Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat: projekt 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/WarProj2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat: projekt 3
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna WOT/L
Przedmioty WOT/L rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie osób studiujących do zawodu kuratora_rki projektów z zakresu sztuk performatywnych, w tym:

- przekazanie wiedzy dotyczącej historii i praktyki z zakresu kuratorstwa sztuk performatywnych,

- przekazanie wiedzy i wypracowanie umiejętności pozwalających analizować i tworzyć projekty kuratorskie,

- przygotowanie do pracy zespołowej w instytucjach i organizacjach kultury.

Podstawę zaliczenia kursu stanowi opracowanie kuratorskiej koncepcji projektu (praca zespołowa).

Pełny opis:

TREŚCI MODUŁU KSZTAŁCENIA

1. Historia i praktyka kuratorska w obszarze sztuk performatywnych.

2. Analiza przykładowych projektów kuratorskich z zakresu sztuk performatywnych.

3. Praktyka kuratorska jako sztuka tworzenia -inter i transdyscyplinarnych perspektyw badawczych, estetycznych, politycznych i społeczno-kulturowych.

4. Analiza celów artystycznych, społecznych i edukacyjnych projektu.

5. Strategie angażujące w praktykach kuratorskich.

6. Polityczność praktyk kuratorskich w perspektywie teorii Jacquesa Rancière’a.

7. Zarządzanie pracą w grupie projektowej: optymalne wykorzystanie kompetencji i zdolności poszczególnych członków_kiń zespołu, zbudowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej, stworzenie przyjaznej, pełnej szacunku atmosfery pracy.

8. Praktyki badawcze w obszarze kuratorstwa: stworzenie portfolio projektu.

9. Planowanie praktyk artystycznych z zakresu sztuk performatywnych z poszanowaniem pluralizmu kulturowego.

10. Podstawy sieciowania oraz negocjowania warunków współpracy artystycznej z twórcami_czyniami oraz partnerami projektu.

11. Budowanie dramaturgii i kontekstualizacja projektu kuratorskiego.

12. Przygotowanie autorskiego projektu z zakresu sztuk performatywnych w tym napisanie tekstu kuratorskiego komunikującego projekt (praca zespołowa).

13. Publiczna prezentacja projektu kuratorskiego (praca zespołowa).

Literatura:

Brenson M., The Curator’s Moment, “Art Journal”, vol. 57, No 4, 1998, s. 16-27, dostęp: http://www.mjfdesign.net/terri/4ccuratorsmoment.pdf

Keil M., Artysta – kurator – producent kultury, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” nr 121, czerwiec-sierpień 2014.

Klaić D., Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją, przeł.: E. Kubikowska, Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Konfrontacje Teatralne / Centrum Kultury w Lublinie, Warszawa-Lublin 2014.

Rancière J.,, Estetyka jako polityka, w: Estetyka jako polityka, przeł. J. Kutyła, P Mościcki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007, s. 21-39.

Dodatkowe lektury uzależnione są od zainteresowań studentów rozwijanych w ramach indywidualnych projektów.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu kształcenia i potwierdzeniu osiągnięcia EU osoba studiująca:

• zna podstawowe uwarunkowania pracy oraz pola działań kuratora_rki projektów performatywnych i ma świadomość związanej z nimi odpowiedzialności zawodowej;

• zna podstawowe zasady projektowania wydarzeń performatywnych, w tym praktyk włączających i angażujących różnorodne publiczności;

• zna podstawowe narzędzia do budowania świadomej i otwartej relacji z publicznością;

• potrafi dokonać krytycznej analizy projektu performatywnego, np. festiwalu, sezonu teatralnego, cyklu edukacyjnego;

• potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i prezentować dzieła artystyczne, teksty naukowe i zjawiska społeczne dotyczące wybranego przez siebie lub zadanego tematu, mając na uwadze możliwość wykorzystania tych umiejętności w tworzeniu własnych projektów;

