Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/EG1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu I
Jednostka: Kierunek ATL rok I
Grupy: Przedmioty podstawowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok I sem 1
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Głównym zadaniem przedmiotu jest uruchomienie należytych-organicznych odruchów ciała, niezbędnych do swobodnego--nieskrepowanego wydobycia głosu. Odbywa się poprzez zakodowanie (zapamiętanie poprzez odczuwanie) niezbędnych w procesie fonacji elementów techniki wokalnej (oddech, pozycja głosu, artykulacja, frazowanie, itp.) dla uzyskania nośności i dźwięczności głosu oraz realizacji wszystkich elementów dzieła muzycznego na potrzeby wykonywanego utworu. Zajęcia są możliwe w systemie on -line.

Pełny opis:

W ramach zajęć (możliwych również w systemie on -line) ćwiczone są :

1. Posługiwanie się podstawową nomenklaturą muzyczną.

2. Umiejętność połączenia rejestrów (piersiowego z głowowym).

3. Umiejętność przechodzenia od mowy do śpiewu.

4. Umiejętność połączenia elementów dzieła muzycznego ze sferą zadania aktorskiego.

5. Umiejętność samodzielnej analizy warstwy literackiej piosenki oraz jej interpretacja, bazująca na dotychczas zdobytej przez studentów wiedzy.

6. Dobór właściwych środków artystycznych niezbędnych dla czytelnego i twórczego oddania tych treści na scenie (m.in. głos, ruch, akompaniament, rekwizyt, kostium, światło).

7. Współistnienie w ramach zadań zbiorowych na scenie. Współpraca między aktorami/studentami w ramach zadań indywidualnych i zbiorowych.

Wszystkie wymienione powyżej elementy wzajemnie się przenikają i mają zastosowanie w całym procesie kształcenia aktora w ramach prowadzonego przedmiotu.

Semestr I

 ćwiczenia wokalne

 analiza muzyczna i literacka oraz interpretacja i wykonanie piosenek związanych z tematyką wojny (zadania wokalne i aktorskie)

 pokaz przygotowanego materiału przy akomp. fortepianu

Semestr II

- indywidualne i zbiorowe ćwiczenia emisyjne

- realizacja wybranych piosenek

- praca nad tekstem literackim i muzycznym, opanowanie występujących problemów wokalnych, połączenie występujących elementów wykonawstwa artystycznego

- propozycja interpretacji aktorskiej

Literatura:

1. Giusseppe Concone – 50 ćwiczeń op.9 (PWM; 1964)

2. Izabela Jeżowska, Sławomir Chomiak - KINEMISSION - koncepcja treningowa wspomagajaca wyzwalanie głosu (AST w Krakowie, Filia we Wrocławiu, Wrocław 2019)

3. S. Grochmal – Ćwiczenia relaksowo-koncentrujące.

4. Kristin Linklater - "Uwolnij swój głos - tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową"

(PWST w Krakowie, 2012)

5. Aneta Łastik - „Poznaj swój głos „ (Studio EMKA, 2006)

6. Wojciech Tochman „Jakbyś kamień jadła”

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- poprzez pracę indywidualną osiąga poszerza znajomość repertuaru związanego ze studiowanym kierunkiem; K_W03

- zna podstawową nomenklaturę muzyczną, elementy oraz budowę formalną dzieła muzycznego i rozumie relacje zachodzące między nimi;

SAW_W03

- jest w stanie definiować elementarne zjawiska dotyczące techniki wokalnej oraz wykonawstwa artystycznego; SAW_W02

W zakresie umiejętności (U) student:

- potrafi współdziałać z innymi osobami w zakresie wykonywanych ćwiczeń; K_U05

- potrafi posługiwać się głosem w ramach ćwiczeń warsztatowych i samodzielnie je doskonalić; K_U07, SAW_U02

- umie korzystać z wypracowanych elementarnych umiejętności warsztatowych dla realizacji własnej koncepcji artystycznej; K_U06, SAW_U02

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- jest w stanie korzystać z własnej intuicji, wyobraźni i odczuć oraz umie kontrolować swoje reakcje na potrzeby prezentacji publicznej; K_K05, K_K06

- jest w stanie dokonać konstruktywnej, werbalnej krytyki dokonań swoich oraz innych osób; K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Semestr I – zaliczenie z oceną

Semestr II – zaliczenie z oceną

Sposoby weryfikacji:

- ocena aktywności w trakcie zajęć,

- ocena ćwiczeń wykonywanych na zajęciach oraz w domu ,

- ocena efektów pracy podczas prezentacji indywidualnej;

- egzamin praktyczny;

