Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zespoły woklane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/ZWok-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zespoły woklane
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok II
Grupy: Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty specjalności - Aktorstwo i wokalistyka
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
typ zajęć:

WA warsztat + ćwiczenia

Skrócony opis:

Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów w podstawowym zakresie z historią i tradycją światową zespołów wokalnych oraz wypracowanie umiejętności swobodnego śpiewania a cappella w wielogłosowych strukturach muzycznych osadzonych w różnych gatunkach i o różnym stopniu komplikacji melo-rytmicznej, harmonicznej i agogicznej przy zastosowaniu zasad wpisujących się w kanon adekwatny dla poszczególnych stylistyk muzycznych. Celem uzupełniającym jest uruchomienie kreatywności studentów w zakresie tworzenia własnych pomysłów oraz umiejętności przełożenia ich na działanie grupy w roli prowadzącego zespół wokalny.

Wymagania wstępne dla studentów: podstawowa umiejętność czytania nut głosem, podstawowe doświadczenie w śpiewaniu w wielogłosie.

Pełny opis:

W semestrze 3 studenci zapoznawani są podczas wykładów i prezentacji z literaturą przedmiotu w formie nagrań i materiałów nutowych. Podczas zajęć omawiane są cechy muzyczne oraz te związane z wykonawstwem wokalnym, charakteryzujące poszczególne style śpiewu wielogłosowego – od unisona, przez chorał gregoriański, formy polifoniczne, homofoniczne do struktur współczesnych wywodzących się z jazzu i muzyki rozrywkowej będących aranżacjami na zespół wokalny a cappella standardów muzyki rozrywkowej i jazzowej. Poruszane są zagadnienia związane z prowadzeniem głosów, agogiką charakterystyczną dla poszczególnych stylów, harmonią w rozwoju - od diatoniki do stosowania dysonansowych złożonych akordów wykorzystujących alteracje i używających struktur harmonicznych ze składnikami powyżej septymy w układzie 4, 5 i 6 – głosowym oraz poruszające zagadnienia związane z różnorodnością pulsu muzycznego charakterystycznego dla muzyki z różnych stron świata a także instrumentalnym traktowaniem głosu oraz budowaniem pełnej struktury aranżacyjnej utworu. Studenci przygotowują zadane proste utwory jako przykłady bazowe reprezentujące omawiane zagadnienia (materiały nutowe). Uczą się także na bazie koncepcji circle songs konstrukcji własnych wielogłosowych struktur, zarówno jako wykonawcy, jak i prowadzący grupę – realizując oryginalną koncepcję formalno – aranżacyjną.

4 semestr w całości poświęcony jest budowaniu materiału do pokazu końcowego. Studenci wraz z nauczycielem decydują o formie, materiale muzycznym i pracują nad dwoma zagadnieniami: 1. Stworzeniem interpretacji utworów istniejących, pochodzących z repertuaru światowego zespołów wokalnych (w tym literatury polskojęzycznej) 2. Opracowaniem własnym indywidualnie i/lub zbiorowo koncepcji i aranżacji wybranych utworów.

Literatura:

Nagrania artystów tworzących w omawianych nurtach muzycznych polecane także jako lektura własna studentów dająca podstawy do analizy cech stylów charakterystycznych dla zespołów wokalnych umożliwiających efektywne odnalezienie się przez studentów w poszczególnych stylistykach, m.in.:

Singers Unlimited, Take 6, Manhattan transfer, Pentatonix, Andrew’s Sisters, the King’s Singers, Gregorian Chant, the Voca People, the Chordettes, the Mills Brothers, the Real Group, Boswell Sisters, Bobby Mc Ferrin (“Circlesongs”, “Vocabularies”, VOICESTRA), Swingle Singers, Double Six of Paris, the Hi-Los.

“Cantat Superstars – przeboje gwiazd” w aranżacji Jacka Sykulskiego i Marcina Wawruka.

