Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika Alexandra (Joga)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TAl-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika Alexandra (Joga)
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia z Techniki Alexandra na III roku WA przeznaczone są dla studentów, którzy znają już podstawy Techniki Alexandra lub są zaznajomieni z pracą ciałem względnie innym rodzajem psychofizycznej pracy nad sobą. Celem zajęć z T.A. na tym etapie studiów jest pomoc w stosowaniu i wykorzystywaniu wcześniej zdobytych umiejętności do lepszego kontaktu ze sobą tj. z własnym potencjałem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym oraz lepszego zarządzania swoimi możliwościami w kontekście zarówno wyzwań stawianych przez życie, jak i przede wszystkim w odniesieniu do pracy artystycznej.

W praktyce dotyczy to przywracania lub uczenia się umiejętności kierowania intencji i odpowiednich kierunków mentalnych do przywracania naturalności postawy w codziennym życiu i przy budowaniu postaci artystycznej.

Pełny opis:

Zajęcia z Techniki Alexandra na tym etapie mają na celu przede wszystkim poszerzenie świadomości i uważności dzięki której jesteśmy w stanie coraz lepiej panować nad sobą i możliwościami swojego organizmu podczas wykonywania bardziej lub mniej skomplikowanych zadań z jednoczesnym odbieraniem i reagowaniem na bodźce docierające z zewnątrz.

Celem zajęć jest przypomnienie i pogłębienie umiejętności związanych z wykorzystaniem zasad Techniki Alexandra do eliminowania zbędnych napięć i usztywnień, powrotu do optymalnej w danych warunkach postawy psychofizycznej, przywracania swobody ruchu, oddechu, głosu, radzeniem sobie ze stresem, tremą, kontuzjami.

Kolejnym aspektem pracy jest umiejętność tzw. dbania o siebie i swoje możliwości – w odniesieniu do pracy artystycznej. Dotyczy to możliwości ciała w ruchu, emisji głosu, wyrażania emocji. Szczególną rolę odgrywa tu łączenie tzw. dbania o siebie (i nienadwerężania swoich możliwości) z jednoczesnym dostosowywaniem się do potrzeb zadania aktorskiego oraz pełnej uważności w stosunku do partnerów w pracy i okoliczności zewnętrznych.

Zasady Techniki Alexandra wykorzystujemy tu również do budowania takiego poziomu świadomości i uważności oraz kontaktu, ugruntowania i panowania nad własnym ciałem, w którym możliwe jest pełne otwarcie się na kreatywność i proces twórczy bez obawy zatracenia się w nich i utraty poczucia siebie, a przeciwnie połączone z dobrym panowaniem i dostępem do swoich możliwości psychofizycznych.

Literatura:

W związku z faktem, że brak jest w języku polskim literatury na temat Techniki Alexandra w pracy aktorskiej, studenci dostają przesłane drogą mailową, teksty i artykuły oraz fragmenty wybranych pozycji w j. angielskim.

• Dorota Kędzior „Technika Alexandra”

• Kate Kelly „ Before the Curtain Openes”

• Agnes de Brunhoff „ON Stage ! Back to Yourself with the Alexandre Technique”

• F.M. Alexander „The use of the Self”

Efekty uczenia się:

Wiedza KW_09 -

Student zna podstawowe zasady Techniki Alexandra, jak np. obiektywna obserwacja, zaniechanie, podstawowe kierunki mentalne, pierwotna kontrola.

Jest w stanie wytłumaczyć zależności przyczynowo - skutkowe pomiędzy podstawowymi aspektami postawy, a swobodą utrzymywania równowagi i odpowiednią koordynacją pracy organizmu.

Rozumie istotę nieoceniającej obserwacji, zaniechania i powstrzymania się od automatycznej reakcji na bodziec – w odniesieniu do ogólnych zasad działania systemu nerwowego człowieka i jego wpływu na pracę mięśni poprzecznie prążkowanych (bezpośrednio) i gładkich ( pośrednio).

Umiejętności K_U01, K_U06, K_U09, K_U13–

Student potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności i narzędzia, przede wszystkim obiektywną obserwację, zaniechanie i podstawowe kierunki mentalne, do rozluźniania zbędnych napięć, poprawiania zauważanych błędów i uzyskiwania większej swobody postawy i ruchu.

Potrafi zrezygnować z potrzeby kontrolowania siebie i swojego organizmu na korzyść panowania nad nim poprzez odpowiednio kierowaną intencję.

