Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kina 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/O/HistKina2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kina 2
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Przedmioty podstawowe WOT/L
Przedmioty WOT/L rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel ogólny:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat historii kina datowanej od jego narodzin pod koniec XIX w. do lat 80. XX wieku. Zajęcia ogniskują się nie tylko na rozwoju sztuki filmowej, ale także charakteryzują najważniejsze nurty w sztuce filmowej, przedstawiają sylwetki najwybitniejszych twórców filmowych, wprowadzają elementy terminologii i metodologii filmoznawczej oraz podstawowe zagadnienia z teorii audiowizualności.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Hiszpanie

2. Autorzy kina polskiego

3. Autorzy kina radzieckiego

4. Kino brytyjskie

5. Film eksperymentalny

6. Czy film dokumentalny jest dokumentem

7. Sztuka animacji

8. Film japoński

9. Środki obrazowania filmowego

10. Widz filmowy

11. Film a inne media

12. Kochamy już tylko seriale

13. Nowy film amerykański i kino nowej przygody

14. Kino moralnego niepokoju i co dalej

15. Najnowsze teorie filmu i audiowizualności

Literatura:

PODRĘCZNIKI

Historia kina, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska:

t. 1 Kino nieme, t. 2 Kino klasyczne, t. 3 Kino epoki nowofalowej.

Adam Garbicz, Jacek Klinowski, Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego: t. 1-5.

LEKTURY PROBLEMOWE

Mirosław Przylipiak, Film dokumentalny jako gatunek retoryczny, „Kwartalnik Filmowy”, 1998 nr 23;

Grzegorz Królikiewicz, Góra stoi! Próba analizy filmu „Sobowtór”, Studio Filmowe N, Łódź 1995 (fragment);

Marshall McLuhan, Przekazem jest przekaźnik (różne wydania);

Lev Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006 (fragment);

Barbara Szczekała, Kochamy już tylko seriale, "Ekrany" 2015, nr 6.

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów, red. K. Klejsta, M. Saryusz-Wolska, Scholar, Warszawa 2014;

Marcin Giżycki, Film animowany czy sztuka animacji, „Ekrany”, 2015 nr 1;

Laura Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne [w:] A. Helman (red.) Panorama współczesnej myśli filmowej, Universitas, Kraków 1992;

Michał Pabiś-Orzeszyna, Nowa Historia Filmu, Nowa Historia Kina, „Ekrany” 2013 nr 6 i 2014 nr 1;

Todd McGowan, Steven Spielberg szuka ojca [w:] tegoż, Realne spojrzenie. Teoria filmu po Lacanie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008;

Alicja Helman, Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej. Podręcznik, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007.

FILMY

1. Tron we krwi (Akira Kurosawa, 1957)

2. Widmo wolności (Luis Buñuel, 1974)

3. Człowiek z marmuru (Andrzej Wajda, 1976)

4. Przypadek (Krzysztof Kieślowski, 1981)

5. Caravaggio (Derek Jarman, 1986)

Filmy krótkometrażowe: Pies andaluzyjski (Luis Buñuel, 1929), Dwaj ludzie z szafą (Roman Polański, 1958), Tango (Zbigniew Rybczyński, 1980), Z mojego okna (Józef Robakowski, 1978-1999).

FILMY UZUPEŁNIAJĄCE (do obejrzenia minimum trzy filmy w ciągu obu semestrów)

7. Rękopis znaleziony w Saragossie (Wojciech Jerzy Has, 1964)

8. Cienie zapomnianych przodków (Siergiej Paradżanow, 1964)

9. Taksówkarz (Martin Scorsese, 1976)

10. Czas apokalipsy (Francis Ford Coppola, 1979)

11. Sobowtór (Akira Kurosawa, 1980)

12. Księżniczka Mononoke (Hayao Miyazaki, 1997)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student po zakończeniu kursu:

K_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej terminologii filmoznawczej

K_W10 rozumie ścisłe powiązanie dzieła filmowego z innymi rodzajami sztuk (teatr, sztuki plastyczne, literatura, muzyka) i ma podstawową, niezbędną wiedzę na ich temat

K_W21 ma podstawową wiedzę na temat współczesnych mediów, ich specyfiki i funkcjonowania oraz związanych z nimi rodzajów aktywności zawodowej

UMIEJĘTNOŚCI

student po zakończeniu kursu:

K_U02 umie wyszukiwać, gromadzić i selekcjonować informacje i materiały źródłowe (w języku polskim i obcym), przydatne dla określonych celów

K_U03 posiada podstawowe umiejętności badawcze – potrafi sformułować problem, przeanalizować go za pomocą odpowiednio dobranych metod i narzędzi oraz opracować i zaprezentować wnioski

K_U07 potrafić uczestniczyć w dyskusji, umieć zaprezentować i uargumentować własne stanowisko, przedstawić wątpliwości i sugestie, prowadzić merytoryczną polemikę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zakończeniu kursu:

K_K01 ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszej edukacji i ustawicznego samokształcenia

K_K04 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i instytucjach, realizujących lub organizujących projekty badawcze, działania teatralne lub kulturalne

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu ustnego, obejmującego zakres wiadomości z obu semestrów; w szczególnych przypadkach możliwe jest zaliczenie na podstawie pracy pisemnej na zadany temat, obejmującej materiał z obu semestrów.

Przy ocenie uwzględniana jest także indywidualna aktywność Studenta.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia są bezpośrednią kontynuacją Historii kina 1 oraz stanowią wprowadzenie do zajęć Film współczesny.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)