Efekty uczenia się:

W01 - zna i porządkuje w czasie historycznym na podstawie stylistyki i środków muzycznych oraz wykonawczych podstawowy repertuar ze światowej literatury zespołów wokalnych (K_W02, K_W05, K_W08)

W02 - ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków wokalnych i muzycznych umożliwiającą wykonywanie w układzie wielogłosowym utworów przynależnych do różnych gatunków muzycznych, także przy użyciu różnego rodzaju mikrofonów (K_W04, K_W10)

W03 - ma wiedzę umożliwiającą budowanie własnych pomysłów na wielogłosowe struktury jako członek zespołu wokalnego i jego prowadzący (K_W09)

U04 - potrafi zaśpiewać utwór przeznaczony na zespół wokalny zgodnie z zapisem nutowym, jak i dokonać zmian w stosunku do zapisu nutowego, które służą podkreśleniu indywidualnej wymowy, zmieniając stylistykę, nadając mu inny charakter muzyczny - zarówno jako wokalista, jak i prowadzący zespół wokalny

(K_U01, K_U05 K_U06, K_U07)

U05 - dokonuje prób budowania własnych pomysłów na wielogłosowe struktury wokalne, także jako prowadzący zespół wokalny (K_U03)

U06 - podejmuje próby improwizacji wokalnej na bazie określonego i znanego materiału muzycznego, podejmuje próby improwizowania w zakresie formy i aranżacji utworu jako prowadzący zespół wokalny. (K_U04)

K07 - działa na rzecz wybudowania spójnej i jednolitej muzycznie wielogłosowej struktury wokalnej opanowując własną niepewność i stres wykonawczy jako wokalista i prowadzący zespół wokalny (K_K05)

K08 - wypracowuje z innymi osobami współtworzącymi zespół wokalny metodą prób i błędów oraz poddając się permanentnie wzajemnej kontroli, ostateczny kształt wspólnie tworzonego utworu w zakresie koncepcji i interpretacji oraz środków muzycznych i technicznych zgodnych z tą koncepcją (K_K06, K_K11)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pierwszego semestru - na podstawie pracy w semestrze, wykonania w zespole wokalnym utworów muzycznych w roli wokalisty oraz prowadzącego zespół (stylistyka circle song) a także zaliczenia półrocznego testu sprawdzającego wiedzę.

Zaliczenie drugiego semestru i ocena końcowa - na podstawie pracy semestralnej (50%) oraz udziału w egzaminie końcowym (50%). Wkład indywidualny – koncepcja, aranżacja, poprowadzenie zespołu podczas egzaminu końcowego spełniające standardy stylistyczne promowane będą oceną celującą za egzamin.

Metody weryfikacji:

- zaliczenie przygotowanego circle song po pierwszym semestrze (W01, W03, U05)

- udział w zbiorowym pokazie końcowym po drugim semestrze (W02, U04, U06, K07, K08)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów w podstawowym zakresie z historią i tradycją światową zespołów wokalnych oraz wypracowanie umiejętności swobodnego śpiewania a cappella w wielogłosowych strukturach muzycznych osadzonych w różnych gatunkach i o różnym stopniu komplikacji melo-rytmicznej, harmonicznej i agogicznej przy zastosowaniu zasad wpisujących się w kanon adekwatny dla poszczególnych stylistyk muzycznych. Celem uzupełniającym jest uruchomienie kreatywności studentów w zakresie tworzenia własnych pomysłów oraz umiejętności przełożenia ich na działanie grupy w roli prowadzącego zespół wokalny.

Pełny opis:

W semestrze 3 studenci zapoznawani są podczas wykładów i prezentacji z literaturą przedmiotu w formie nagrań i materiałów nutowych. Podczas zajęć omawiane są cechy muzyczne oraz te związane z wykonawstwem wokalnym, charakteryzujące poszczególne style śpiewu wielogłosowego – od unisona, przez chorał gregoriański, formy polifoniczne, homofoniczne do struktur współczesnych wywodzących się z jazzu i muzyki rozrywkowej będących aranżacjami na zespół wokalny a cappella standardów muzyki rozrywkowej i jazzowej. Poruszane są zagadnienia związane z prowadzeniem głosów, agogiką charakterystyczną dla poszczególnych stylów, harmonią w rozwoju - od diatoniki do stosowania dysonansowych złożonych akordów wykorzystujących alteracje i używających struktur harmonicznych ze składnikami powyżej septymy w układzie 4, 5 i 6 – głosowym oraz poruszające zagadnienia związane z różnorodnością pulsu muzycznego charakterystycznego dla muzyki z różnych stron świata a także instrumentalnym traktowaniem głosu oraz budowaniem pełnej struktury aranżacyjnej utworu. Studenci przygotowują zadane proste utwory jako przykłady bazowe reprezentujące omawiane zagadnienia (materiały nutowe). Uczą się także na bazie koncepcji circle songs konstrukcji własnych wielogłosowych struktur, zarówno jako wykonawcy, jak i prowadzący grupę – realizując oryginalną koncepcję formalno – aranżacyjną.

