Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

NGO

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/NGO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: NGO
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Przedmioty specjalności ORGANIZACJA-PRODUKCJA WOTM
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczące prowadzenia szeroko rozumianej działalności społecznej w szczególności w oparciu o możliwości działania w formie organizacji pozarządowych w Polsce. Wiedza o III sektorze z lotu ptaka - informacje statystyczne z badań. Praktyczne informacje o rodzajach organizacji, sposobach ich funkcjonowania wraz z przykładami ngo działających w różnych dziedzinach. Źródła finansowania organizacji pozarządowych oraz działań społecznych z dziedziny kultury. Planowanie działań kulturalnych - praca metodą projektu.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Zebranie informacji o doświadczeniach grupy związanych z ngo. Wprowadzenie ogólnych pojęć/określeń - wyjaśnienie, uwspólnienie wiedzy.

2. Wiedza o III sektorze z lotu ptaka - informacje statystyczne z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor

3. Rodzaje organizacji/działań społecznych; przykłady organizacji działających w różnych dziedzinach (np. kultura, sport, turystyka, zwierzęta, edukacja)

4. Źródła finansowania organizacji pozarządowych oraz działań społecznych z dziedziny kultury

5. Zasady finansowania ze środków publicznych rządowych i samorządowych.

6. Planowanie działań kulturalnych - praca metodą projektu - wprowadzenie do projektu.

7. Diagnoza projektu - drzewo problemów.

8. Ustalenie celów - RUMAK/SMART

9. Rezultaty, efekty projektu - realne określanie rezultatów wraz ze wskaźnikami

9. Harmonogram działań oraz konieczne zasoby - planowanie działań w czasie, określanie zasobów potrzebnych do realizacji

10. Budżet projektu - koszty, rodzaje miar, stawki

11. Zakończenie prac nad własnymi projektami

Literatura:

1. Gdzie zaglądać, czego szukać?

Podstawowa strona, źródło wiedzy o organizacjach pozarządowych, organizacjach społecznych to https://www.ngo.pl/

Inne strony dotyczące organizacji pozarządowych jakie warto znać:

https://niw.gov.pl/ Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – strona “ministerstwa” dla ngo, instytucji odpowiadającej w ramach struktury rządowej za koordynowanie działań wobec organizacji pozarządowych, na stronie m.in. zakładki z pogramami dla ngo (PROO, FIO) , informacje o OPP, w tym baza sprawozdań OPP

https://ekrs.ms.gov.pl/ Krajowy Rejestr Sądowy - rejestr, bezpłatny dostępny dla każdego, można w nim sprawdzić podstawowe informacje o podmiotach – stowarzyszeniach, fundacjach ale też spółdzielniach socjalnych, spółkach, itp. Widać m.in.. informacje adresowe, rejestrowe, o celach organizacji, informacje o osobach zarządzających

https://www.gov.pl/web/kultura/ - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na stronie m.in. programy ministerialne na działania kulturalne, programy mogą być realizowane przez wiele podmiotów, nie tylko ngo

Definicje pojęć

NGO, trzeci sektor, organizacje pozarządowe, OPP, 1%, filantropia, działalność charytatywna, wolontariat, fundacja, stowarzyszenie…

Pod tym linkiem materiał porządkujący, z krótkimi definicjami pojęć, nie tylko tych definiowanych przez Was https://fakty.ngo.pl/slownik

Fakty o NGO

Informacje statystyczne o organizacjach pozarządowych w Polsce. Badania są robione przez:

Stowarzyszenie Klon/Jawor cyklicznie co dwa lata “Kondycja organizacji pozarządowych”. Tu raport z najnowszej edycji https://fakty.ngo.pl/raporty/kondycja-organizacji-pozarzadowych-2018

Główny Urząd Statystyczny - https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/

Podstawowe formy prawne

Stowarzyszenie, fundacja, stowarzyszenie zwykłe, klub sportowy. Informacje o zakładaniu, o różnicach między nimi i podstawowych zasadach działania są:

