystać technikę improwizacji w tworzeniu wypowiedzi scenicznej zgodnej z założoną koncepcją, posługując się poznanymi środkami wyrazu (K_U04)

Student potrafi pracować nad sobą w zakresie stanów emocjonalnych, zmysłowych i reakcji motorycznych; wie jak je wywoływać, jak w nich trwać i jak je zmieniać tworząc indywidualną wypowiedź sceniczną (K_U01)

Student posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w sposób bezpieczny, nie powodujący uszczerbku na zdrowiu (K_U07)

Student potrafi dokonać analizy tekstu stanowiącego podstawę działań scenicznych i zaproponować adekwatne do niego środki wyrazu (K_U02)

Student działa na rzecz zespołu dążąc do porozumienia w sprawie wypracowania wspólnych, wartościowych pod względem artystycznym, rozwiązań (K_U05)

W zakresie kompetencji (K) :

Student dokonuje samooceny i konstruktywnej oceny partnera scenicznego (K_ K06)

Student świadomie wyraża swe opinie i bierze czynny udział w dyskusjach dotyczących pracy scenicznej z partnerem (K_K01)

Student bezpiecznie, świadomie wykorzystuje w pracy scenicznej swą wrażliwość i emocjonalność (K_K05)

Student przyjmuje krytyczne uwagi jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie aktywności, przygotowania do zajęć i obecności (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności). Spóźnienie powyżej 5 minut traktowane jest jako nieobecność. Materiał wskazany przez wykładowcę jest omawiany i zatwierdzany wspólnie ze studentami. Poza wskazaniem prowadzącego (np. dotyczącym lektury tekstu z nośnika elektronicznego) używanie telefonów jest zabronione. Telefony powinny mieć wyłączony dźwięk. Egzamin odbywa się w formie publicznego pokazu wobec komisji i studentów. W wyjątkowych wypadkach widownia może być ograniczona na wniosek wykładowcy. Wszelkie zmiany powyższych zasad możliwe są na podstawie pisemnego kontraktu między wykładowcą a studentami.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Lewandowski, Marta Rau, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Łukasz Lewandowski, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umięjętności prowadzenia dialogu scenicznego, zrozumienia zasad i prawideł rządzących obecnością na scenie w relacji ze sobą, z partnerem i przestrzenią.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umięjętności prowadzenia dialogu scenicznego, zrozumienia zasad i prawideł rządzących obecnością na scenie w relacji ze sobą, z partnerem i przestrzenią. Na podstawie ćwiczeń aktorskich dotykających poszczególnych zagadnień w trybie warsztatowym i w oparciu o konkretne sceny dialogowe wybrane ze światowej literatury dramatycznej pracujemy nad następującymi zagadnieniami:

1. Tożsamość, pamięć emocjonalna, substytucja, zmysły i myślenie postaci

1a. Potrzeby, pragnienia i przeszkody postaci,

3. Tworzenie miejsca

4. Istota emocji scenicznych

5. Budowanie postaci przez działanie i jej wewnętrzne odniesienia

6. Zasady prowadzenia konfliktu emocjonalnego, personalnego i przestrzennego

7. Zasady dialogu w praktyce wybranych scen z dramatu współczesnego

Literatura:

Dramat amerykański w tym:

1. Arthur Miller "Widok z mostu"

2. Harold Pinter "Zdrada"

3. David Auburn "Dowód"

4. Harold Pinter "Kochanek"

5. David Hare "Blue room"

6. Georege F.Walker "Loretta"

7. Tennessee Williams "Szklana menażeria"

8. Neil LaBute "Kilka dziewczyn"

i inne

Artykuły, czasopisma zajmujące się tematyką psychologii, w szczególności psychologii rodziny, relacji z rodzicami, itd.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Lewandowski, Marta Rau, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Łukasz Lewandowski, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Lewandowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Łukasz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umięjętności prowadzenia dialogu scenicznego, zrozumienia zasad i prawideł rządzących obecnością na scenie w relacji ze sobą, z partnerem i przestrzenią.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umięjętności prowadzenia dialogu scenicznego, zrozumienia zasad i prawideł rządzących obecnością na scenie w relacji ze sobą, z partnerem i przestrzenią. Na podstawie ćwiczeń aktorskich dotykających poszczególnych zagadnień w trybie warsztatowym i w oparciu o konkretne sceny dialogowe wybrane ze światowej literatury dramatycznej pracujemy nad następującymi zagadnieniami:

1. Tożsamość, pamięć emocjonalna, substytucja, zmysły i myślenie postaci

1a. Potrzeby, pragnienia i przeszkody postaci,

3. Tworzenie miejsca

4. Istota emocji scenicznych

5. Budowanie postaci przez działanie i jej wewnętrzne odniesienia

6. Zasady prowadzenia konfliktu emocjonalnego, personalnego i przestrzennego

7. Zasady dialogu w praktyce wybranych scen z dramatu współczesnego

Literatura:

U. Hagen "Szacunek dla aktorstwa"

M. Czechow "O technice aktora"

E. Fromm "O sztuce miłości"

M. Bierdiajew "Sens twórczości"

J. Monbourquette "Odkryj swoją wartość i idź"

J. Garfein "Żyć i grać"

D. Mamet "Prawda i fałsz"

Uwagi:

