Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czytanie klasyków dramatu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/CKD-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czytanie klasyków dramatu
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Grupa treści podstawowych WOT/M
Przedmioty WOT/M rok I sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja twórczości dwóch wybitnych dwudziestowiecznych dramaturgów, tworzących praktycznie w tym samym czasie, ale należących do różnych kręgów kulturowych: Jeana Geneta i Tennessee Williamsa. W trakcie zajęć zostanie postawione pytanie, jakie problemy i zjawiska interesowały tych autorów, których okres twórczej aktywności w teatrze przypada głównie na połowę XX wieku, oraz czy można wskazać jakieś podobieństwa między dramatami Francuza a Amerykanina. Zajęcia mają charakter monograficzny; wśród omawianych tekstów pojawią się zarówno te najbardziej znane, jak i te nieco już dziś zapomniane - by pokazać ewolucję twórczą klasyków światowego dramatu.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Zajęcia wstępne.

Jean Genet - między buntem a autokreacją:

2. "Pokojówki".

3. "Ścisły nadzór".

4. "Balkon"

5. "Splendid's", "Ona" ("Elle").

6. "Murzyni".

7. "Parawany" (fragmenty).

Tennessee Williams - artysta bezbronny:

8. "Not About Nightingales" (fragmenty), "Ciemny pokój".

9. "Szklana menażeria"

10. "Tramwaj zwany pożądaniem".

11. "Kotka na gorącym blaszanym dachu".

12. "Nagle, zeszłego lata".

13. "Słodki ptak młodości".

14. "Noc iguany".

15. Po dwóch stronach oceanu: Genet a Williams.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jean Genet - między buntem a autokreacją:

1. J. Genet, "Teatr", PIW, Warszawa 1970 ("Pokojówki", "Ścisły nadzór", "Balkon", "Murzyni", "Parawany").

2. J. Genet, "Splendid's", przeł. A. Wasilewska, "Dialog" 1995, nr 3.

3. J. Genet, "Ona", przeł. A. Wasilewska, "Literatura na świecie" 1994, nr 4-5.

Tennessee Williams - artysta bezbronny:

1. T. Williams, "Not About Nightingales", New Directions Publishing Corporation, New York 1998.

2. T. Williams, "Ciemny pokój", przeł. W. Urstein, T. Żeromski, tekst dostępny w zbiorach biblioteki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, sygn. A.2012, M.15281, M.15280.

3. T. Williams, "Tramwaj zwany pożądaniem" i inne dramaty, przeł. J. Poniedziałek, Znak, Kraków 2012 ("Szklana menażeria", "Tramwaj zwany pożądaniem", "Kotka na gorącym blaszanym dachu", "Słodki ptak młodości", "Noc iguany").

4. T. Williams, "Tramwaj zwany pożądaniem", przeł. E. Cękalski, "Dialog" 1957, nr 6.

5. T. Williams, "Nagle, zeszłego lata", przeł. K. Knurek.

6. T. Williams, "Suddenly Last Summer", A Signet Book, New York 1960.

7. T. Williams, "Jednoręki" i inne opowiadania, przeł. T. Truszkowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984 ("Szklany portret dziewczyny", "Pożądanie i czarny masażysta", "Noc iguany").

Literatura uzupełniająca:

1. A. Falkiewicz, "Genet: to przyszłe" [w:] J. Genet, "Teatr", PIW, Warszawa 1970.

2. "Literatura na świecie" 1994, nr 4-5 (teksty poświęcone Genetowi).

3. J.-P. Sartre, "Święty Genet. Aktor i męczennik", przeł. K. Jarosz, Gdańsk 2010.

4. M. Sugiera, "Genet: znaki ciężarne znakami" [w:] tejże, "Potomkowie króla Ubu. Szkice o dramacie francuskim (od Jarry'ego do Lagarce'a)", Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.

5. E. White, "Genet: A Biography", Vintage, New York 1994.

6. T. Williams, "Memoirs", Penguin Books, London 2007.

7. T. Williams, "Orfeusz schodzący', przeł. A. Nowicki, K. Tarnowska, Agencja Teatralna i Literacka P.W.P. (egzemplarz dostępny w zbiorach biblioteki Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, sygn. A.1152).

8. "The Cambridge Companion to Tennessee Williams", edited by M.C. Roudane, Cambridge University Press 2001.

9. R. Boxill, "Tennessee Williams", Macmillan Publishers Ltd, New York 1987.

10. L. Leverich, "Tom. The Unknown Tennessee Williams", W.W. Norton & Company, New York 1995.

11. J. Lahr, "Tennessee Williams. Mad Pilgrimage of the Flesh", W.W. Norton and Company, New York 2015.

12. T. Kushner, Introduction. Notes on "The Glass Menagerie" [w:] T. Williams, "The Glass Menagerie", A New Directions Book, New York 2011.

13. J. Grissom, "Szaleństwa Boga. Tennessee Willimas i kobiety z mgły", przeł. M. Szczubiałka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza

po zakończeniu kursu absolwent:

- zna różne formy twórczości dramatycznej wybranych utworów - K_W04, P7S_WG, P7S_WK

- ma umiejętność porównywania utworów z różnych okresów twórczości dramatycznej wybranych autorów - K_W04, P7S_WG, P7S_WK

- ma umiejętność rozpoznawania ewolucji twórczej wybranych autorów i osadzania ich dramatów w kontekście innych utworów - K_W08, P7S_WK, P7S_WG

Umiejętności

po zakończeniu kursu absolwent:

- potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do twórczej interpretacji dzieł klasyków dramatu - K_U05, P7S_UW

- umie weryfikować odczytania wybranych utworów dramatycznych przez odwołania do swojej wiedzy - K_U06, P7S_UW

Kompetencje społeczne

po zakończeniu kursu absolwent:

- aktywnie i krytycznie współdziała z grupą w interpretacji twórczości wybranych autorów - K_K04, P7S_KO, P7S_KR, P7S_KK

- krytykuje interpretacje połowiczne i odchodzące od tekstów - K_K04, P7S_KO, P7S_KR, P7S_KK

- identyfikuje problemy klasycznych dramatów w kontekście współczesności - K_K07, P7S_KO, P7S_KK, P7S_KR

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Warunkiem zaliczenia semestru i dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach i wygłoszenie referatu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Majewska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Majewska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT konwersatorium - zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub zdalnie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Majewska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Majewska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Majewska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)