4 semestr w całości poświęcony jest budowaniu materiału do pokazu końcowego. Studenci wraz z nauczycielem decydują o formie, materiale muzycznym i pracują nad dwoma zagadnieniami: 1. Stworzeniem interpretacji utworów istniejących, pochodzących z repertuaru światowego zespołów wokalnych (w tym literatury polskojęzycznej) 2. Opracowaniem własnym indywidualnie i/lub zbiorowo koncepcji i aranżacji wybranych utworów.

Literatura:

W01 - zna i porządkuje w czasie historycznym na podstawie stylistyki i środków muzycznych oraz wykonawczych podstawowy repertuar ze światowej literatury zespołów wokalnych (K_W02, K_W05, K_W08)

W02 - ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków wokalnych i muzycznych umożliwiającą wykonywanie w układzie wielogłosowym utworów przynależnych do różnych gatunków muzycznych, także przy użyciu różnego rodzaju mikrofonów (K_W04, K_W10)

W03 - ma wiedzę umożliwiającą budowanie własnych pomysłów na wielogłosowe struktury jako członek zespołu wokalnego i jego prowadzący (K_W09)

U04 - potrafi zaśpiewać utwór przeznaczony na zespół wokalny zgodnie z zapisem nutowym, jak i dokonać zmian w stosunku do zapisu nutowego, które służą podkreśleniu indywidualnej wymowy, zmieniając stylistykę, nadając mu inny charakter muzyczny - zarówno jako wokalista, jak i prowadzący zespół wokalny

(K_U01, K_U05 K_U06, K_U07)

U05 - dokonuje prób budowania własnych pomysłów na wielogłosowe struktury wokalne, także jako prowadzący zespół wokalny (K_U03)

U06 - podejmuje próby improwizacji wokalnej na bazie określonego i znanego materiału muzycznego, podejmuje próby improwizowania w zakresie formy i aranżacji utworu jako prowadzący zespół wokalny. (K_U04)

K07 - działa na rzecz wybudowania spójnej i jednolitej muzycznie wielogłosowej struktury wokalnej opanowując własną niepewność i stres wykonawczy jako wokalista i prowadzący zespół wokalny (K_K05)

K08 - wypracowuje z innymi osobami współtworzącymi zespół wokalny metodą prób i błędów oraz poddając się permanentnie wzajemnej kontroli, ostateczny kształt wspólnie tworzonego utworu w zakresie koncepcji i interpretacji oraz środków muzycznych i technicznych zgodnych z tą koncepcją (K_K06, K_K11)

Uwagi:

Zaliczenie pierwszego semestru - na podstawie pracy w semestrze, wykonania w zespole wokalnym utworów muzycznych w roli wokalisty oraz prowadzącego zespół (stylistyka circle song) a także zaliczenia półrocznego testu sprawdzającego wiedzę.

Zaliczenie drugiego semestru i ocena końcowa - na podstawie pracy semestralnej (50%) oraz udziału w egzaminie końcowym (50%). Wkład indywidualny – koncepcja, aranżacja, poprowadzenie zespołu podczas egzaminu końcowego spełniające standardy stylistyczne promowane będą oceną celującą za egzamin.

Metody weryfikacji:

- test sprawdzający i zaliczenie przygotowanego circle song po pierwszym semestrze (W01, W03, U05)

- udział w zbiorowym egzaminie końcowym po drugim semestrze (W02, U04, U06, K07, K08)

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska
Prowadzący grup: Anna Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)