Student jest w stanie wykorzystywać zdobyte wcześniej umiejętności dbania o siebie i swój organizm w celu uzyskiwania optymalnych efektów w realizacji zadań aktorskich oraz jakości działań artystycznych

Kompetencje K_K02, K_K05, K_K06 –

Student potrafi zarówno obserwując siebie, jak pracę innych osób, ocenić aspekty postawy i ruchu niezbędne do poprawy z punktu widzenia Techniki Alexandra szczególnie w aspekcie uzyskiwania lekkości działania.

Wie, jakie zdobyte umiejętności zastosować w radzeniu sobie z nowymi, trudnymi wyzwaniami.

Potrafi rozpoznać u siebie i u innych rażące przykłady zaburzania pierwotnej kontroli organizmu i nadwerężania głosu oraz zadbać o ich poprawę.

Metody i kryteria oceniania:

Student jest oceniany na bieżąco na podstawie aktywności na zajęciach, zaangażowania oraz postępów odnoszących się do stanu wyjściowego.

Na zaliczenie i ewentualną ocenę wpływają zarówno poszczególne zadania, jak i całokształt pracy i dokonań studenta.

Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Wszystkie nieobecności muszą być na bieżąco nadrabiane, ponieważ kolejne umiejętności budujemy na bazie wcześniejszych dokonań.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest oprócz pracy na bieżąco

wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego/ą.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Magdalena Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Magdalena Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Magdalena Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Magdalena Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kędzior, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Magdalena Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia z Techniki Alexandra w semestrze zimowym obejmują przypomnienie lub dla niektórych zapoznanie się z podstawowymi zasadami tej metody w celu wprowadzania ich na bieżąco do lepszego panowania nad własnymi możliwościami psychofizycznymi, jak i radzenia sobie z coraz bardziej różnorodnymi zadaniami artystycznymi.

Poprzez pracę na poziomie świadomości i uważności, poczynając od drobnych zadań związanych z prostym ruchem, budujemy zaufanie do siły własnych myśli i intencji, aby stopniowo przenosić tę umiejętność na bardziej skomplikowane zadania.

Pełny opis:

Zajęcia z Techniki Alexandra w semestrze zimowym obejmują

• Przypomnienie podstawowych zasad Techniki Alexandra jak nieoceniająca obserwacja, zaniechanie, podstawowe kierunki mentalne, pierwotna kontrola, w celu wykorzystywania ich na bieżąco do przywracania sobie optymalnej postawy psychofizycznej zarówno dla eliminowania zbędnych napięć, usztywnień, dyskomfortu, jak i uzyskiwania optymalnych warunków dla naturalności oddechu, swobodnej emisji głosu i radzenia sobie z tremą i stresem.

• Zachowanie tensegrycznej sprężystości i elastyczności postawy zarówno w sytuacjach neutralnych, jak i w toku wykonywania skomplikowanych czynności lub wyrażania trudnych emocji – dbanie o ugruntowanie, pełen oddech, pozostawanie w swoich plecach, świadomość własnej przestrzeni i przestrzeni wokół.

• Wykorzystanie umiejętności „zaniechania”, czyli powstrzymania pierwszej nawykowej reakcji na bodziec do działania często wprowadzanej np. przed rozpoczęciem wystąpienia (jak: poprawianie postawy, prostowanie się lub usztywnianie, branie wdechu itd.) dla stworzenia bardziej optymalnych warunków dla płynnego rozpoczęcia działania.

• Świadome odpuszczanie zbędnych napięć i powrót do podstawowych kierunków mentalnych dla uzyskania stanu, kiedy „się idzie”, „się tańczy”, „się mówi”, „się śpiewa” - tj świadomego doprowadzania, aby intencja wykonania zadania lub wyrażenia danych słów/emocji prowadziła do zrealizowania tego w najbardziej optymalny sposób

Literatura:

W związku z faktem, że brak jest w języku polskim literatury na temat Techniki Alexandra w pracy aktorskiej, studenci dostają przesłane drogą mailową, teksty i artykuły oraz fragmenty wybranych pozycji głównie w j. angielskim.

• Dorota Kędzior „Technika Alexandra”

• Kate Kelly „ Before the Curtain Openes”

• Agnes de Brunhoff „ON Stage ! Back to Yourself with the Alexandre Technique”

• F.M. Alexander „The use of the Self”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)