Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dramat współczesny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PO/DrWsp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dramat współczesny
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok III sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie głównych nurtów dramaturgii światowej. Ich celem jest wyjaśnienie i prezentacja głównych kierunków ewolucji form dramatopisarskich, mają także za zadanie wzbogacenie umiejętności studentów z zakresu analizy dramatu najnowszego. Każde konwersatorium składa się z przygotowanej przez wykładowcę części wprowadzającej oraz ze wspólnej analizy tekstów dramatycznych i związanych z nimi esejów historyczno-teoretycznych.

Konwersatorium

Efekty uczenia się:

K_W07 orientuje się w kanonie dramatu polskiego i światowego, począwszy od antyku po współczesne polimorficzne formy scenariuszy oraz w kanonie polskiej i światowej literatury pięknej

K_W10 określa główne kierunki i koncepcje filozoficzne w ich historycznym porządku, szczególnie w zagadnieniach korespondujących z problematyką teatru i dramatu, stanowiących ich myślowe i aksjologiczne zaplecze oraz dostarczających narzędzi do ich rozumienia i analizy

K_U02 analizować dramat pod względem struktury formalnej, znaczenia, przesłania w kontekście wiedzy o kulturze, historii, psychologii społecznej i psychologii osobowości oraz odnajduje treści aktualne dla współczesnego widza; w nowatorski sposób interpretować tekst, wyrażając własny stosunek do rzeczywistości

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Janikowski, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Grzegorz Janikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Janikowski, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Grzegorz Janikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Piotr Gruszczyński, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Piotr Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruszczyński
Prowadzący grup: Piotr Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Danych Brak, Piotr Olkusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR wykład - zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie głównych nurtów dramaturgii światowej. Ich celem jest wyjaśnienie i prezentacja głównych kierunków ewolucji form dramatopisarskich, mają także za zadanie wzbogacenie umiejętności studentów z zakresu analizy dramatu najnowszego. Każde konwersatorium składa się z przygotowanej przez wykładowcę części wprowadzającej oraz ze wspólnej analizy tekstów dramatycznych i związanych z nimi esejów historyczno-teoretycznych.

Pełny opis:

Główne zagadnienia poruszanie w trakcie kolejnych konwersatoriów:

1. Granice realizmu i pojęcie kryzysu dramatu

2. Współczesna dramaturgia amerykańska – próba definicji gatunkowej

3. Dziedzictwo brutalizmu i nowego realizmu w dramacie najnowszym

4. Szkoła Royal Court jako teatralny nurt estetyczny

5. Dramaturgia zaangażowana na przełomie XX i XXI wieku

6. Laboratorium dramatu i dziedzictwo „Pokolenia porno”

7. Kryzys dramatu i fascynacja strukturami konwersacyjnymi

8. Chóralność i muzyczność w dramacie

9. Dramaturgia „kalająca własne gniazdo” oraz paradoks Volkstück

10. Dramaturgia „wysokiego bulwaru”

11. Dramat pisania o religii

12. Dramat polski – dramat kobiet?

13. Historia i jej nieprzedstawialność w dramacie

14. Dramaty o społeczeństwie

Literatura:

Teksty dramatyczne:

Thornton Wilder, Długi obiad świąteczny (Dialog, 8/1956)

Tracy Letts, Sierpień w Osage (Dialog, 4/2010)

Sarah Kane, Zbombardowani

Mark Ravenhill, Polaroidy („Dialog” 5-6/2001)

Mark Ravenhill, Rózga („Dialog” 5/2009)

Biljana Srbljanović, Sytuacje rodzinne („Dialog” 5/1999)

Michał Walczak, Piaskownica („Dialog” 1-2/2002)

Magda Fertacz, Trash Story („Dialog”, 4/2008)

Heiner Müller, Kwartet („Dialog”, 6/1990)

Yukio Mishima, Pani Aoi („Dialog”, 9/1974)

Bernard-Marie Koltès, Samotność pół bawełnianych („Dialog”, 5/1995)

Michel Vinaver, Zajęcie poszukiwane [w] Językowe światy, Antologia sztuk francuskich, Kraków 2004

Weronika Murek, Feinweinblein, „Dialog” 7-8/2015

Thomas Bernhard, Plac Bohaterów, Kraków 2004

Elfriede Jelinek, Podopieczni, „Dialog” 4/2015

Tadeusz Słobodzianek, Nasza klasa, Gdańsk 2009

Werner Schwab, Zagłada ludu albo moja wątroba jest bez sensu („Dialog” 6/1994)