Film – jak rozpocząć działalność społeczną - https://www.youtube.com/watch?v=ieiJuogvNUg

zakładanie stowarzyszenia, fundacji, stowarzyszenia zwykłego - https://poradnik.ngo.pl/jak-zalozyc-fundacje-stowarzyszenie

zakładanie i zasady działania klubów sportowych - https://poradnik.ngo.pl/organizacje-sportowe-256919

podstawowe zasady prowadzenia organizacji, czyli co trzeba wiedzieć na początku - https://poradnik.ngo.pl/przewodnik-dla-poczatkujacych-ngo

Źródła finansowania działań

Zebrane informacje o źródłach fianansowania działań - co to oznacza, jakie są kosekwencje podatkowe, kto może z tego korzystać i jaki sposób - https://poradnik.ngo.pl/jak-finansowac-ngo

Przydatne strony, na których można znaleźć informacje o konkursach, dostępnych funduszach

https://fundusze.ngo.pl/aktualne

http://ngo.um.warszawa.pl/

https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020

http://aktywniobywatele.org.pl/

Efekty uczenia się:

K_W14

K_W18

K_U08

K_U09

K_U13

K_K03

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w formie aktywnej łączącej wykład ekspercki z ćwiczeniami praktycznymi wykonywanymi przez uczestniczki i uczestników zajęć. Na zaliczenie uczestniczki i uczestniczy przygotowują swój własny projekt działań kulturalnych. Poszczególne elementy projektu są przygotowywane i omawiane w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Alina Gałązka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gałązka, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Alina Gałązka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gałązka, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Alina Gałązka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chrzczonowicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Monika Chrzczonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczące prowadzenia szeroko rozumianej działalności społecznej w szczególności w oparciu o możliwości działania w formie organizacji pozarządowych w Polsce. Wiedza o III sektorze z lotu ptaka - informacje statystyczne z badań. Praktyczne informacje o rodzajach organizacji, sposobach ich funkcjonowania wraz z przykładami ngo działających w różnych dziedzinach. Źródła finansowania organizacji pozarządowych oraz działań społecznych z dziedziny kultury. Planowanie działań kulturalnych - praca metodą projektu.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Zebranie informacji o doświadczeniach grupy związanych z ngo. Wprowadzenie ogólnych pojęć/określeń - wyjaśnienie, uwspólnienie wiedzy.

2. Wiedza o III sektorze z lotu ptaka - informacje statystyczne z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor

3. Rodzaje organizacji/działań społecznych; przykłady organizacji działających w różnych dziedzinach (np. kultura, sport, turystyka, zwierzęta, edukacja)

4. Źródła finansowania organizacji pozarządowych oraz działań społecznych z dziedziny kultury

5. Zasady finansowania ze środków publicznych rządowych i samorządowych.

6. Planowanie działań kulturalnych - praca metodą projektu - wprowadzenie do projektu.

7. Diagnoza projektu - drzewo problemów.

8. Ustalenie celów - RUMAK/SMART

9. Rezultaty, efekty projektu - realne określanie rezultatów wraz ze wskaźnikami

9. Harmonogram działań oraz konieczne zasoby - planowanie działań w czasie, określanie zasobów potrzebnych do realizacji

10. Budżet projektu - koszty, rodzaje miar, stawki

11. Zakończenie prac nad własnymi projektami

Literatura:

1. Gdzie zaglądać, czego szukać?

Podstawowa strona, źródło wiedzy o organizacjach pozarządowych, organizacjach społecznych to https://www.ngo.pl/

Inne strony dotyczące organizacji pozarządowych jakie warto znać:

https://niw.gov.pl/ Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – strona “ministerstwa” dla ngo, instytucji odpowiadającej w ramach struktury rządowej za koordynowanie działań wobec organizacji pozarządowych, na stronie m.in. zakładki z pogramami dla ngo (PROO, FIO) , informacje o OPP, w tym baza sprawozdań OPP

https://ekrs.ms.gov.pl/ Krajowy Rejestr Sądowy - rejestr, bezpłatny dostępny dla każdego, można w nim sprawdzić podstawowe informacje o podmiotach – stowarzyszeniach, fundacjach ale też spółdzielniach socjalnych, spółkach, itp. Widać m.in.. informacje adresowe, rejestrowe, o celach organizacji, informacje o osobach zarządzających

https://www.gov.pl/web/kultura/ - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na stronie m.in. programy ministerialne na działania kulturalne, programy mogą być realizowane przez wiele podmiotów, nie tylko ngo

