Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr i dramat współczesny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TiDW-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr i dramat współczesny
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studiujących z wybranymi, istotnymi dziełami teatru/sztuk performatywnych, stworzonymi po roku 2000, pod kątem analizy zastosowanych w nich strategii aktorskich oraz wdrożenie interdyscyplinarnego podejścia integrującego perspektywę analityczną i praktyczną - rozmowie o spektaklach towarzyszyć będzie praca nad autorskimi wypowiedziami performatywnymi studentek i studentów.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostanie położony nacisk na zintegrowanie perspektywy analitycznej i praktycznej. Studiującym zostaną zaprezentowane nagrania istotnych dzieł (polskich i zagranicznych) z obszaru teatru (czy też szeroko rozumianych sztuk performatywnych), powstałe po roku 2000. W toku zajęć prowadzona będzie analiza omawianych prac, w szczególny sposób uwzględniająca zastosowane w nich strategie aktorskie i performerskie oraz ich połączenie ze znaczeniami wytwarzanymi przez całość dzieła. Część praktyczna będzie polegać na autorskim przetwarzaniu (czy też remiksowaniu) wybranych przez studentki i studentów elementów oglądanych spektakli. Poprzez zbadanie takich metod działania jak re-enactment, praca na elementach "znalezionych", tworzenie wypowiedzi inspirowanej, będziemy eksplorować obszar autonomicznej wypowiedzi aktorów i aktorek.

Pełna lista oglądanych prac zostanie uzgodniona w porozumieniu z grupą - uwzględniając doświadczenie odbiorcze studentek i studentów.

Podczas zajęć bardzo istotna będzie praca nad rozwijaniem autorskiej wypowiedzi, ale też ćwiczenie się w udzielaniu konstruktywnej, nieprzemocowej informacji zwrotnej dotyczącej pracy innych osób w grupie.

Literatura:

Rejestracje istotnych prac z obszaru teatru i sztuk performatywnych, stworzone po roku 2000, prezentujące szerokie spektrum technik aktorskich i performerskich. Lista zostanie ustalona w porozumieniu z grupą.

Efekty uczenia się:

K_W02 Studentka ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych A_W18

K_W06 Studentka posiada wiedzę na temat stylów i metod gry aktorskiej, konwencji teatralnych; orientuje się w aktualnych trendach i dokonaniach wybitnych twórców teatru i filmu. A_W21

K_U01 Studentka realizuje własne projekty twórcze. A_U26

K_U10 Studentka samodzielnie formułuje krytyczne sądy. H2P_U01

K_K04 Studentka dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań. A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru uzyskuje się poprzez obecność i aktywność, a także przygotowanie autorskiej wypowiedzi performatywnej (której koncepcja powstaje cały semestr). Zaliczenie nie jest na ocenę.

Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Piotr Głowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Prowadzący grup: Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)