Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kino/teatr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/KT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kino/teatr
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Fakultety WOT/L
Przedmioty WOT/L rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie sieci zależności i wzajemnego oddziaływania pomiędzy teatrem i kinem. Kino, postrzegane często jako najbliższy krewny oraz najważniejszy konkurent sztuki teatru pozostawiło na nim - i nadal pozostawia - olbrzymi wpływ. Jednocześnie samo bywa stale porównywane z teatrem, bazując na nim w najbardziej fundamentalnych aspektach, takich jak gra aktorska czy reżyseria. Skomplikowana relacja tych dwóch form performatywnych zostanie ujęta w perspektywie historycznej, estetycznej, a także tematycznej.

Zajęcia stanowią niezależne rozwinięcie kilku wątków zainicjowanych podczas obowiązkowego kursu Historii kina.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Wprowadzenie. Początek relacji

2. Film i teatr - sojusznicy czy rywale

3. Czy Shakespeare rzeczywiście byłby dobrym scenarzystą filmowym?

4. Ludzie teatru o kinie: dwudziestolecie międzywojenne

5. Film zakulisowy

6. Pier Paolo Pasolini: człowiek kina i teatru

7. Film na scenie

8. Analiza ekranizacji dramatu

9. Ingmar Bergman: człowiek teatru i kina

10. Film jako źródło do badań teatrologicznych

11. Filmoteki twórców teatralnych

Literatura:

LEKTURY

Susan Sontag, Teatr i film, przeł. G. Nadgrodkiewicz, „Kwartalnik Filmowy” 2014, nr 87-88;

Laurence Olivier, Shakespeare na ekranie, przeł. E. Krasińska, „Dialog” 1988, nr 8;

Wybór wypowiedzi ludzi teatru o kinie;

Pier Paolo Pasolini, Affabulazione, przeł. J. Opalski, L. Gambacorta [maszynopis].

MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE:

Geniusz sceny (Romuald Gantkowski, 1938);

Henryk V (Lawrence Olivier, 1944);

Chlew (Pier Paolo Pasolini, 1969);

Wesele (Andrzej Wajda, 1973) albo inna ekranizacja dramatu polskiego;

Czarodziejski flet (Ingmar Bergman, 1975);

Premiera (John Cassavetes, 1977);

Wybrana inscenizacja filmu.

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:

Jan Kott, „Ran” albo Lear ostateczny [w:] tegoż, Szekspir współczesny 2. Płeć Rozalindy i inne szkice, wybór, układ i wstęp T. Nyczek, WL, Kraków 1999;

Janusz Degler, Witkacy i kino, „Dialog” 1996, nr 3;

Ewa Wąchocka, Czy dramat może być dobrym scenariuszem filmowym? [w:] Teatr wobec filmu film wobec teatru, red. E. Partyga, G. Nadgrodkiewicz, Errata, Warszawa 2015;

Marcelina Obarska, Wpatrzony. Krystiana Lupy relacja z filmem, <https://culture.pl/pl/artykul/wpatrzony-krystiana-lupy-relacja-z-filmem>;

Wojciech Świdziński, Filmoteka Grzegorzewskiego [w:] kubły kubły miliony kubłów w zupie!, red. P. Płoski, M. Żurawski, wstęp J. Majcherek, Akademia Teatralna, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po zakończeniu kursu student:

K_W04 ma podstawową wiedzę o wybranych aspektach historii kina i teatru w Europie i na świecie

K_W10 rozumie ścisłe powiązanie teatru i filmu i ma podstawową, niezbędną wiedzę na ich temat

K_W11 rozumie historyczne, estetyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska teatru i kina w minionych epokach i obecnie

UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu kursu student:

K_U03 posiada podstawowe umiejętności badawcze – potrafi sformułować problem, przeanalizować go za pomocą odpowiednio dobranych metod i narzędzi oraz opracować i zaprezentować wnioski

K_U05 potrafi przeprowadzić analizę formalną i artystyczną oraz interpretację dzieła teatralnego i filmowego, z wykorzystaniem pojęć i metod podstawowych

K_U07 potrafi uczestniczyć w dyskusji, umie zaprezentować i uargumentować własne stanowisko, przedstawić wątpliwości i sugestie, prowadzić merytoryczną polemikę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu kursu student:

K_K01 ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszej edukacji i ustawicznego samokształcenia

K_K06 uczestniczy w bieżącym życiu teatralnym i kulturalnym

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej; przy ocenie uwzględniana jest także indywidualna aktywność Studenta.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)