Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sceny dialogowe w języku obcym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/ScDJO(f)-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sceny dialogowe w języku obcym
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty specjalności - Aktorstwo dramatyczne
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do konfrontacji z materiałem dramatycznym w języku obcym w celu możliwości podjęcia w przyszłości pracy w międzynarodowym kolektywie twórczym bądź zagranicznej koprodukcji.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć będą proszeni o uruchomienie swojej intuicji twórczej, wyobraźni i wiedzy dla wyboru, przygotowania i zaprezentowania materiału w formie scen dialogowych w językach obcych w ramach pokazu egzaminacyjnego w sesji letniej. Materiał zostanie wybrany spośród propozycji studentów lub spośród propozycji pedagoga, skonfrontowanych i ostatecznie zatwierdzonych przez pedagoga.

System pracy zostanie określony w zależności od materiału - może to być albo praca własna pod kierunkiem pedagoga, albo seminarium reżyserskie dla wybranych osób, albo przygotowanie większej całości zbiorowej.

Wybór materiału powinien być określony w wyniku dyskusji o możliwych do pracy wersjach językowych utworów oraz o formie ich prezentacji (teatralna, filmowa bądź telewizyjna) istotnej dla ambicji i wrażliwości zebranych na zajęciach twórców.

W trakcie dyskusji skonfrontowane zostaną wybory estetyczne, sposoby rozumienia tekstu, waga gatunkowa, znaczenie w przestrzeni obcojęzycznej materiału, a także pomysły na publiczną prezentację scen przez studentów. Każdy student powinien coś w języku obcym zaprezentować na egzaminie.

Literatura:

Lektury obowiązkowe

Raymond Frensham „Jak napisać scenariusz” lub Lew Hunter „Kurs pisania scenariuszy”

Lektury dodatkowe

Daniel Arijon „Gramatyka języka filmowego”

Stephen Book „Podręcznik dla aktorów”

kompedia zestawiające teksty dramatyczne z różnych krajów

Efekty uczenia się:

Kody: k_k11 k_k10 k_k09

k_k08 k_k07 k_k06

k_k05 k_k03 k_k02

k_k01

k_u13 k_u12 k_u10

k_u09 k_u07 k_u06

k_u05 k_u03 k_u02

k_u01 k_w08 k_w06

k_w03

SAD_U06, SADU04, SAD U 02

W trakcie zajęć student powinien rozwijać:

umiejętność autoprezentacji związanej z castingiem i/lub zdjęciami próbnymi

wiedzę o współczesnych trendach teatralnych, filmowych i telewizyjnych w Europie i na świecie

wiedzę o rynku teatralnym, filmowym i telewizyjnym w Europie i na świecie

swobodę w posługiwaniu się językiem obcym w przypadku pracy nad materiałem dramatycznym

swobodę w posługiwaniu się językiem obcym na scenie i/lub przed kamerą

umiejętność wyboru i analizy tekstu literackiego w języku obcym

umiejętność interpretowania tekstu literackiego na poziomie sensów w języku obcym

umiejętność pamięciowego opanowania tekstu w języku obcym

umiejętność wykorzystywania różnorodnych środków aktorskich i technik do tworzenia postaci w języku obcym

umiejętność pracy własnej poza zajęciami, na zajęciach oraz pracy zespołowej i pracy z reżyserem

otwartość na eksperymentowanie, własną inicjatywę twórczą i prowadzenie przez reżysera

Metody i kryteria oceniania:

Ponieważ proces uczenia się zainicjowany na zajęciach odbywać się będzie głównie poprzez dyskusje odbywające się w grupie oraz próby poszczególnych scen - twoja obecność na pierwszych zajęciach grupowych i później na próbach twoich scen będzie absolutnie kluczowa. Nie musisz być obecny na próbach koleżanek/kolegów. Oceny będą wystawiane na podstawie jakości twojej pracy jak również zaangażowania, które będziesz wykazywała/wykazywał w jej osiąganiu.

