Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Legendarne dwudziestowieczne inscenizacje dramatów romantycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/F/LDIDR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Legendarne dwudziestowieczne inscenizacje dramatów romantycznych
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/L rok II sem. 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Konwersatorium zostanie poświęcone omówieniu wybranych dwudziestowiecznych inscenizacji i adaptacji dramatów romantycznych.

Celem rozważań będzie również osadzenie inscenizacji romantycznych w kontekście historycznym i społecznym.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Zajęcia wprowadzające: powtórzenie wiadomości dotyczących struktury dramatu romantycznego i jego trzech realizacji: "Dziadów", "Kordiana" i "Nie-Boskiej komedii"

2. Krakowskie praprapremiery: Józef Kotarbiński ("Kordian", "Nie-Boska komedia"

3. Krakowskie prapremiery: Stanisław Wyspiański ("Dziady")

4. Teatr monumentalny - inscenizacje Leona Schillera ("Nie-Boska komedia")

5. Teatr monumentalny - inscenizacje Leona Schillera ("Dziady")

6. U progu Odwilży: Aleksander Bardini: "Dziady"

7. Inscenizacje odwilżowe: Erwin Axer ("Kordian") i Bohdan Korzeniewski ("Nie-Boska komedia")

8. Dramat romantyczny "małej stabilizacji": Jerzy Grotowski ("Dziady", "Kordian")

9. Dramat romantyczny "małej stabilizacji": Krystyna Skuszanka i Jerzy Krasowski ("Dziady"), Bohdan Korzeniewski ("Dziady").

10. U progu "marca": Jan Maciejowski ("Dziady"), Kazimierz Dejmek ("Dziady")

11. Inscenizacje Konrada Swinarskiego - "Nie-Boska komedia"

12. Inscenizacje Konrada Swinarskiego - "Dziady"

13. Teatr Adama Hanuszkiewicza - "Kordian"

14. Teatr Jerzego Grzegorzewskiego - "Nie-Boska komedia"

15. Teatr Jerzego Grzegorzewskiego - "Dziady"

Literatura:

Przykładowa bibliografia:

• „Dziady” od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego. Red. T. Kornaś, G. Niziołek. Kraków 1999.

• Joanna Godlewska, Najnowsza historia teatru polskiego. Wrocław 1999.

• Wilam Horzyca, Polski teatr monumentalny. Wybór i opr. L. Kuchtówna. Wrocław 1994.

• Aleksander Jackiewicz, Niebezpieczne związki literatury i filmu. Warszawa 1971.

• Stanisław Kaniecki, „Lawa” - opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza”. Poznań 2008.

• Zbigniew Majchrowski, Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza. Gdańsk 1998.

• Stanisław Marczak-Oborski, Teatr polski w latach 1918–1965. Warszawa 1985.

• Stanisław Marczak-Oborski, Teatr w Polsce 1918–1939. Wielkie ośrodki. Warszawa 1984.

• Michał Masłowski, Dzieje bohatera: teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-Boskiej komedii” do II wojny światowej. Wrocław 1977.

• Michał Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. Warszawa 1998.

• Mickiewicz na scenach polskich. Red. nauk. T. Pacewicz. Wrocław 1959.

• Tadeusz Miczka, Wielka improwizacja filmowa – opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza – „Lawa” Tadeusza Konwickiego”. Kielce 1992.

• Grażyna Pawlak, Literatura polska w teatrze telewizji w latach 1953–1993. Warszawa 2004.

• W kręgu filmu, telewizji i teatru. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław 1992.

• Janusz Skuczyński, „Gdy idą między żywych duchy...”: Dziady i „Dziady” w dramacie polskim XIX i XX wieku. Toruń 2005.

• Stefania Skwarczyńska, Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nie-Boskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce. Warszawa 1959.

• Teatr polski w latach 1890-1918. Red. nauk. T. Sivert, R. Taborski. Warszawa 1987, cz. 1; 1988, cz. 2.

• Jerzy Timoszewicz, „Dziady” w inscenizacji Leona Schillera. Warszawa 1970.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu:

K_W04 ma podstawową wiedzę o wybranych aspektach historii

teatru i dramatu w Europie i na świecie

K_W05 ma podstawową wiedzę o teatrze współczesnym, jego

najważniejszych twórcach, zjawiskach i tendencjach

K_W08 zna podstawowe teorie na temat relacji teatru i literatury, ze

szczególnym uwzględnieniem teatralnych teorii dramatu

Umiejętności

student po zakończeniu kursu:

K_U01 potrafi samodzielnie poszerzać i zdobywać wiedzę oraz

rozwijać zawodowe umiejętności, korzystając z

różnorodnych źródeł, w języku polskim i obcym

K_U06 umie dokonać analizy tekstu dramatycznego z

uwzględnieniem jego literacko-teatralnej specyfiki

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu:

K_K01 ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności,

rozumie potrzebę dalszej edukacji i ustawicznego

samokształcenia

K_K03 rozumie społeczne znaczenie teatru i szeroko pojmowanej

kultury oraz potrzebę działań animatorskich

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Oceniana jest aktywność na zajęciach.

