Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium mgr III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/ATM/SMgr3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium mgr III
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty ATM sem 9 rok V
Przedmioty fakultatywne ATM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 13.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do procesu pisania pracy magisterskiej, zakończonego jej obroną. Dyskurs seminaryjny obejmuje następujące elementy: definicję pracy magisterskiej (jej problematyki, analitycznych narzędzi i edytorskich zasad ), określenie zakresu i perspektyw poznawczych wprowadzanych materiałów/źródeł, sformułowanie tematu pracy magisterskiej, wytyczenie kierunku oraz trybu stawianych pytań i proponowanych odpowiedzi w toku tworzenia pracy.

Pełny opis:

semestr 6

1. Wyjaśnienie formalnych i merytorycznych wymogów stawianych pracy magisterskiej.

2. Wprowadzenie podstawowych zasad warsztatu badawczego.

3. Usytuowanie narracji w różnych przestrzeniach m.in tekstów literatury, kultury, teatru i filmu.

4. Przedstawienie zasad redakcji pracy. Funkcja cytatu. Struktura przypisów, rodzaje przypisów.Bibliografia.

5. Omówienie obowiązującego layoutu pracy (m.in. czcionka, akapity,tytuły i śródtytuły, paginacja).

6. Omówienie rodzajów materiałów ilustracyjnych i sposobów ich prezentacji w pracy.

7. Wyjaśnienie, na czym polega autoryzacja wywiadu jako elementu pracy magisterskiej.

8. Aneks jako element uzupełniający tekst główny pracy.

Cykl indywidualnych konsultacji, których celem jest sformułowanie wstępnego projektu tematu pracy, zarys spisu treści oraz rodzaj i kierunek interpretacji.

Równocześnie odbywają się wspólne dyskusje całej grupy seminarzystów. Jest to moment konfrontacji rozmaitych perspektyw poznawczych i linii przyjętej przez studentow egzemplifikacji.

Uczestnictwo w obu formach seminarium jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

semestr 8

Indywidualne konsultacje. Weryfikacja bibliografii. Spis treści. Pierwsza wersja wstępu i dowolnego rozdziału.

Aktywny udział w tych seminaryjnych spotkaniach jest warunkiem zaliczenia.

semestr 9

Indywidualne konsultacje.

Kształtowanie ostatecznych wersji rozdziałów. Szczegółowa redakcja tekstu. Złożenie – zgodne z obowiązującą procedurą – egzemplarzy pracy magisterskiej do obrony.

Oceny z pracy wystawia recenzent i promotor.

Literatura:

Dobór lektur z zakresu teorii zależy od tematu pracy, a także jej merytorycznych kontekstów oraz wprowadzanych przez studenta przestrzeni egzemplifikacji (m.in tekstów literatury, kultury, teatru, filmu).

Efekty uczenia się:

K_W07 Student zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe sztuk teatralnych i filmowych w różnych okresach historycznych oraz zna fachową literaturę w tej dziedzinie

K_U01 Student używa pełni potencjału twórczego wykorzystując swoją kreatywność we wszystkich sferach działania; indywidualizuje swój projekt pracy magisterskiej

K_U08 Student samodzielnie formułuje sądy krytyczne na podstawie analizy, oceny i selekcji informacji dla realizacji pracy magisterskiej

K_U09 Student tworzy rozbudowaną wypowiedź pisemną w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą w procesie kształcenia

K_K01 Student jasno formułuje sądy i jest przygotowany do krytycznej oceny odbieranych treści

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze 9 warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo konsultacjach indywidualnych wspomagających indywidualną pracę w zakresie stworzenia całości pracy magisterskiej oraz złożenie – zgodne z obowiązującą procedurą – egzemplarzy pracy magisterskiej do obrony.

Oceny z pracy wystawiają recenzent i promotor.

K_W07 , K_U01 , K_U08 , K_U09 , K_K01

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka, Andrzej Strzelecki
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Barbara Osterloff-Gierak, Andrzej Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Czerska-Pieńkowska, Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Barbara Osterloff-Gierak, Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA seminarium - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)