1. Obecność i aktywny udział na zajęciach, ćwiczeniach

2 Samodzielna, aktywna i twórcza praca nad sobą

3. Prezentacja scen dramaturgicznych na zajęciach

4. Zdobyte praktyczne umiejętności / progres

4. Pokaz semestralny ze scen dialogowych / egzamin

Dozwolona 2 nieobecność nieusprawiedliwiona

Forma zaliczenia :

III sem - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Helena Radzikowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Helena Radzikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Marta Rau, Anna Stela
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Stela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności prowadzenia dialogu scenicznego oraz zrozumienie zasad i prawideł rządzących obecnością aktora na scenie w relacji z samym sobą, partnerem i przestrzenią.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności prowadzenia dialogu scenicznego, a także pojęcie zasad i prawideł rządzących obecnością aktora na scenie w relacji z samym sobą, partnerem i przestrzenią. Poprzez indywidualnie dopasowywane ćwiczenia aktorskie dotykające poszczególnych zagadnień w oparciu o konkretne sceny dialogowe wybrane ze światowej literatury dramatycznej, praca odbywa się nad następującymi aspektami:

1. Istota emocji scenicznych

2. Reakcje zmysłowe, emocjonalne i motoryczne

3. Tożsamość, pamięć emocjonalna, substytucja (podstawienie), zmysły i myślenie postaci

4. Budowanie postaci przez działanie

5. Prowadzenie logicznego dialogu z partnerem scenicznym

6. Tworzenie miejsca

7. Budowanie sytuacji scenicznej na podstawie sceny dialogowej prozą

8. Zasady prowadzenia konfliktu emocjonalnego, personalnego i przestrzennego

9. Świadomy dobór środków wyrazu adekwatnych do materiału dramatycznego i założeń sceny

10. Panowanie nad rytmem sceny

11. Podzielność uwagi scenicznej

12. Powtarzalność działań scenicznych i procesów emocjonalnych w obrębie przyjętych założeń

13. Umiejętność umiejscowienia sceny w kontekście większej całości dramaturgicznej (całej sztuki bądź jej fragmentu)

Jeżeli sytuacja epidemiczna uniemożliwi bezpieczne prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym, będą one - na mocy zarządzenia Rektora - realizowane zdalnie. Dobór materiału umożliwia jego realizację w warunkach izolacji, za pośrednictwem powszechnie stosowanych urządzeń technicznych i komunikatorów internetowych (online).

Literatura:

K. Stanisławski "Praca aktora nad sobą. Część I. Praca aktora nad sobą w twórczym procesie przeżywania"

M. Czechow "O technice aktora"

U. Hagen "Szacunek dla aktorstwa"

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Lewandowski, Marta Rau, Anna Stela
Prowadzący grup: Łukasz Lewandowski, Anna Stela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Marta Rau, Anna Stela
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Stela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności prowadzenia dialogu scenicznego oraz zrozumienie zasad i prawideł rządzących obecnością aktora na scenie w relacji z samym sobą, partnerem, widownią i przestrzenią.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności prowadzenia dialogu scenicznego, a także pojęcie zasad i prawideł rządzących obecnością aktora na scenie w relacji z samym sobą, partnerem, widownią i przestrzenią. Poprzez indywidualnie dopasowywane ćwiczenia aktorskie dotykające poszczególnych zagadnień w oparciu o konkretne sceny dialogowe, praca odbywa się nad następującymi aspektami:

1. Istota i rodzaje konfliktów scenicznych.

2. Rola analizy problemu postaci i problemu zawartego w scenie.

3. Tożsamość, pamięć emocjonalna, substytucja (podstawienie), zmysły i myślenie postaci

4. Budowanie postaci przez działanie

5. Prowadzenie logicznego dialogu z partnerem scenicznym

6. Tworzenie miejsca

7. Budowanie sytuacji scenicznej na podstawie sceny dialogowej prozą

8. Zasady prowadzenia konfliktu emocjonalnego, personalnego i przestrzennego

9. Panowanie nad rytmem sceny

10. Podzielność uwagi scenicznej

11. Powtarzalność działań scenicznych i procesów emocjonalnych w obrębie przyjętych założeń

12. Umiejętność umiejscowienia sceny w kontekście większej całości dramaturgicznej.

Literatura:

S. Book, "Podręcznik dla aktora"

U. Hagen "Szacunek dla aktorstwa"

K. Stanisławski "Praca aktora nad sobą. Część I. Praca aktora nad sobą w twórczym procesie przeżywania"

J.Weston " Reżyserowanie aktorów"

Uwagi:

Zaliczenie odbywa się na podstawie aktywności, przygotowania do zajęć i obecności (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności). Spóźnienie powyżej 5 minut traktowane jest jako nieobecność. Materiał wskazany przez wykładowcę jest omawiany i zatwierdzany wspólnie ze studentami. Poza wskazaniem prowadzącego (np. dotyczącym lektury tekstu z nośnika elektronicznego) używanie telefonów jest zabronione. Telefony powinny mieć wyłączony dźwięk. Egzamin odbywa się w formie publicznego pokazu wobec komisji i studentów. W wyjątkowych wypadkach widownia może być ograniczona na wniosek wykładowcy. Wszelkie zmiany powyższych zasad możliwe są na podstawie pisemnego kontraktu między wykładowcą a studentami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)