Yasmina Reza, Sztuka, „Dialog” 10/1996

Yasmina Reza, Bóg mordu, „Dialog” 2/2010

Jerzy Pilch, Narty Ojca Świętego, Warszawa 2004

David van Reybrouck, Misja („Dialog” 11/2013)

Jolanta Janiczak, Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy („Dialog” 3/2017)

Zyta Rudzka, Pęknięta, obwiązana nitką, „Dialog”, 3/2011

Juan Mayorga, Himmelweg („Dialog” 1/2010)

Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Burmistrz (http://www.gnd.art.pl) oraz Burmistrz II („Dialog”

Paweł Demirski, K, „Dialog” 1/2018

Dorota Masłowska, Między nami dobrze jest, [w] Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku, op. cit.

Eseje historyczne i teoretyczne:

Peter Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu, Warszawa 1976 (Wstęp: Estetyka historyczna i poetyka gatunków; Rozdział I: Dramat, Rozdział II: Kryzys dramatu; s. 5-68)

Jean-Pierre Sarrazac, Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, Kraków 2007 (Wstęp: Kryzys dramatu; hasło: mimesis, s. 11-23, 96-100)

Frédéric Martel, Theater. O zmierzchu teatru w Ameryce, Warszawa, 2012 (Rozdział, s. 19-43)

Alex Sierz, Nie nazywajcie ich brutalistami, „Dialog” 11/2002, s. 112-121)

Michał Lachman, Brzytwą po oczach, Kraków 2007, s. 13-35

Dobrochna Ratajczakowa, W krysztale i w płomieniu, Wrocław, 2006, (Rozdział:

Jacek Kopciński, Rodzina na swoim. Dramaturgia początku XXI wieku [w] Jacek Kopciński (red.) Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku, t. II, Warszawa 2013, s. 5-46.

Tadeusz Słobodzianek, Oferta dla Teatru Dramatycznego M. St. Warszawy (dostępne na https://www.um.warszawa.pl)

Monika Wąsik, Burgtheater – zwierciadło Austrii, „Dialog”, nr 3/2010

Denis Guénoun, Czy czytali państwo Rezę?, „Dialog” nr 2/2010

Patrice Pavis, Yasmina Reza: Sztuka, czyli sztuka fugi [w] Etos życia, etos sztuki, Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze, Łódź, 2005

Katarzyna Wielechowska, „Słowa są tylko nawiasami ciszy”. Sztuka hiszpańska Yasminy Rezy [w] Przestrzenie we współczesnym dramacie i teatrze, Katowice 2009

Piotr Dobrowolski, Teatr i polityka. Dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej, Poznań 2019. (Rozdział IV: Dramat wiary. Obraz Kościoła katolickiego, s. 175-204)

Jacek Kopciński, Biedne krokodyle, „Dialog”, 3/2011

Tomasz Majewski, Zobaczyć Gorgonę („Dialog” 1/2010)

Georges Didi-Huberman, Uśmiech Gorgony („Dialog” 1/2010)

Joanna Krakowska, Demi(d)ramy [w] Paweł Demirski, Parafrazy, Warszawa 2011

Uwagi:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wiedza: Studentka/student zna twórczość szerokiego grona ważnych współczesnych dramatopisarzy światowych, rozpoznaje strategie dramatopisarskie zastosowane w ich twórczości, definiuje główne nurty rozwoju dramatopisarstwa europejskiego, opisuje związki stylu współczesnych dramatów z utworami powstałymi w drugiej połowie XX stulecia.

Umiejętności: Studentka/student potrafi analizować współczesne teksty dramatyczne uwzględniając dwudziestowieczną tradycję dramatopisarską oraz kulturowy kontekst, w którym powstały dane dzieła, umie analizować konstrukcję współczesnych sztuk teatralnych, rozróżnia i charakteryzuje zastosowane konwencje dramatopisarskie, potrafi używać do analizy tekstów dramatycznych wybrane metodologie kulturoznawcze, filozoficzne, estetyczne.