Na twoją ostateczną ocenę będzie się składało:

50% aktywność w prowadzonych dyskusjach, umiejętność współpracy z grupą i reżyserem, zaangażowanie, pomysłowość, skupienie, punktualność, obecność

50% pokaz egzaminacyjny oceniony przez komisję egzaminacyjną

Jeżeli podejdziesz do pracy w sposób profesjonalny, będziesz realizowała/realizował wszystkie zadania z zaangażowaniem i namysłem, to otrzymasz ocenę 4 dobry, bo oznacza to że jesteś w tym dobra/dobry. Jeśli twoja praca nie osiągnie tych standardów, otrzymasz ocenę 3 dostateczny lub poniżej. Jeśli realizowana przez Ciebie praca będzie na tyle pogłębiona i w zakresie prezentowanych ćwiczeń oraz technik osiągniesz sprawność i doskonałość, którą będziesz w stanie każdorazowo egzekwować w swojej pracy - możesz osiągnąć ocenę 5 (bardzo dobry) lub wyżej.

Dla kierunku aktorstwo w kwestii warunków zaliczenia przedmiotu obowiązuje zasada ...2... nieusprawiedliwionych nieobecności. Nieobecność usprawiedliwiona ma miejsce wtedy, kiedy pedagog jest poinformowany o twojej nieobecności wcześniej, przed zajęciami i się na nią zgadza.

Jeżeli nieobecność dotyczyć ma próby sceny - student ma obowiązek zgłosić to starościnie/staroście grupy z odpowiednim wyprzedzeniem i w ramach umówionego czasu musi zostać wyznaczona inna próba, aby nie przepadły zajęcia. Starościn/Starosta informuje o tych zmianach pedagoga.

Jednakowoż każda nieobecność na zajęciach grupowych może mieć wpływ na wysokość oceny, ponieważ z racji charakteru realizowanych zadań nie będzie możliwości odrobienia lub nadrobienia materiału indywidualnie co odbije się na jakości twojej pracy a tym samym wpłynie na ocenę. Punktualność i przygotowanie do zajęć ma znaczenie, ponieważ związane jest z etyką pracy aktora, którą student aktorstwa powinien rozumieć i przestrzegać. Dwa spóźnienia będą traktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: John Weisgerber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: John Weisgerber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: John Weisgerber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: John Weisgerber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Waldemar Raźniak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Waldemar Raźniak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Przemysław Wyszyński
Prowadzący grup: Przemysław Wyszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Raźniak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Raźniak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Na każdych zajęciach bądź ubrany/ubrana w luźne ubranie umożliwiające pracę na podłodze. Staramy się nie nosić biżuterii, czapek, szalików, krępujących ruchy jeansów, niewygodnych butów i innych elementów garderoby utrudniających ruch sceniczny lub nadający pracy teatralnej dodatkowe nieplanowane artystycznie znaczenia.

Proszę nie wychodzić z sali bez uprzedzenia o tym pedagoga.

Proszę przybyć na zajęcia na czas, wypoczętym, odżywionym i gotowym do pracy.

Każdy student na tych zajęciach będzie szanowany ze względu na swoją inność, indywidualność i unikalność doświadczeń, talent oraz miejsce i środowisko z którego pochodzi. Kwestie różnorodności pochodzenia, różnic płciowych, religijnych, rasowych i kulturowych mogą być częścią prowadzonych na zajęciach dyskusji, przerabianego materiału i realizowanych prac. Postaram się zapewnić przyjazną atmosferę dla wszystkich studentów. Jeżeli ktoś będzie posiadał jakiekolwiek sugestie lub uwagi, które mogą poprawić atmosferę lub wzbogacić zajęcia w tym zakresie proszony jest o kontakt bezpośrednio ze mną.

Przemoc seksualna, psychiczna, prześladowanie, nękanie, stalking i każda inna forma dyskryminacji są w przestrzeni uczelni rozumiane jako pogwałcenie godności i praw jednostki. Gdy jakikolwiek członek społeczności akademickiej podejmie tego rodzaju działania, urąga w ten sposób standardom akademickim i przestaje dostrzegać wartość wolności, odrębności i odmienności drugiego człowieka. Wszyscy członkowie społeczności powinni czuć się w tym względzie bezpieczni i funkcjonować w środowisku otwartym na dialog, przyjaznym, tolerancyjnym i wolnym od uprzedzeń. Jeżeli czujesz że twoje lub czyjeś prawa są pogwałcone - zgłoś to do Rzeczniczki Praw Studenckich, Opiekuna Roku lub Dziekana.

