Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Performans - seminarium 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/PerfSem1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Performans - seminarium 1
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Przedmioty specjalności KRYTYKA-PERFORMATYKA WOTM
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu: definiuje pojęcie performansu, posługuje się nim w analizie i interpretacji dzieł sztuki.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Pojęcie performansu i jego rozwój historyczny.

2. „Eksplozja teorii” i wyodrębnienie performatyki jako dyscypliny badań.

3. Dzisiejsze koncepcje performansu u najważniejszych jego badaczy.

4. Krajobraz performatyki dzisiaj.

5. Performatyczna analiza wybranych (zaproponowanych przez studentów) dzieł sztuk, których nie uważa się za performatywne, oraz różnorakich zjawisk kulturowych.

Literatura:

1. Podstawowa:

1. MARVIN CARLSON, Performans. Tłum. Edyta Kubikowska, PWN, Warszawa 2007.

2. ERIKA FISCHER-LICHTE, Estetyka performatywności. Tłum. Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.

3. TOMASZ KUBIKOWSKI, Aktor i performer, w: Dwóchsetlecie Szkoły Dramatycznej w Warszawie 1811-2011, red. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Akademia Teatralna, Warszawa 2011.

4. JON MCKENZIE, Performuj albo… Tłum. Tomasz Kubikowski, Universitas, Kraków 2011.

5. RICHARD SCHECHNER, Performatyka. Wstęp. Tłum. Tomasz Kubikowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006.

2. Uzupełniająca:

1. JAMES LOXLEY, Performatywność i teoria performansu. Tłum. Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera, „Didaskalia” nr 101, luty 2011.

2. MATEUSZ BOROWSKI i MAŁGORZATA SUGIERA, Porządkować czy problematyzować, „Didaskalia” 2011 nr 101.

3. PIOTR MORAWSKI, Przeszłość performansu albo jak nie narodził się teatr, „Dialog” 2012 nr 5.

4. PATRICE PAVIS, Współczesna inscenizacja. Źródła, tendencje, perspektywy. Tłum. Piotr Olkusz, PWN 2011, rozdz. III.

5. MAŁGORZATA SUGIERA, Być jak baron Münchhausen czyli performatywność i performatyka, „Dialog” 2012 nr 5.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu:

EM 1 - ma pogłębioną wiedzę o miejscu wiedzy o teatrze w systemie nauk humanistycznych i jej powiązaniach z innymi naukami, pozwalającą na integrowanie różnych dyscyplin naukowych K_W01

EM 2 - ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat różnorodnych metodologii nauk humanistycznych oraz ich zastosowania w dziedzinie wiedzy o teatrze K_W03

EM 3 - ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o teoriach teatru i doktrynach teatralnych K_W06

Umiejętności

student po zakończeniu kursu

EM 4 -- posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na samodzielne formułowanie i rozwiązywanie oryginalnych problemów, z uwzględnieniem krytycznej analizy stanu badań, również w perspektywie interdyscyplinarmej K_U03

EM 5 - posiada umiejętność syntetycznego i interdyscyplinarnego łączenia i wykorzystania wiedzy z innych nauk humanistycznych i społecznych K_U04

EM 6 - jako uczestnik dyskusji – panelu – dysputy naukowej potrafi zaprezentować oryginalne stanowisko, pogląd bądź hipotezę, wsparte gruntowną wiedzą K_U07

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu:

EM 6 - ma pogłębioną świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia i rozwoju, inspiruje i uczestniczy w działaniach edukacyjnych K_K01

EM 7 - upowszechnia nowe dokonania teatralne oraz aktualny dorobek wiedzy o teatrze K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w dyskusji – 100%

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Kubikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kubikowski, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Kubikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kubikowski, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Kubikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kubikowski, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Kubikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kubikowski, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Kubikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kubikowski, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Kubikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kubikowski, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Kubikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kubikowski, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Kubikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT seminarium - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)