• potrafi wpisać projekt kuratorski w konkretny kontekst społeczno-kulturowy mając na uwadze poszanowanie demokracji;

• potrafi stworzyć prezentację projektu kuratorskiego i przedstawić ją publiczności;

• potrafi napisać tekst kuratorski i wykorzystać go do promocji wydarzenia;

• potrafi zbudować zespół kuratorski oraz twórczo współdziałać w jego ramach z uwzględnieniem podstawowych zasad etyki pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć

Czytanie wskazanej literatury

Praca zespołowa: przygotowanie prezentacji i tekstu kuratorskiego autorskiego projektu z zakresu sztuk performatywnych

Dopuszczalne są 4 nieusprawiedliwione godziny lekcyjne.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Paweł Sztarbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski
Prowadzący grup: Paweł Sztarbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski
Prowadzący grup: Paweł Sztarbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski
Prowadzący grup: Paweł Sztarbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski
Prowadzący grup: Paweł Sztarbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT konwersatorium ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski
Prowadzący grup: Paweł Sztarbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT konwersatorium ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski
Prowadzący grup: Paweł Sztarbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Paweł Sztarbowski
Prowadzący grup: Paweł Sztarbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Agata Siwiak
Prowadzący grup: Agata Siwiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie osób studiujących do zawodu kuratora_rki projektów z zakresu sztuk performatywnych, w tym:

- przekazanie wiedzy dotyczącej historii i praktyki z zakresu kuratorstwa sztuk performatywnych,

- przekazanie wiedzy i wypracowanie umiejętności pozwalających analizować i tworzyć projekty kuratorskie,

- przygotowanie do pracy zespołowej w instytucjach i organizacjach kultury.

Podstawę zaliczenia kursu stanowi opracowanie kuratorskiej koncepcji projektu (praca zespołowa).

Pełny opis:

TREŚCI MODUŁU KSZTAŁCENIA

1. Historia i praktyka kuratorska w obszarze sztuk performatywnych.

2. Analiza przykładowych projektów kuratorskich z zakresu sztuk performatywnych.

3. Praktyka kuratorska jako sztuka tworzenia -inter i transdyscyplinarnych perspektyw badawczych, estetycznych, politycznych i społeczno-kulturowych.

4. Analiza celów artystycznych, społecznych i edukacyjnych projektu.

5. Strategie angażujące w praktykach kuratorskich.

6. Polityczność praktyk kuratorskich w perspektywie teorii Jacquesa Rancière’a.

7. Zarządzanie pracą w grupie projektowej: optymalne wykorzystanie kompetencji i zdolności poszczególnych członków_kiń zespołu, zbudowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej, stworzenie przyjaznej, pełnej szacunku atmosfery pracy.

8. Praktyki badawcze w obszarze kuratorstwa: stworzenie portfolio projektu.

9. Planowanie praktyk artystycznych z zakresu sztuk performatywnych z poszanowaniem pluralizmu kulturowego.

10. Podstawy sieciowania oraz negocjowania warunków współpracy artystycznej z twórcami_czyniami oraz partnerami projektu.

11. Budowanie dramaturgii i kontekstualizacja projektu kuratorskiego.

12. Przygotowanie autorskiego projektu z zakresu sztuk performatywnych w tym napisanie tekstu kuratorskiego komunikującego projekt (praca zespołowa).

13. Publiczna prezentacja projektu kuratorskiego (praca zespołowa).

Literatura:

Klaić D., Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją, przeł.: E. Kubikowska, Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Konfrontacje Teatralne / Centrum Kultury w Lublinie, Warszawa-Lublin 2014.

Rancière J.,, Estetyka jako polityka, w: Estetyka jako polityka, przeł. J. Kutyła, P Mościcki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007, s. 21-39.

Dodatkowe lektury uzależnione są od zainteresowań studentów rozwijanych w ramach indywidualnych projektów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)