Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gra aktora w masce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/GAwM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gra aktora w masce
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty specjalności ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 5
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest:

- kształcenie świadomości ciała

- zapoznanie się ze stylami i kanonami ruchu w pantomimie i grze aktora w masce

- zapoznanie z historią i teorią teatru ruchu

- przygotowanie studentów do budowania i wykonywania roli z wykorzystaniem własnego ciała, jako głównego środka przekazu treści i emocji

- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i metodami pracy z zakresu pantomimy

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

- budowanie roli za pomocą ruchu, gestu oraz świadomej pracy ciała

- budowanie postaci i jej charakterystyczności z wykorzystaniem różnych rodzajów masek ( ze szczególnym uwzględnieniem , maski neutralnej, larwalnej i charakterystycznej )

- ćwiczenia rozwijające plastyczność w ciele

- ćwiczenia improwizacyjne rozwijające, koncentrację, wyobraźnię i estetyka ruchu

- kreowanie iluzji rzeczywistości za pomocą ciała i gestu

- wykorzystanie przestrzeni jako punktu odniesienia dla pracy aktora

- budowanie metafor scenicznych oraz zasada użycia maski na scenie

Zajęcia z maski mogą być prowadzone systemem on-line z użyciem odpowiednich narzędzi multimedialnych.

Literatura:

1. Decroux Etienne, O sztuce mimu, PIW, Warszawa 1967.

2. Lecoq Jacques, Ciało poetyckie, Wrocław 2011.

3. Barba Eugenio, Savarese Nicola, Sekretna sztuka aktora, Wrocław 2005.

4. Michaił A. Czechow, O technice aktora, Wydawnictwo Nearche, Kraków

5. Dorota Kędzior, Technika Alexandra; Jacek Santorowski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 1993

6. Henryk Jurkowski, Aktor w roli demiurga, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Warszawa 2006,

7. Włodzimierz Szturc, Rytualne źródła teatru - Obrzęd - Maska - Święto, PWST Kraków 2013

Efekty uczenia się:

Z zakresu wiedzy (W) student:

A_W10 - zna możliwości różnych technik lalkowych, teatru przedmiotów, teatru maski i innych niekonwencjonalnych środków wyrazu artystycznego oraz teatru ożywionej formy;

W zakresie umiejętności (U) student:

A_U3 posiada umiejętność świadomego posługiwania się techniką i

technologią teatru lalek w trakcie realizacji prac artystycznych;

A_U6 jest przygotowany do współdziałania i współpracy z innymi osobami

w ramach prac zespołowych;

A_U9 opanował efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych,

które umożliwiają ich ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę;

A_U13 zdobył umiejętności tworzenia w sposób umożliwiający odejście od

zapisanego tekstu/scenariusza;

A_K2 jest zdolny w różnych sytuacjach do efektywnego wykorzystania:

- wyobraźni,

- intuicji,

- emocjonalności,

- zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie

rozwiązywania problemów,

- zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i

zmieniających się okoliczności,

- umiejętności kontrolowania swoich zachowań i sprostania warunkom

związanym z publicznymi prezentacjami.

Metody i kryteria oceniania:

V sem. - zaliczenie z oceną

Przygotowanie do zajęć i systematyczność - 40%

Zaangażowanie, skupienie i kreatywność na zajęciach 40%

Umiejętność wykonania ćwiczeń - 20%

Pokaz zaliczeniowy - w formie krótkiego pokazu wewnętrznego (publicznego).

Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych student nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

VI sem. - egzamin

Egzamin w formie etiudy lub krótkiego przedstawienia teatralnego, w którym każdy student prezentuję warsztat z gry aktora w masce. Ocenie podlega obecność na zajęciach (40%), efekty artystyczne, samodzielne przygotowanie do pracy, techniczne aspekty ćwiczeń (30%) oraz zaangażowanie i koncentracja na zajęciach (30%)

Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności student nie otrzyma zaliczenia.

W przypadku dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych student nie otrzymuje zaliczenia.

W przypadku nieobecności student we własnym zakresie powinien nadrobić zaległości i materiał przepracowany na zajęciach.

Jeżeli student w wyniku złej sytuacji zdrowotnej, bądź innego zdarzania losowego nie może uczestniczyć w zajęciach, a jego nieobecności powodują duże zaległości w programie nauczania to prowadzący nie ma podstaw do zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia mogą być prowadzone systemem on-line w razie konieczności związanych z kwarantanną. Zajęcia w takiej formie odbywają się indywidualnie. W przypadku zaliczania studenci przygotowują solowe etiudy z wykorzystaniem wybranej ( i wcześniej skonsultowanej z prowadzącym )maski.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Pietruski, Marta Rau
Prowadzący grup: Miłosz Pietruski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Pietruski, Marta Rau
Prowadzący grup: Miłosz Pietruski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)