Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/HS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki
Jednostka: Kierunek ATL Rok I
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok I sem 1
Przedmitoy podstawowe TTL
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia z historii sztuki zostały pomyślane jako zwięzły, możliwie szeroki przegląd najważniejszych zjawisk artystycznych od czasów Faraonów po połowę XX wieku. Z racji na ograniczenia czasowe przedmiotem wykładu będzie sztuka kręgu kultury europejskiej. Chronologicznie zostaną omówione zabytki architektury, malarstwa i rzeźby kolejnych okresów historycznych. Celem wykładu będzie podanie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy z zakresu historii sztuki, odnoszącej się do kwestii związanych ze stylem, ikonografią oraz funkcją dzieł tworzonych w poszczególnych epokach. Wykład będzie prowadzony w oparciu o bogaty materiał ilustracyjny w formie prezentacji powerpoint.

Pełny opis:

Semestr I, II

Sztuka kręgu kultury europejskiej: 1000 p.n.e. – poł. XX w. – malarstwo, rzeźba, architektura, inne media artystyczne

Podstawowe informacje historyczne, jak też podstawowy zestaw pojęć i terminów, będą jednak stanowić tylko ogólną ramę pozwalającą na zrozumienie istoty określonych kierunków i tendencji artystycznych, ich genezy. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie funkcji sztuki dawnej. W trakcie zajęć stale pojawiać się będą pytania o to, komu taka a nie inna sztuka była potrzebna, do czego była wykorzystywana, jakie środki wyrazu stosowano, aby wpłynąć na odbiorcę. Istotnym zagadnieniem będzie również kwestia recepcji sztuki, a także prestiż, który się z nią przez stulecia wiązał.

Jeśli zajdzie taka potrzeba - istnieje możliwość prowadzenia przedmiotu on-line.

Literatura:

1. John Berger, O patrzeniu, Warszawa 1999

2. Ernst Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997 [i inne, późniejsze wydania]

3. Hugh Honour, John Fleming, Historia sztuki świata, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Sztuka świata, T. 1-13, Warszawa 1989-2000

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

posiada gruntowną znajomość kanonu sztuki polskiej i światowej; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania (K_W01)

w pogłębionym stopniu zna i rozumie teorie naukowe właściwe dla historii sztuki oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań (K_W02)

posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu dziejów sztuki oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji (K_W04)

zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe sztuk plastycznych w różnych okresach historycznych oraz zna fachową literaturę w tej dziedzinie (K_W07)

W zakresie umiejętności (U) student:

rozumie istotę konstrukcji dzieła sztuki, samodzielnie ocenia dzieła sztuki i możliwości jego wykorzystania w procesie budowy dzieła teatralnego z użyciem środków teatru lalek (SATL_U01)

tworzy rozbudowane pisemne i ustne wypowiedzi z zakresu refleksji nad sztukami plastycznymi w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą w procesie kształcenia, także w języku obcym (SATL_U05)

W zakresie kompetencji społecznych student:

analizuje dzieła sztuki pod kątem możliwości adaptacji, kompilacji czy innych zabiegów dotyczących konstruowania tekstu dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych (K_U02)

rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych (K_K02)

Posiada umiejętności w zakresie interpretacji utworów reprezentujących różne style muzyczne na poziomie

odpowiednim do wykorzystania w pracy aktora dramatycznego (SAD_U04),

tworzy rozbudowane pisemne i ustne wypowiedzi z zakresu analizy dzieł sztuki w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą w procesie kształcenia, także w języku obcym (SAD_U05).

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Umie dostrzec jednostkowe i społeczne konsekwencje oddziaływania sztuk plastycznych (R_K01),

Jest zdolny efektywnie łączyć wyobraźnię oraz intuicję z racjonalnym dyskursem na tematy związane ze sztukami plastycznymi w płaszczyźnie kontaktów społecznych (R_K04),

Jest zdolny do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań artystycznych innych osób (R_K03),

Jest zdolny do podjęcia refleksji na temat etycznych aspektów związanych z własną ekspresją artystyczną (R_K09)

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (ocena umiejętności krytycznej analizy omawianego materiału, aktywność w dyskusji).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)