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Marek Kulikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Marek Kulikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Cezary Szyfman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Cezary Szyfman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Ozga, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Ozga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Ozga, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Ozga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Ozga, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Ozga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazaruk, Marta Rau, Cezary Szyfman
Prowadzący grup: Piotr Nazaruk, Cezary Szyfman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Głównym zadaniem przedmiotu jest uruchomienie należytych-organicznych odruchów ciała, niezbędnych do swobodnego--nieskrepowanego wydobycia głosu. Odbywa się poprzez zakodowanie (zapamiętanie poprzez odczuwanie) niezbędnych w procesie fonacji elementów techniki wokalnej (oddech, pozycja głosu, artykulacja, frazowanie, itp.) dla uzyskania nośności i dźwięczności głosu oraz realizacji wszystkich elementów dzieła muzycznego na potrzeby wykonywanego utworu. Zajęcia są możliwe w systemie on -line.

Pełny opis:

W ramach zajęć (możliwych również w systemie on-line) ćwiczone są:

1. Elementarne pojęcia muzyczne - fachowa nomenklatura pozwalająca na w miarę możliwości swobodną komunikację w obszarze muzyki

2. Umiejętność operowania głosem w zakresie rejestru piersiowego

3. Umiejętność samodzielnej analizy warstwy literackiej piosenki oraz jej interpretacja, bazująca na dotychczas zdobytej przez studentów wiedzy.

4. Umiejętność połączenia elementów dzieła muzycznego ze sferą zadania aktorskiego.

5. Współistnienie w ramach zadań zbiorowych na scenie - współpraca między aktorami/studentami w ramach zadań indywidualnych i zbiorowych.

Literatura:

1. Giusseppe Concone – 50 ćwiczeń op.9 (PWM; 1964)

2. Izabela Jeżowska, Sławomir Chomiak - KINEMISSION - koncepcja treningowa wspomagajaca wyzwalanie głosu (AST w Krakowie, Filia we Wrocławiu, Wrocław 2019)

3. S. Grochmal – Ćwiczenia relaksowo-koncentrujące.

4. Kristin Linklater - "Uwolnij swój głos - tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową"

(PWST w Krakowie, 2012)

5. Aneta Łastik - „Poznaj swój głos „ (Studio EMKA, 2006)

6. Wojciech Tochman „Jakbyś kamień jadła”

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Ozga, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Ozga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Marcin Ozga, Marta Rau, Mateusz Stasiulewicz
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Marcin Ozga, Mateusz Stasiulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Głównym zadaniem przedmiotu jest uruchomienie należytych-organicznych odruchów ciała, niezbędnych do swobodnego--nieskrepowanego wydobycia głosu. Odbywa się poprzez zakodowanie (zapamiętanie poprzez odczuwanie) niezbędnych w procesie fonacji elementów techniki wokalnej (oddech, pozycja głosu, artykulacja, frazowanie, itp.) dla uzyskania nośności i dźwięczności głosu oraz realizacji wszystkich elementów dzieła muzycznego na potrzeby wykonywanego utworu. Zajęcia są możliwe w systemie on -line.

Pełny opis:

W ramach zajęć (możliwych również w systemie on -line) ćwiczone są :

1. Posługiwanie się podstawową nomenklaturą muzyczną.

2. Umiejętność połączenia rejestrów (piersiowego z głowowym).

3. Umiejętność przechodzenia od mowy do śpiewu.

4. Umiejętność połączenia elementów dzieła muzycznego ze sferą zadania aktorskiego.

5. Umiejętność samodzielnej analizy warstwy literackiej piosenki oraz jej interpretacja, bazująca na dotychczas zdobytej przez studentów wiedzy.

6. Dobór właściwych środków artystycznych niezbędnych dla czytelnego i twórczego oddania tych treści na scenie (m.in. głos, ruch, akompaniament, rekwizyt, kostium, światło).

Literatura:

1. Giusseppe Concone – 50 ćwiczeń op.9 (PWM; 1964)

2. Izabela Jeżowska, Sławomir Chomiak - KINEMISSION - koncepcja treningowa wspomagajaca wyzwalanie głosu (AST w Krakowie, Filia we Wrocławiu, Wrocław 2019)

3. S. Grochmal – Ćwiczenia relaksowo-koncentrujące.

4. Kristin Linklater - "Uwolnij swój głos - tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową"

(PWST w Krakowie, 2012)

5. Aneta Łastik - „Poznaj swój głos „ (Studio EMKA, 2006)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazaruk, Marta Rau, Cezary Szyfman
Prowadzący grup: Piotr Nazaruk, Cezary Szyfman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)