Nie rozmawiamy, nie szepczemy w trakcie kiedy inni pracują na scenie bądź pedagog udziela wskazówek.

Wszyscy są proszeni o wyłączenie (na tryb bezwibracyjny) i schowanie telefonów komórkowych w trakcie zajęć. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją alarmową, która wymaga posiadania włączonego telefonu, należy o tym poinformować pedagoga przed zajęciami, włączyć tryb wibracyjny i usiąść możliwie blisko wyjścia.

Nawadnianie się jest jak najbardziej wskazane w trakcie zajęć. Jedzenie jest absolutnie zabronione. Jedz przed zajęciami, po zajęciach ale nie w trakcie zajęć.

Uwaga: zajęcia zakładają kontakt fizyczny między uczestnikami zajęć.

Od studentów oczekuje się, że na etapie przygotowania scen do rejestracji/pokazu zadbają o przydatne im do pracy rekwizyty, kostiumy i ewentualne elementy dekoracji.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Raźniak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Na każdych zajęciach bądź ubrany/ubrana w luźne ubranie umożliwiające pracę na podłodze. Staramy się nie nosić biżuterii, czapek, szalików, krępujących ruchy jeansów, niewygodnych butów i innych elementów garderoby utrudniających ruch sceniczny lub nadający pracy teatralnej dodatkowe nieplanowane artystycznie znaczenia.

Proszę nie wychodzić z sali bez uprzedzenia o tym pedagoga.

Proszę przybyć na zajęcia na czas, wypoczętym, odżywionym i gotowym do pracy.

Każdy student na tych zajęciach będzie szanowany ze względu na swoją inność, indywidualność i unikalność doświadczeń, talent oraz miejsce i środowisko z którego pochodzi. Kwestie różnorodności pochodzenia, różnic płciowych, religijnych, rasowych i kulturowych mogą być częścią prowadzonych na zajęciach dyskusji, przerabianego materiału i realizowanych prac. Postaram się zapewnić przyjazną atmosferę dla wszystkich studentów. Jeżeli ktoś będzie posiadał jakiekolwiek sugestie lub uwagi, które mogą poprawić atmosferę lub wzbogacić zajęcia w tym zakresie proszony jest o kontakt bezpośrednio ze mną.

Przemoc seksualna, psychiczna, prześladowanie, nękanie, stalking i każda inna forma dyskryminacji są w przestrzeni uczelni rozumiane jako pogwałcenie godności i praw jednostki. Gdy jakikolwiek członek społeczności akademickiej podejmie tego rodzaju działania, urąga w ten sposób standardom akademickim i przestaje dostrzegać wartość wolności, odrębności i odmienności drugiego człowieka. Wszyscy członkowie społeczności powinni czuć się w tym względzie bezpieczni i funkcjonować w środowisku otwartym na dialog, przyjaznym, tolerancyjnym i wolnym od uprzedzeń. Jeżeli czujesz że twoje lub czyjeś prawa są pogwałcone - zgłoś to do Rzeczniczki Praw Studenckich, Opiekuna Roku lub Dziekana.

Nie rozmawiamy, nie szepczemy w trakcie kiedy inni pracują na scenie bądź pedagog udziela wskazówek.

Wszyscy są proszeni o wyłączenie (na tryb bezwibracyjny) i schowanie telefonów komórkowych w trakcie zajęć. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją alarmową, która wymaga posiadania włączonego telefonu, należy o tym poinformować pedagoga przed zajęciami, włączyć tryb wibracyjny i usiąść możliwie blisko wyjścia.

Nawadnianie się jest jak najbardziej wskazane w trakcie zajęć. Jedzenie jest absolutnie zabronione. Jedz przed zajęciami, po zajęciach ale nie w trakcie zajęć.

Uwaga: zajęcia zakładają kontakt fizyczny między uczestnikami zajęć.

Od studentów oczekuje się, że na etapie przygotowania scen do rejestracji/pokazu zadbają o przydatne im do pracy rekwizyty, kostiumy i ewentualne elementy dekoracji.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Raźniak
Prowadzący grup: Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)