Definicje pojęć

NGO, trzeci sektor, organizacje pozarządowe, OPP, 1%, filantropia, działalność charytatywna, wolontariat, fundacja, stowarzyszenie…

Pod tym linkiem materiał porządkujący, z krótkimi definicjami pojęć, nie tylko tych definiowanych przez Was https://fakty.ngo.pl/slownik

Fakty o NGO

Informacje statystyczne o organizacjach pozarządowych w Polsce. Badania są robione przez:

Stowarzyszenie Klon/Jawor cyklicznie co dwa lata “Kondycja organizacji pozarządowych”. Tu raport z najnowszej edycji https://fakty.ngo.pl/raporty/kondycja-organizacji-pozarzadowych-2018

Główny Urząd Statystyczny - https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/

Podstawowe formy prawne

Stowarzyszenie, fundacja, stowarzyszenie zwykłe, klub sportowy. Informacje o zakładaniu, o różnicach między nimi i podstawowych zasadach działania są:

Film – jak rozpocząć działalność społeczną - https://www.youtube.com/watch?v=ieiJuogvNUg

zakładanie stowarzyszenia, fundacji, stowarzyszenia zwykłego - https://poradnik.ngo.pl/jak-zalozyc-fundacje-stowarzyszenie

zakładanie i zasady działania klubów sportowych - https://poradnik.ngo.pl/organizacje-sportowe-256919

podstawowe zasady prowadzenia organizacji, czyli co trzeba wiedzieć na początku - https://poradnik.ngo.pl/przewodnik-dla-poczatkujacych-ngo

Źródła finansowania działań

Zebrane informacje o źródłach fianansowania działań - co to oznacza, jakie są kosekwencje podatkowe, kto może z tego korzystać i jaki sposób - https://poradnik.ngo.pl/jak-finansowac-ngo

Przydatne strony, na których można znaleźć informacje o konkursach, dostępnych funduszach

https://fundusze.ngo.pl/aktualne

http://ngo.um.warszawa.pl/

https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020

http://aktywniobywatele.org.pl/

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w formie aktywnej łączącej wykład ekspercki z ćwiczeniami praktycznymi wykonywanymi przez uczestniczki i uczestników zajęć. Na zaliczenie uczestniczki i uczestniczy przygotowują swój własny projekt działań kulturalnych. Poszczególne elementy projektu są przygotowywane i omawiane w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chrzczonowicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Monika Chrzczonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczące prowadzenia szeroko rozumianej działalności społecznej w szczególności w oparciu o możliwości działania w formie organizacji pozarządowych w Polsce. Wiedza o III sektorze z lotu ptaka - informacje statystyczne z badań. Praktyczne informacje o rodzajach organizacji, sposobach ich funkcjonowania wraz z przykładami ngo działających w różnych dziedzinach. Źródła finansowania organizacji pozarządowych oraz działań społecznych z dziedziny kultury. Planowanie działań kulturalnych - praca metodą projektu.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Zebranie informacji o doświadczeniach grupy związanych z ngo. Wprowadzenie ogólnych pojęć/określeń - wyjaśnienie, uwspólnienie wiedzy.