Kompetencje: Studentka/student wyraża swoje opinie na temat różnorodnych propozycji estetycznych i tematycznych obecnych w utworach współczesnych dramatopisarzy, dyskutuje o możliwej recepcji współczesnego dramatopisarstwa, potrafi wskazać wartości utworów dramatycznych niezależnie od własnych preferencji bądź interesów.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Na ocenę końcową wpływ mają:

- aktywny udział w zajęciach (dyskusja na temat lektur oraz zagadnień omawianych przez prowadzącego zajęcia) [50%]

- praca pisemna (7-10 stron) na temat ustalony z prowadzącym zajęcia (obejmująca analizę tekstów dramatycznych z wykorzystaniem tekstu/ów historyczno-teoretycznych) [50%]

Dozwolone są dwie nieobecności. Kolejne nieobecności (nie więcej niż dwie) muszą zostać zaliczone w formie pracy pisemnej na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Piotr Olkusz
Prowadzący grup: Piotr Olkusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie głównych nurtów dramaturgii światowej. Ich celem jest wyjaśnienie i prezentacja głównych kierunków ewolucji form dramatopisarskich, mają także za zadanie wzbogacenie umiejętności studentów z zakresu analizy dramatu najnowszego. Każde konwersatorium składa się z przygotowanej przez wykładowcę części wprowadzającej oraz ze wspólnej analizy tekstów dramatycznych i związanych z nimi esejów historyczno-teoretycznych.

Pełny opis:

Główne zagadnienia poruszanie w trakcie kolejnych konwersatoriów:

1. Granice realizmu i pojęcie kryzysu dramatu

2. Współczesna dramaturgia amerykańska – próba definicji gatunkowej

3. Dziedzictwo brutalizmu i nowego realizmu w dramacie najnowszym

4. Szkoła Royal Court jako teatralny nurt estetyczny

5. Dramaturgia zaangażowana na przełomie XX i XXI wieku

6. Laboratorium dramatu i dziedzictwo „Pokolenia porno”

7. Kryzys dramatu i fascynacja strukturami konwersacyjnymi

8. Chóralność i muzyczność w dramacie

9. Dramaturgia „kalająca własne gniazdo” oraz paradoks Volkstück

10. Dramaturgia „wysokiego bulwaru”

11. Dramat pisania o religii

12. Dramat polski – dramat kobiet?

13. Historia i jej nieprzedstawialność w dramacie

14. Dramaty o społeczeństwie

Literatura:

Teksty dramatyczne:

Thornton Wilder, Długi obiad świąteczny (Dialog, 8/1956)

Tracy Letts, Sierpień w Osage (Dialog, 4/2010)

Sarah Kane, Zbombardowani

Mark Ravenhill, Polaroidy („Dialog” 5-6/2001)

Mark Ravenhill, Rózga („Dialog” 5/2009)

Biljana Srbljanović, Sytuacje rodzinne („Dialog” 5/1999)

Michał Walczak, Piaskownica („Dialog” 1-2/2002)

Magda Fertacz, Trash Story („Dialog”, 4/2008)

Heiner Müller, Kwartet („Dialog”, 6/1990)

Yukio Mishima, Pani Aoi („Dialog”, 9/1974)

Bernard-Marie Koltès, Samotność pół bawełnianych („Dialog”, 5/1995)

Michel Vinaver, Zajęcie poszukiwane [w] Językowe światy, Antologia sztuk francuskich, Kraków 2004

Weronika Murek, Feinweinblein, „Dialog” 7-8/2015

Thomas Bernhard, Plac Bohaterów, Kraków 2004

Elfriede Jelinek, Podopieczni, „Dialog” 4/2015

Tadeusz Słobodzianek, Nasza klasa, Gdańsk 2009

Werner Schwab, Zagłada ludu albo moja wątroba jest bez sensu („Dialog” 6/1994)

Yasmina Reza, Sztuka, „Dialog” 10/1996

Yasmina Reza, Bóg mordu, „Dialog” 2/2010

Jerzy Pilch, Narty Ojca Świętego, Warszawa 2004

David van Reybrouck, Misja („Dialog” 11/2013)

Jolanta Janiczak, Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy („Dialog” 3/2017)

Zyta Rudzka, Pęknięta, obwiązana nitką, „Dialog”, 3/2011

Juan Mayorga, Himmelweg („Dialog” 1/2010)

Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Burmistrz (http://www.gnd.art.pl) oraz Burmistrz II („Dialog”

Paweł Demirski, K, „Dialog” 1/2018

Dorota Masłowska, Między nami dobrze jest, [w] Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku, op. cit.

