Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika mowy 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TM2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika mowy 2
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok II
Grupy: Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu - Uscenicznienie wymowy poprzez: uwrażliwienie na dźwięki nieartykułowane i artykułowane, poprawa wad wymowy, usprawnienie oddechu, emisji głosu w mówieniu i artykulacji, poszerzenie świadomości językowej, poszerzenie wyobraźni językowej przez różnorodne środki ekspresji, łączenie mowy z innymi środkami ekspresji aktorskiej,

Pełny opis:

Semestr 3

13. Gimnastyka narządów mowy – dynamika i precyzja artykulacyjna

14. Ćwiczenia kondycyjne – mowa, a intensywny ruch

15. Poziomy natężenia głośności mowy (stopniowanie, kontrast, monotonia)

16. Skala głosu i wyrównanie rezonatorów w mowie

17. Zastosowanie poziomów głośności mowy jako środka wyrazu artystycznego w prezentacji scenicznej

Semestr 4

18. Poszerzanie możliwości kondycyjnych, oddechowych i artykulacyjnych

19. Ćwiczenia zbitek spółgłoskowych

20. Szybkość i sprawność artykulacyjna (różnicowanie tempa)

21. Zastosowanie zmiennego tempa mówienia jako środka ekspresji aktorskiej w prezentacji scenicznej

metody kształcenia - 1. wykład problemowy

2. wykład konwersatoryjny

3. praca z tekstem i dyskusja

4. analiza przypadków

5. rozwiązywanie zadań

6. rozwiązywanie zadań artystycznych

7. praca indywidualna

8. praca w grupach

10. aktywizacja („burza mózgów“, metoda „śniegowej kuli“)

11. ćwiczenia relaksacyjne w grupie

12. konsultacje indywidualne

13. rozmowa indywidualna

14. rozmowa w grupie

15. uwagi indywidualne w obecności grupy - omówienie efektu

Literatura:

S.Weller Oddech, który leczy

B.Toczyska, Ęlementarne ćwiczenia dykcji

M. Walczak-Deleżyńska, Aby język giętki…

D. Ostaszewska, J.Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego

K. Linkleater, Uwolnij swój głos

M. Zaleska-Kręcicka, T. Kręcicki, E.Wierzbicka, Głos i jego zaburzenia

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego

M.Kotlarczyk, Sztuka żywego słowa

D. Michałowska, O polskiej wymowie scenicznej

E. Michel, Ciało a emocje

L. Pszczołowska, Dlaczego wierszem, Wiersz polski

Fragmenty utworów: M. Reja, SZ. Szymonowica, J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, K.Tetmajera, J. Tischnera, J. Joyce’a, J. Gombrowicza, E. Ionesco.

Efekty uczenia się:

Wiedza (W) - Posiada wiedzę w zakresie fonetyki polskiej i norm wymowy scenicznej techniki mówienia w obrębie stylów i metod gry aktorskiej, konwencji teatralnych oraz środków technicznych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych K_W02, K_W06,

Rozumie zależności pomiędzy teoretycznymi zasadami poprawności językowej, wersyfikacji i prozodii, a praktyczną realizacją sceniczną; posiada wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania aparatu mowy niezbędną do wykorzystania środków techniki mowy podczas działań z użyciem nowoczesnych technologii oraz specjalistycznego sprzętu (mikrofon, kamera filmowa), umożliwiającą pracę w ramach wszelkich form scenicznych i studyjnych w otwartych i zamkniętych przestrzeniach o różnorodnej akustyce i kubaturze.K_W07, K_W09,

Umiejętności (U) - Używa pełni umiejętności warsztatowych w technikach mówienia artystycznego, takich jak: śpiewomowa, poziomy natężenia głosu, tempo mowy, ekspresja mowy w ruchu, łącząc je i kreując własne projekty twórcze jako indywidualność artystyczna.K_U01,

Dostosowuje środki ekspresji i techniki mowy do różnorodnych warunków scenicznych i studyjnych , umiejętnie wykorzystując specjalistyczny sprzęt i nowoczesne technologie w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych. K_U03, K_U05,

Doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu techniki i wyrazistości mowy, w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych, stosując techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu. K_U07, K_U08,

Kompetencje społeczne (K) - Rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy na temat norm językowych, umiejętności i sprawności warsztatowych w zakresie techniki mowy; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych. K_K01

Dokonuje oceny własnej wiedzy w zakresie norm językowych, prawideł mowy scenicznej oraz umiejętności warsztatowych, potrafi sformułować konstruktywne uwagi w tym zakresie wobec innych osób, a uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych, twórczych rozwiązań. K_K04

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie pokazu

kolokwium ustne

kolokwium pisemne

prezentacja w formie etiud aktorskich

kontrola przygotowanych projektów

kontrola efektów samodzielnych - indywidualnych i zbiorowych prób studentów

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin
Pełny opis:

Z powodu pandemii zajęcia od połowy marca odbywają się w systemie online.

Wykorzystanie zapisu audio i wideo. Nagrywanie tekstów, odsłuchiwanie i omawianie.

Studenci przed zajęciami otrzymują materiały do pracy z opisem-instrukcją ćwiczenia.

Sprawdzanie efektów na zajęciach. Korekta. Autokorekta.

Mobilizacja do pracy poprzez zadawanie zajęć domowych (zapis fonetyczny tekstów, układanie zdań z przykładami omawianego zagadnienia z zakresu fonetyki języka polskiego i normy scenicznej).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin
Pełny opis:

Z powodu pandemii zajęcia od połowy marca odbywają się w systemie online.

Wykorzystanie zapisu audio i wideo. Nagrywanie tekstów, odsłuchiwanie i omawianie.

Studenci przed zajęciami otrzymują materiały do pracy z opisem-instrukcją ćwiczenia.

Sprawdzanie efektów na zajęciach. Korekta. Autokorekta.

Mobilizacja do pracy poprzez zadawanie zajęć domowych (zapis fonetyczny tekstów, układanie zdań z przykładami omawianego zagadnienia z zakresu fonetyki języka polskiego i normy scenicznej).

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Prowadzący grup: Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)