Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Heurystyka (kierunkowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PR/Heu(k)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Heurystyka (kierunkowy)
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Heurystyka jest nauką zajmującą się technikami myślenia twórczego i twórczym rozwiązywaniem problemów. Celem zajęć jest wyposażenie studentów w praktyczną umiejętność stosowania twórczych technik rozwiązywania problemów w określonych sytuacjach decyzyjnych, w szczególności rozwiązywania problemów artystycznych w pracy reżysera teatralnego oraz poszerzenia artystycznego "pola walki" przez umiejętność niestandardowych sposobów myślenia i ujmowania problemów i tematów.

Zajęcia mają charakter seminarium z ćwiczeniami i elementami wykładu.

Pełny opis:

Teoretyczne omówienie wybranych technik heurystycznych, a następnie praktyczne ćwiczenia w formie przygotowania krótkich etiud na zadany temat w celu wzmocnienia efektywności posługiwania się wybranymi technikami. Celem zajęć jest rozbudzenie gotowości twórczej studentów.

Zakres zagadnień:

1. Heurystyka a algorytm

2. Mutacja i rozszerzenie mutacji

3. Selekcja

4. Adres, Teza, Forma

5. Metoda odroczonego wartościowania

6. Macierz Eksploracji wraz z chwytami wynalazczymi i wskaźnikami

względem których są oceniane

7. Brainstorming czyli Burza mózgów

8. Motywacja zespołu zadaniowego

9. Myślenie lateralne

10. Myślenie równoległe

11. Gry ze słowami i technika słów losowych

12. Prowokacja mentalna

13. Metafora

14. Bisocjacja

15. Synektyka

16. Myśl odwrotnie („cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie”) 17. Sytuacja odwróconego banału

18. Analogia

19. Asymilacja

20. Adaptacja

21. Multiplikacja

22. Dywersyfikacja

23. Integracja

24. Inwersja

25. Impulsacja

26. Dynamizacja

27. Idealizacja czyli metoda rozwiązania idealnego

28. Transformowanie przez znak graficzny

29. Listy kontrolne

30. Analiza własnej metody twórczej / metod twórczych.

Literatura:

• ZADANIE METODA ROZWIĄZANIE. Techniki Twórczego myślenia. (tomy I- IV) pod red. Andrzeja Góralskiego (Wyd. Naukowo-Techniczne)

• Antoszkiewicz Jan METODY HEURYSTYCZNE. Twórcze rozwiązywanie problemów (Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne)

• Arden Paul COKOLWIEK MYŚLISZ, POMYŚL ODWROTNIE (Wyd. Insignis Media,

• de Bono Edward MYŚLENIE LATERALNE. Idee na przekór schematom (Wyd. Helion)

• de Bono Edward MYŚLENIE RÓWNOLEGŁE (Wyd. Prima)

• Gelb Michael J. MYŚLEĆ JAK LEONARDO DA VINCI (Wyd. Rebis)

– Miłoszewska Marta ADAPTACJA. SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI (Wyd. AT)

• Noellke Mathias TECHNIKI KREATYWNOŚCI. Jak wpadać na lepsze

pomysły (wyd. Flashbook.pl)

• Wojtyszko Maciej KRÓTKI ZARYS MĘKI TWÓRCZEJ (wyd. Akademia

Teatralna im. A. Zelwerowicza i Wydawnictwo Krąg)

Uzupełniające:

– "The Art of Creative Thinking" Rod Judkins (Sceptre, Hodder & Stoughton),

– "The Artist's Way" Julia Cameron (Tarcher Perigee),

– "The Act of Creation" Arthur Koestler (Last Century Media),

– „Alchemia słowa” J. Parandowski

– Pietrasiński Zbigniew MYŚLENIE TWÓRCZE (Państwowe Zakłady

Wydawnictw Szkolnych)

– Banksy BANGING YOUR HEAD AGAINST A BRICK WALL (Wyd. Banksy)

– Pozostałe książki E.de Bono (np. SZEŚĆ MYŚLOWYCH

KAPELUSZY (Wyd. Helion), UMYSŁ KREATYWNY (Wyd. Studio Emka), UMYSŁ NAKRĘCONY. Zagadkowa mechanika myślenia (wyd. Helion).

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student po zakończeniu kursu powinien:

EM1: Pamiętać i stosować około 15 technik heurystycznych – K_U16+++

EM2: Definiować i określać strategię działań heurystycznych w terminach związanych ze specjalistycznymi opracowaniami z dziedziny psychologii, programowania procedur i twórczości – K_W03+

EM3: Operować podstawową terminologią heurystyczną – K_U16+++

UMIEJĘTNOŚCI – student po zakończeniu kursu pownien:

EM4: Posługiwać się w określonych sytuacjach decyzyjnych technikami mutacji, rozszerzonej mutacji i selekcji. – K_U16+++

EM5: Rozwiązać postawione zadania artystyczne przy pomocy technik heurystycznych – K_U16+++

EM6: Wykorzystywać techniki heurystyczne w praktyce reżyserskiej w celu przezywciężania ograniczeń twórczych. – K_U16+++

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

EM7:Wytworzyć i wzmocnić cechy sprzyjające animacji procesów twórczych – indywidualnie i w zespole artystycznym – za pomocą technik heurystycznych. – K_U16+

K_K03++

EM8: Rozwinąć psychiczną gotowość do podejmowania działań twórczych. – K_U16+

EM9: Wytworzyć nawyk kreatywnego myślenia, twórczego współdziałania w ramach zespołu zadaniowego/artystycznego i twórczego rozwiązywania problemów artystycznych. – K_U16+++

Metody i kryteria oceniania:

EM 1-8:

Ocena zapamiętanej wiedzy 40 %

Ocena twórczego zastosowania 60%

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-07
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Maciej Wojtyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR konwersatorium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR konwersatorium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR konwersatorium - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR konwersatorium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR konwersatorium - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR konwersatorium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)