Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kina 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/O/HistKina1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kina 1
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Przedmioty podstawowe WOT/L
Przedmioty WOT/L rok I sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel ogólny:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat historii kina datowanej od jego narodzin pod koniec XIX w. do lat 80. XX wieku. Zajęcia ogniskują się nie tylko na rozwoju sztuki filmowej, ale także charakteryzują najważniejsze nurty w sztuce filmowej, przedstawiają sylwetki najwybitniejszych twórców filmowych, wprowadzają elementy terminologii i metodologii filmoznawczej oraz podstawowe zagadnienia z teorii audiowizualności.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Narodziny kina z ducha XIX-wiecznej audiowizualności

2. Oblicza filmu niemego (Griffith – Skandynawia – Niemcy)

3. Burleska filmowa

4. Film jako wytwór kultury masowej

5. Radziecka szkoła montażu i przełom dźwiękowy

6. Zaginione lata 30.

7. Twarze gwiazdy: Greta Garbo

8. Co to jest film noir?

9. Neorealizm i kino włoskie

10. Autorzy kina włoskiego

11. Autorzy w klasycznym Hollywood: Orson Welles i Alfred Hitchcock

12. Szkoła polska

13. Nowa Fala i nowa fala

14. Ingmar Bergman i kino skandynawskie

15. Czesi

Literatura:

PODRĘCZNIKI

Historia kina, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska:

t. 1 Kino nieme, t. 2 Kino klasyczne, t. 3 Kino epoki nowofalowej.

Adam Garbicz, Jacek Klinowski, Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego: t. 1-5.

LEKTURY PROBLEMOWE

Mike Budd, Odsłony „Gabinetu doktora Caligari”, przeł. I. Kurz [w:] Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, WUW, Warszawa 2008 (fragment);

Karol Irzykowski, Dziesiąta muza. Zagadnienia estetyczne kina, wstęp J. Bocheńska, WAiF, Warszawa 1977 (rozdziały: Człowiek i materia, Stosunek czynny i bierny, Pogranicze figlów);

Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie możliwości jego reprodukcji technicznej (różne wydania);

Rafał Syska, Filmowy modernizm, „Kwartalnik Filmowy”, nr 67-68;

Grzegorz Królikiewicz, Różyczka. Próba analizy filmu „Obywatel Kane”, Studio Filmowe N, Łódź 1993 (fragment);

Hitchcock/Truffaut we współpracy z Helen Scott, przeł. i posł. T. Lubelski, Świat Literacki, Izabelin 2005 (rozdział 11.);

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

Charles F. Altman, W stronę teorii gatunku filmowego, przeł. A. Helman, „Kino”, 1987 nr 6;

Alan Williams, Historyczne i teoretyczne problemy wprowadzenia do kina ścieżki dźwiękowej, przeł. T. Rutkowska, „Kwartalnik Filmowy”, nr 44;

Zbigniew Pitera, Dzieje gwiazdy, WAiF, Warszawa 1976 (fragment);

Paul Schrader, Uwagi o filmie noir, przeł. K. Bobowski, „Studia Filmoznawcze”, nr 31;

Kamil Kościelski, Orfeusz i Eurydyka w Marienbadzie, „Kwartalnik Filmowy”, nr 86;

Alicja Helman, Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej. Podręcznik, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007.

FILMY

1. Brzdąc (Charles Chaplin, 1919)

2. Człowiek z kamerą filmową (Dżiga Wiertow, 1929)

3. Obywatel Kane (Orson Welles, 1941)

4. Bulwar Zachodzącego Słońca (Billy Wilder, 1950)

5. Okno na podwórze (Alfred Hitchcock, 1954)

6. Zeszłego roku w Marienbadzie (Alain Resnais, 1961)

7. 8 i pół (Federico Fellini, 1963)

8. Salto (Tadeusz Konwicki, 1965)

9. Miłość blondynki (Milos Forman, 1965)

10. Persona (Ingmar Bergman, 1966)

11. Powiększenie (Michelangelo Antonioni, 1966)

FILMY UZUPEŁNIAJĄCE (do obejrzenia minimum trzy filmy w ciągu obu semestrów)

12. Gabinet doktora Caligari (Robert Wiene, 1920)

13. Pancernik Potiomkin (Siergiej Eisenstein, 1925)

14. Ich noce (Frank Capra, 1934)

15. Złodzieje rowerów (Vittorio De Sica, 1948)

16. Eroica (Andrzej Munk, 1957)

17 Teoremat (Pier Paolo Pasolini, 1968)

17. Śmierć w Wenecji (Luchino Visconti, 1971)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student po zakończeniu kursu:

K_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej terminologii filmoznawczej

K_W10 rozumie ścisłe powiązanie dzieła filmowego z innymi rodzajami sztuk (teatr, sztuki plastyczne, literatura, muzyka) i ma podstawową, niezbędną wiedzę na ich temat

K_W21 ma podstawową wiedzę na temat współczesnych mediów, ich specyfiki i funkcjonowania oraz związanych z nimi rodzajów aktywności zawodowej

UMIEJĘTNOŚCI

student po zakończeniu kursu:

K_U02 umie wyszukiwać, gromadzić i selekcjonować informacje i materiały źródłowe (w języku polskim i obcym), przydatne dla określonych celów

K_U03 posiada podstawowe umiejętności badawcze – potrafi sformułować problem, przeanalizować go za pomocą odpowiednio dobranych metod i narzędzi oraz opracować i zaprezentować wnioski

K_U07 potrafić uczestniczyć w dyskusji, umieć zaprezentować i uargumentować własne stanowisko, przedstawić wątpliwości i sugestie, prowadzić merytoryczną polemikę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zakończeniu kursu:

K_K01 ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszej edukacji i ustawicznego samokształcenia

K_K04 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i instytucjach, realizujących lub organizujących projekty badawcze, działania teatralne lub kulturalne

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zaliczenie na podstawie krótkiej pracy pisemnej.

Przy ocenie uwzględniana jest także indywidualna aktywność Studenta.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)