Eseje historyczne i teoretyczne:

Peter Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu, Warszawa 1976 (Wstęp: Estetyka historyczna i poetyka gatunków; Rozdział I: Dramat, Rozdział II: Kryzys dramatu; s. 5-68)

Jean-Pierre Sarrazac, Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, Kraków 2007 (Wstęp: Kryzys dramatu; hasło: mimesis, s. 11-23, 96-100)

Frédéric Martel, Theater. O zmierzchu teatru w Ameryce, Warszawa, 2012 (Rozdział, s. 19-43)

Alex Sierz, Nie nazywajcie ich brutalistami, „Dialog” 11/2002, s. 112-121)

Michał Lachman, Brzytwą po oczach, Kraków 2007, s. 13-35

Dobrochna Ratajczakowa, W krysztale i w płomieniu, Wrocław, 2006, (Rozdział:

Jacek Kopciński, Rodzina na swoim. Dramaturgia początku XXI wieku [w] Jacek Kopciński (red.) Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku, t. II, Warszawa 2013, s. 5-46.

Tadeusz Słobodzianek, Oferta dla Teatru Dramatycznego M. St. Warszawy (dostępne na https://www.um.warszawa.pl)

Monika Wąsik, Burgtheater – zwierciadło Austrii, „Dialog”, nr 3/2010

Denis Guénoun, Czy czytali państwo Rezę?, „Dialog” nr 2/2010

Patrice Pavis, Yasmina Reza: Sztuka, czyli sztuka fugi [w] Etos życia, etos sztuki, Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze, Łódź, 2005

Katarzyna Wielechowska, „Słowa są tylko nawiasami ciszy”. Sztuka hiszpańska Yasminy Rezy [w] Przestrzenie we współczesnym dramacie i teatrze, Katowice 2009

Piotr Dobrowolski, Teatr i polityka. Dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej, Poznań 2019. (Rozdział IV: Dramat wiary. Obraz Kościoła katolickiego, s. 175-204)

Jacek Kopciński, Biedne krokodyle, „Dialog”, 3/2011

Tomasz Majewski, Zobaczyć Gorgonę („Dialog” 1/2010)

Georges Didi-Huberman, Uśmiech Gorgony („Dialog” 1/2010)

Joanna Krakowska, Demi(d)ramy [w] Paweł Demirski, Parafrazy, Warszawa 2011

Uwagi:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wiedza: Studentka/student zna twórczość szerokiego grona ważnych współczesnych dramatopisarzy światowych, rozpoznaje strategie dramatopisarskie zastosowane w ich twórczości, definiuje główne nurty rozwoju dramatopisarstwa europejskiego, opisuje związki stylu współczesnych dramatów z utworami powstałymi w drugiej połowie XX stulecia.

Umiejętności: Studentka/student potrafi analizować współczesne teksty dramatyczne uwzględniając dwudziestowieczną tradycję dramatopisarską oraz kulturowy kontekst, w którym powstały dane dzieła, umie analizować konstrukcję współczesnych sztuk teatralnych, rozróżnia i charakteryzuje zastosowane konwencje dramatopisarskie, potrafi używać do analizy tekstów dramatycznych wybrane metodologie kulturoznawcze, filozoficzne, estetyczne.

Kompetencje: Studentka/student wyraża swoje opinie na temat różnorodnych propozycji estetycznych i tematycznych obecnych w utworach współczesnych dramatopisarzy, dyskutuje o możliwej recepcji współczesnego dramatopisarstwa, potrafi wskazać wartości utworów dramatycznych niezależnie od własnych preferencji bądź interesów.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Na ocenę końcową wpływ mają:

- aktywny udział w zajęciach (dyskusja na temat lektur oraz zagadnień omawianych przez prowadzącego zajęcia) [50%]

- praca pisemna (7-10 stron) na temat ustalony z prowadzącym zajęcia (obejmująca analizę tekstów dramatycznych z wykorzystaniem tekstu/ów historyczno-teoretycznych) [50%]

Dozwolone są dwie nieobecności. Kolejne nieobecności (nie więcej niż dwie) muszą zostać zaliczone w formie pracy pisemnej na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Piotr Olkusz
Prowadzący grup: Piotr Olkusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Piotr Olkusz
Prowadzący grup: Piotr Olkusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Piotr Olkusz
Prowadzący grup: Piotr Olkusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)