Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat głosu aktora

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/AD/WGA-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat głosu aktora
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIV)
Grupy: Przedmioty A sem 7 rok IV
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Rozwijanie dotychczasowych umiejętności wokalnych. Wyrobienie umiejętności posługiwania się stylami muzycznym w zakresie jakości gatunkowej a także techniki dostosowanej do danego stylu.

Pełny opis:

Poszerzenie wiedzy na temat działania i rozmieszczenia rezonatorów. Rozwijanie umiejętności korzystania z rezonatorów w zależności od potrzeb.

Eliminowanie ewentualnych błędów emisyjnych.

w drugim semestrze poszukiwanie indywidualnej jakości, brzmienia i krystalizowanie indywidualnej przestrzeni artystycznej w dziedzinie wokalnej.

Rozwjanie umiejętności korzystania z wyobraźni w kształtowaniu bohatera scenicznego, budowania przebiegu utworu i włączania w przebieg wykonawczych odpowiednich środków z zakresu ekspresji artystycznej.

Literatura:

K.Linklater - „Uwolnij swój głos”

H. Sobierajska - „Uczymy się śpiewać”

B.Tarasiewicz -„ Mówię i śpiewam świadomie”

K. De Vore Starr Cookman - „The Voice Book”

Cz. Wojtyński - „Emisja głosu”

E.Sarath - „Music theory throu improvisation”

F.Sinatra - „Tips on popular singing”

W.Bergy - „Elementy techniki wokalnej”

Efekty uczenia się:

- Posiada wiedzę na temat narządów wchodzących w skład aparatu

głosowego, ze szczególnym uwzględnieniem rezonatorów. K_W02,

K_W09

- Zna i rozróżnia techniki wokalne oraz gatunki muzyczne. K_W03 K_W04,

- Świadomie posługuje się oddechem. Potrafi regulować ciśnienie w różnych

rejestrach. K_U07 K_U08

- Posługuje się rejestrami, rezonansem oraz zróżnicowaną dynamiką.

K_U06 K_U03,

- Potrafi poprzez użycie rezonatorów modyfikować barwę głosu, lub włączać

elementy ekspresji emocjonalnej. K_U07, K_U09 K_U13

- Rozumie potrzebę nieustannego doskonalenia się i pracy nad rozwojem

swoich możliwości. K_K02

Metody i kryteria oceniania:

- Metody kształcenia:

Semestr 5

Praca na repertuarze muzycznym różnych gatunków, dobranym pod

kontem indywidualnych potrzeb poszerzania umiejętności.

- Indywidualne i grupowe ćwiczenia i wprawki wokalne w różnych technikach.

- Wspólna analiza różnych wykonań na wysokim poziomie wirtuozerii

wokalnej.

- Wykłady, dotyczące bieżącej problematyki.

- Improwizacja w różnych stylach muzycznych.

- Poszukiwania „własnego stylu” poprzez analizę własnych nagrań, zmiany

interpretacji jednego utworu, doskonalenie indywidualnych walorów

głosowych.

- Zadania łączące elementy ekspresji i wokalistyki.

- Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywne realizowanie

zadań (dozwolone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta

na zajęciach).

- Zaliczenie przedmiotu odbywa się na zajęciach w formie pokazu, oraz

podczas innych publicznych prezentacji egzaminacyjnych angażujących

studenta do działań głosowych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Julia Chmielnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Anna Grabowska, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Anna Grabowska, Aldona Krasucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

- Pogłębienie świadomości intencji w oddechu

- Ekspresja głosu w mowie i śpiewie

- Postawienie głosu na potrzeby sceny dramatycznej

- Walory głosu w pracy z mikrofonem

- Wyrazista dykcja w mowie i śpiewie

- Elementy różnorodnych stylów muzycznych

- Rozkład sił głosowych w monologu

- Indywidualne ukierunkowanie studenta do pracy własnej

Pełny opis:

- Kontynuacja nauki uzyskania zdrowego, nośnego, dynamicznego,

wzbogaconego i plastycznego głosu scenicznego w mowie i śpiewie.

- Utrwalenie dotychczas zdobytych umiejętności osadzenia głosu w jego

naturalnym miejscu, świadomego umiejscowienia głosu na

przeponie oraz zdolności stymulowania podparcia. Świadome używanie

rezonatorów będących niezbędnym elementem zwiększającym

dźwięczność głosu.

- Utrwalanie umiejętności używania głosu do wyrażania myśli, stanów, intencji,

emocji i uczuć w każdych warunkach i przestrzeni.

- Kontrola prawidłowego oddechu oraz umiejętności osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

- Uświadomienie studentowi IV roku jego bogatej już wiedzy, umiejętności

oraz nawyków i zachęcenie do budowania na nich dalszego rozwoju.

- Wzmacnianie w studencie wiary w siebie, w swoją oryginalność i możliwości

rozwojowe.

- Zachęcanie studenta do samodzielności i własnej aktywności twórczej.

- Wyposażenie studenta w rady i umiejętności do samodzielnej zawodowej

pracy głosem.

Literatura:

K.Linklater - „Uwolnij swój głos”

H. Sobierajska - „Uczymy się śpiewać”

B.Tarasiewicz -„ Mówię i śpiewam świadomie”

K. De Vore Starr Cookman - „The Voice Book”

Cz. Wojtyński - „Emisja głosu”

E.Sarath - „Music theory throu improvisation”

F.Sinatra - „Tips on popular singing”

W.Bergy - „Elementy techniki wokalnej”

Uwagi:

Warsztat musi uwzględniać indywidualny rozwój każdego studenta, jego potrzeby, możliwości i potencjał.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik
Prowadzący grup: Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)