Zaliczenie na ocenę - na podstawie rozmowy dotyczącej poruszanej w trakcie zajęć problematyki.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Makaruk, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Maria Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium zostanie poświęcone omówieniu wybranych dwudziestowiecznych inscenizacji i adaptacji dramatów romantycznych.

Celem rozważań będzie również osadzenie inscenizacji romantycznych w kontekście historycznym i społecznym.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Zajęcia wprowadzające: powtórzenie wiadomości dotyczących struktury dramatu romantycznego i jego trzech realizacji: "Dziadów", "Kordiana" i "Nie-Boskiej komedii"

2. Krakowskie praprapremiery: Józef Kotarbiński ("Kordian", "Nie-Boska komedia"

3. Krakowskie prapremiery: Stanisław Wyspiański ("Dziady")

4. Teatr monumentalny - inscenizacje Leona Schillera ("Nie-Boska komedia")

5. Teatr monumentalny - inscenizacje Leona Schillera ("Dziady")

6. U progu Odwilży: Aleksander Bardini: "Dziady"

7. Inscenizacje odwilżowe: Erwin Axer ("Kordian") i Bohdan Korzeniewski ("Nie-Boska komedia")

8. Dramat romantyczny "małej stabilizacji": Jerzy Grotowski ("Dziady", "Kordian")

9. Dramat romantyczny "małej stabilizacji": Krystyna Skuszanka i Jerzy Krasowski ("Dziady"), Bohdan Korzeniewski ("Dziady").

10. U progu "marca": Jan Maciejowski ("Dziady"), Kazimierz Dejmek ("Dziady")

11. Inscenizacje Konrada Swinarskiego - "Nie-Boska komedia"

12. Inscenizacje Konrada Swinarskiego - "Dziady"

13. Teatr Adama Hanuszkiewicza - "Kordian"

14. Teatr Jerzego Grzegorzewskiego - "Nie-Boska komedia"

15. Teatr Jerzego Grzegorzewskiego - "Dziady"

Literatura:

Literatura

1.

Adam Mickiewicz, "Dziady"

Juliusz Słowacki, "Kordian"

Zygmunt Krasiński, "Nie-Boska komedia"

2.

Michał Masłowski, "Dzieje bohatera: teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-Boskiej komedii” do II wojny światowej". Wrocław 1977.

3.

Maria Prussak, ""Dziady" bez mesjanizmu", "Goniec Teatralny" 1992 nr 14 s.

4.

Michał Masłowski, "Dzieje bohatera: teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-Boskiej komedii” do II wojny światowej". Wrocław 1977.

Stefania Skwarczyńska, "Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nie-Boskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce",Warszawa 1959.

5.

Jerzy Timoszewicz, „Dziady” w inscenizacji Leona Schillera, Warszawa 1970.

6.

Zbigniew Majchrowski, "Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza", Gdańsk 1998.

7.

Leokadia Kaczyńska, "Winkelried ożył? Teatralne odczytywanie Kordiana (1945-2000)", Gdańsk 2006.

Maria Makaruk, "Krasiński nowocześniejszy od Sartre'a? O pierwszej powojennej inscenizacji "Nie-Boskiej komedii"" [w:] "Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?", red. Agnieszka Markuszewska, Toruń 2019.

8.

Leokadia Kaczyńska, "Winkelried ożył? Teatralne odczytywanie Kordiana (1945-2000)", Gdańsk 2006.

Zbigniew Majchrowski, "Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza", Gdańsk 1998.

Joanna Godlewska, "Najnowsza historia teatru polskiego", Wrocław 1999.

9.

Zbigniew Majchrowski, "Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza", Gdańsk 1998.

Maria Makaruk, "Krakowska prowokacja. O „Dziadach” Adama Mickiewicza w reżyserii Bohdana Korzeniewskiego", "Annales Studia Historicolitteraria" 2019, nr 19.

10.

Maria Makaruk, "Na drodze do marca. "Dziady" 1966"", "Pamiętnik Teatralny" 2019, z. 1.

"Pamiętnik Teatralny" 2005, z. 3-4.

11.

"Krytycy o Swinarskim. Wybór recenzji ze spektakli Konrada Swinarskiego", red. M. K. Gliwa, Katowice 2001.

12.

Zbigniew Majchrowski, "Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza", Gdańsk 1998.

13.

Leokadia Kaczyńska, "Winkelried ożył? Teatralne odczytywanie Kordiana (1945-2000)", Gdańsk 2006.

14.

Maria Prussak, "Teraźniejszość "Nie-Boskiej komedii" - insceniacje Jerzego Grzegorzewskiego [w:] tejże, "Czy słuchać jeszcze głos romantyzmu?", Warszawa 2007.

15.

„Dziady” od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego. Red. T. Kornaś, G. Niziołek. Kraków 1999.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Makaruk, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Maria Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Makaruk, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Maria Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)