2. Wiedza o III sektorze z lotu ptaka - informacje statystyczne z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor

3. Rodzaje organizacji/działań społecznych; przykłady organizacji działających w różnych dziedzinach (np. kultura, sport, turystyka, zwierzęta, edukacja)

4. Źródła finansowania organizacji pozarządowych oraz działań społecznych z dziedziny kultury

5. Zasady finansowania ze środków publicznych rządowych i samorządowych.

6. Planowanie działań kulturalnych - praca metodą projektu - wprowadzenie do projektu.

7. Diagnoza projektu - drzewo problemów.

8. Ustalenie celów - RUMAK/SMART

9. Rezultaty, efekty projektu - realne określanie rezultatów wraz ze wskaźnikami

9. Harmonogram działań oraz konieczne zasoby - planowanie działań w czasie, określanie zasobów potrzebnych do realizacji

10. Budżet projektu - koszty, rodzaje miar, stawki

11. Zakończenie prac nad własnymi projektami

Literatura:

1. Gdzie zaglądać, czego szukać?

Podstawowa strona, źródło wiedzy o organizacjach pozarządowych, organizacjach społecznych to https://www.ngo.pl/

Inne strony dotyczące organizacji pozarządowych jakie warto znać:

https://niw.gov.pl/ Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – strona “ministerstwa” dla ngo, instytucji odpowiadającej w ramach struktury rządowej za koordynowanie działań wobec organizacji pozarządowych, na stronie m.in. zakładki z pogramami dla ngo (PROO, FIO) , informacje o OPP, w tym baza sprawozdań OPP

https://ekrs.ms.gov.pl/ Krajowy Rejestr Sądowy - rejestr, bezpłatny dostępny dla każdego, można w nim sprawdzić podstawowe informacje o podmiotach – stowarzyszeniach, fundacjach ale też spółdzielniach socjalnych, spółkach, itp. Widać m.in.. informacje adresowe, rejestrowe, o celach organizacji, informacje o osobach zarządzających

https://www.gov.pl/web/kultura/ - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na stronie m.in. programy ministerialne na działania kulturalne, programy mogą być realizowane przez wiele podmiotów, nie tylko ngo

Definicje pojęć

NGO, trzeci sektor, organizacje pozarządowe, OPP, 1%, filantropia, działalność charytatywna, wolontariat, fundacja, stowarzyszenie…

Pod tym linkiem materiał porządkujący, z krótkimi definicjami pojęć, nie tylko tych definiowanych przez Was https://fakty.ngo.pl/slownik

Fakty o NGO

Informacje statystyczne o organizacjach pozarządowych w Polsce. Badania są robione przez:

Stowarzyszenie Klon/Jawor cyklicznie co dwa lata “Kondycja organizacji pozarządowych”. Tu raport z najnowszej edycji https://fakty.ngo.pl/raporty/kondycja-organizacji-pozarzadowych-2018

Główny Urząd Statystyczny - https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/

Podstawowe formy prawne

Stowarzyszenie, fundacja, stowarzyszenie zwykłe, klub sportowy. Informacje o zakładaniu, o różnicach między nimi i podstawowych zasadach działania są:

Film – jak rozpocząć działalność społeczną - https://www.youtube.com/watch?v=ieiJuogvNUg

zakładanie stowarzyszenia, fundacji, stowarzyszenia zwykłego - https://poradnik.ngo.pl/jak-zalozyc-fundacje-stowarzyszenie

zakładanie i zasady działania klubów sportowych - https://poradnik.ngo.pl/organizacje-sportowe-256919

podstawowe zasady prowadzenia organizacji, czyli co trzeba wiedzieć na początku - https://poradnik.ngo.pl/przewodnik-dla-poczatkujacych-ngo

Źródła finansowania działań

Zebrane informacje o źródłach fianansowania działań - co to oznacza, jakie są kosekwencje podatkowe, kto może z tego korzystać i jaki sposób - https://poradnik.ngo.pl/jak-finansowac-ngo

Przydatne strony, na których można znaleźć informacje o konkursach, dostępnych funduszach

https://fundusze.ngo.pl/aktualne

http://ngo.um.warszawa.pl/

https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020

http://aktywniobywatele.org.pl/

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w formie aktywnej łączącej wykład ekspercki z ćwiczeniami praktycznymi wykonywanymi przez uczestniczki i uczestników zajęć. Na zaliczenie uczestniczki i uczestniczy przygotowują swój własny projekt działań kulturalnych. Poszczególne elementy projektu są przygotowywane i omawiane w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chrzczonowicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Monika Chrzczonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chrzczonowicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Monika Chrzczonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chrzczonowicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Monika Chrzczonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)