Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu z interpretacją piosenki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/EGZIP1-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu z interpretacją piosenki I
Jednostka: Kierunek ATL rok II
Grupy: Przedmioty podstawowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok II sem 4
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

-ustawiczne utrwalanie nabytych umiejętności posługiwania się głosem;

-dalsze zdobywanie wiedzy z zakresu nomenklatury muzycznej;

-dalsze utrwalanie umiejętności w zakresie rozpoznawania przebiegu energetycznego frazy;

-umiejętność połączenia elementów dzieła muzycznego w śpiewie ze sferą zadania aktorskiego;

Pełny opis:

Semestr III

-ćwiczenia wokalne

-warsztat emocjonalno-ruchowy

-ćwiczenia wokalne połączone z etiudą aktorską,

Semestr IV

- interpretacja piosenki - teoria ,rozmowa z wykładowcą, analiza tekstu piosenki, rozmowa o założeniach aktorskich (charakterystyce postaci, okolicznościach, w jakich się znajduje, celach , jakie obiera)

-przygotowanie własnej interpretacji piosenki z zakresu muzyki rozrywkowej (zadanie wokalne i aktorskie);

- ćwiczenia indywidualne i grupowe w trakcie zajęć (ruchowe i aktorskie);

- praca indywidualna nad zadanymi zagadnieniami;

Literatura:

1. G. Concon-50 ćwiczeń op.9, PWM 1964.

2. N. Vaccai- Praktyczna metoda śpiewu włoskiego, PWM.

3. B.Lutgen-Wokalizy, PWM Kraków 1948

4. Zbiory pieśni i arii polskich i zagranicznych.

1.T.Zalewski – Cztery zasadnicze systemy w procesie nauczania śpiewu solowego wg. R.Husson’a (COPSA MP z. 84;1965).

2. B. Tarasiewicz - Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. WPN UNIVERSITAS, Kraków 2006.

3. K. Linklater – „Uwolnij swój głos- tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową”. PWST w Krakowie 2012.

4. H. Zielińska – Kształcenie głosu.WM POLIHYMNIA, Lublin 2002.

5. S.Grochmal – Ćwiczenia relaksowo-koncentrujące.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy ( W) student:

-poprzez pracę indywidualną poszerza znajomość repertuaru związanego ze studiowanym kierunkiem K_W03

-jest w stanie definiować elementarne zjawiska dotyczące techniki wokalnej, elementów dzieła muzycznego oraz wykonawstwa artystycznego. Potrafi wykorzystać teorię w praktyce K_W11

W zakresie umiejętności (U) student:

-potrafi współdziałać z innymi osobami w zakresie wykonywanych ćwiczeń K_U05

-potrafi posługiwać się głosem w ramach ćwiczeń warsztatowych i samodzielnie je doskonalić K_U07

-umie korzystać z wypracowanych elementarnych umiejętności warsztatowych dla realizacji własnej koncepcji artystycznej K_U06

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

-jest w stanie korzystać z własnej intuicji, wyobraźni i odczuć oraz umie kontrolować swoje reakcje na potrzeby prezentacji publicznej K_K05

-jest w stanie dokonać konstruktywnej krytyki swojej pracy oraz pracy innych osób K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Semestr III – zaliczenie

Semestr IV – zaliczenie z oceną

- obecność na zajęciach;

- ocena zadań zleconych do wykonania poza zajęciami;

- ocena zadań wykonywanych podczas zajęć;

- ocena efektów pracy podczas prezentacji indywidualnej;

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Marcin Ozga, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Marcin Ozga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Ozga, Marta Rau, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Marcin Ozga, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Cezary Szyfman, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Cezary Szyfman, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Krzysztof Kulikowski, Magdalena Ołdziejewska, Marcin Ozga, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Krzysztof Kulikowski, Magdalena Ołdziejewska, Marcin Ozga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

-ustawiczne utrwalanie nabytych umiejętności posługiwania się głosem;

-dalsze zdobywanie wiedzy z zakresu nomenklatury muzycznej;

-dalsze utrwalanie umiejętności w zakresie rozpoznawania przebiegu energetycznego frazy;

-umiejętność połączenia elementów dzieła muzycznego w śpiewie ze sferą zadania aktorskiego;

Pełny opis:

Semestr III

-ćwiczenia wokalne

-warsztat emocjonalno-ruchowy

-przygotowanie własnej interpretacji piosenki z repertuaru piosenek z polskich seriali telewizyjnych z lat 60 - 90 XX wieku

Uwagi:

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest prezentacja utworu przed publicznością

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Makowska, Marcin Ozga, Marta Rau, Ernest Sienkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Makowska, Marcin Ozga, Ernest Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadanie polega na przygotowaniu autorskiej interpretacji, w oparciu o samodzielnie wybrany utwór (piosenkę) z zakresu szeroko pojętej muzyki rozrywkowej. Zadanie w doborze materiału stanowi znalezienie utworu będącego wyznaniem

Pełny opis:

W ramach pracy nad utworem wokalnym, którego tematem jest wyznanie - osobista, intymna wypowiedź w pierwszej osobie. Student dotykając tego tematu, ma zadanie przygotować interpretację wokalno-aktorską w oparciu o pracę nad założeniami postaci, jej charakterystykę, okolicznościami, w jakich się znajduje oraz celu , jaki obiera podczas wykonania danej piosenki. Na etapie wykonawczym student ma dodatkowo zadanie aktorskie, formalne, polegające na znalezieniu kierunku ruchu lub charakterystycznego gestu postaci, czy też jej kodu ruchowego.

Literatura:

Haskel Frankel, Uta Hagen "Szacunek dla aktorstwa", PWSFTviT, Łódź 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)