Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat interpretacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/WInt-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat interpretacyjny
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Praca nad monologiem w dramacie i prozie.

Literatura:

Wybór monologów z klasycznej literatury dramatycznej polskiej i światowej oraz prozy polskiej i zagranicznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- analiza postaci z uwzględnieniem punktu zwrotnego roli jakim na przykład może być monolog K_W06

- elementy biomechaniki Meyerholda (poprzez działanie i sposób wyrażania rozumiemy istotę postaci) K_W02

Umiejętności:

- analizuje tekst dramatu z punktu widzenia monologu K_U02

- używa pełni potencjału twórczego w pracy nad monologiem K_U01

- posiada umiejętność odejścia od zapisanego tekstu, improwizując z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcja artystyczną K_U04

Kompetencje:

- wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści K_K01

- dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie indywidualnego pokazu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Englert, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jan Englert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Raźniak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie
Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności sugestywnego i ekspresyjnego prezentowania tekstu literackiego na scenie wskutek jego aktorskiej interpretacji.

Uczestnicy zajęć będą proszeni o uruchomienie swojej intuicji twórczej, wyobraźni i wiedzy dla wyboru i przedstawienia materiału literackiego w ramach pokazu egzaminacyjnego w sesji letniej. Materiał zostanie wybrany spośród propozycji pedagoga lub spośród propozycji przyniesionych przez studentów, skonfrontowanych i ostatecznie zatwierdzonych przez pedagoga.

Pełny opis:

Wybór materiału powinien być określony za pośrednictwem dyskusji o dostępnej i aktualnej literaturze światowej istotnej dla wrażliwości zebranych na zajęciach twórców.

W trakcie dyskusji skonfrontowane zostaną wybory estetyczne, sposoby rozumienia tekstu, pomysły na publiczną prezentację tekstu przez aktora. Kolejnym etapem będzie przegląd w szeregu technik aktorskich umożliwiających publiczną prezentację tekstu literackiego w sali jak również poprzez nagranie audio (dodatkowo) w drodze ćwiczeń praktycznych.

Uczestnicy zajęć zostaną również poproszeni o określenie w drodze dyskusji z pedagogiem oraz prób praktycznych kształtu przygotowywanego pokazu.

Pokaz będzie uwzględniał zarówno indywidualne prezentacje studentów w formie monologów, jak również zbiorowe momenty wypowiadania fragmentów tekstu oraz niekonwencjonalne sposoby użycia tekstu do wykreowywania atmosfer i emocji scenicznych.

Literatura:

Lektury obowiązkowe

Dzieło literackie wybranego autora będące podstawą egzaminu

Umberto Eco, Nadinterpretowanie tekstów, [w:] Umberto Eco i inni, Interpretacja i nadinterpretacja , Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1996

Lektury dodatkowe

teksty związane z biografią i interpretacją dzieł wybranego do egzaminu autora

Uwagi:

Inkluzywność i różnorodność

Każdy student na tych zajęciach będzie szanowany ze względu na swoją inność, indywidualność i unikalność doświadczeń, talent oraz miejsce i środowisko z którego pochodzi. Kwestie różnorodności pochodzenia, różnic płciowych, religijnych, rasowych i kulturowych mogą być częścią prowadzonych na zajęciach dyskusji, przerabianego materiału i realizowanych prac. Postaram się zapewnić przyjazną atmosferę dla wszystkich studentów. Jeżeli ktoś będzie posiadał jakiekolwiek sugestie lub uwagi, które mogą poprawić atmosferę lub wzbogacić zajęcia w tym zakresie proszony jest o kontakt bezpośrednio ze mną.

Przemoc seksualna, psychiczna, prześladowanie, nękanie, stalking i każda inna forma dyskryminacji są w przestrzeni uczelni rozumiane jako pogwałcenie godności i praw jednostki. Gdy jakikolwiek członek społeczności akademickiej podejmie tego rodzaju działania, urąga w ten sposób standardom akademickim i przestaje dostrzegać wartość wolności, odrębności i odmienności drugiego człowieka. Wszyscy członkowie społeczności powinni czuć się w tym względzie bezpieczni i funkcjonować w środowisku otwartym na dialog, przyjaznym, tolerancyjnym i wolnym od uprzedzeń. Jeżeli czujesz że twoje lub czyjeś prawa są pogwałcone - zgłoś to do Rzeczniczki Praw Studenckich, Opiekuna Roku lub Dziekana.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Raźniak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Wojciech Malajkat, Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Raźniak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Raźniak
Prowadzący grup: Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)