Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy interpretacji wiersza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PIW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy interpretacji wiersza
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 1 rok I
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Umiejętność posługiwania się mową wierszowaną (trzynastozgłoskowiec).

Wymagania wstępne: Znajomość co najmniej dwóch utworów pisanych wierszem i prezentacja tychże we własnej interpretacji.

Pełny opis:

Metody kształcenia: wykłady i ćwiczenia konsultacyjne (grupowe i indywidualne), korekty - praca indywidualna i zbiorowa, korekta indywidualna, rozmowa - analityczna (dogłębna analiza), przesłuchania, komentarze dotyczące intencji aktorskich.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studentka/Student rozpoznaje budowę wiersza (trzynastozgłoskowiec) zna pojęcie średniówki, klauzuli, przerzutni, rymu i rytmu, transakcentacji; wykorzystuje wiedzę teoretyczną w interpretacji utworów pisanych wierszem, zna i rozumie pojęcie analizy tekstu, K_W04, K_W08

Umiejętności:

Studentka/Student posługuje się podstawowymi zasadami wersyfikacji we własnych interpretacjach utworów wierszowanych, potrafi wykorzystać materiał literacki do własnych koncepcji artystycznych, potrafi zrealizować narzucone założenia korzystając z nabytych umiejętności z zakresu techniki mowy i emisji głosu, Nawiązuje kontakt ze słuchaczami i widzami, K_U02, K_U05, K_U06

Kompetencje społeczne:

Studentka/Student przyjmuje krytyczne uwagi, które potrafi inspirująco wykorzystać. Traktuje krytykę jako drogę osobistego rozwoju K_K03, K_K06, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Egzamin w formie pokazu, który weryfikuje umiejętności w zakresie posługiwania się formą wiersza, umiejętnościami interpretacyjnymi w obrębie wiersza, aspektami technicznymi (oddech, głos, artykulacja), nawiązywaniem kontaktu z widzem i / lub partnerami czyli szeroko pojęty rezultat artystyczny osiągnięty na egzaminie.

Brana jest pod uwagę również frekwencja, przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach, a także kreatywność w pracy z kolegami, szacunek dla partnerów i umiejętność jego okazywania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Benoit, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mariusz Benoit, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Benoit, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mariusz Benoit, Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin
Literatura:

Pan Tadeusz A. Mickiewicza

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borkowski, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Łukasz Borkowski, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Osiągnięcie umiejętności w zakresie posługiwania się mową wierszowaną. Rozpoznanie wartości płynących ze szczególnej formy mówienia, jaką jest wiersz. Odnalezienia własnej, autorskiej interpretacji.

Analiza wiersza jako wypowiedzi autora. Interpretacja myśli zawartej w utworze. Uruchomienie emocji i dostosowanie środków wyrazu artystycznego do założonej interpretacji.

Pełny opis:

W01 Zna podstawową literaturę poetycką.

W02 Zna i dostosowuje środki ekspresji aktorskiej adekwatnie do rozpoznawanego materiału.

W03 Rozpoznaje naturę formy wiersza i rozumie konieczność użycia specyficznego języka poezji.

W04 Rozumie i zna kontekst powstawania utworu. Poszerza zakres wiedzy historycznej i biograficznej o autorze i jego epoce.

U05 Posługuje się artykulacją i modulacją głosu w mówieniu wierszem

U06 Analizuje wiersz zgodnie z intencją autora odnajdując w nim swoją własną osobowość i nadając utworowi charakter osobisty

U07 Doskonali swój warsztat w zakresie wyrazistości mówienia, emisji, frazowania i ekspresji.

U08

Rozporządza swoimi umiejętnościami technicznymi dostosowując je do potrzeb interpretacji

U10 Przyjmuje krytykę jako drogę do osiągnięcia wyznaczonego celu, opanowuje swój stres, uczy się koncentracji

U12 Nawiązuje kontakt z publicznością i umie nim operować

K01 Poszerza swoją wiedzę analityczną i umiejętności techniczne

K04 Rozumie krytykę i potrafi z niej skorzystać. Szuka inspiracji i posługuje się intuicją.

K05 Rozumie potrzebę działania zespołowego. Rozwija empatię i pogłębia więzi z grupą

K14

Literatura:

W. Broniewski - Wiersze

K. Kawafis - Wiersze wszystkie

I. Kiec - Ginczanka Nie upilnuje mnie nikt

Zuzanna Ginczanka Poezje zebrane

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borkowski, Katarzyna Skarżanka, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Łukasz Borkowski, Katarzyna Skarżanka, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Osiągnięcie umiejętności w zakresie posługiwania się mową wierszowaną. Rozpoznanie wartości płynących ze szczególnej formy mówienia, jaką jest wiersz. Odnalezienia własnej, autorskiej interpretacji.

Analiza wiersza jako wypowiedzi autora. Interpretacja myśli zawartej w utworze. Uruchomienie emocji i dostosowanie środków wyrazu artystycznego do założonej interpretacji.

Pełny opis:

W01 Zna podstawową literaturę poetycką.

W02 Zna i dostosowuje środki ekspresji aktorskiej adekwatnie do rozpoznawanego materiału.

W03 Rozpoznaje naturę formy wiersza i rozumie konieczność użycia specyficznego języka poezji.

W04 Rozumie i zna kontekst powstawania utworu. Poszerza zakres wiedzy historycznej i biograficznej o autorze i jego epoce.

U05 Posługuje się artykulacją i modulacją głosu w mówieniu wierszem

U06 Analizuje wiersz zgodnie z intencją autora odnajdując w nim swoją własną osobowość i nadając utworowi charakter osobisty

U07 Doskonali swój warsztat w zakresie wyrazistości mówienia, emisji, frazowania i ekspresji.

U08

Rozporządza swoimi umiejętnościami technicznymi dostosowując je do potrzeb interpretacji

U10 Przyjmuje krytykę jako drogę do osiągnięcia wyznaczonego celu, opanowuje swój stres, uczy się koncentracji

U12 Nawiązuje kontakt z publicznością i umie nim operować

K01 Poszerza swoją wiedzę analityczną i umiejętności techniczne

K04 Rozumie krytykę i potrafi z niej skorzystać. Szuka inspiracji i posługuje się intuicją.

K05 Rozumie potrzebę działania zespołowego. Rozwija empatię i pogłębia więzi z grupą

K14

Literatura:

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borkowski, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Łukasz Borkowski, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Osiągnięcie umiejętności w zakresie posługiwania się mową wierszowaną. Rozpoznanie wartości płynących ze szczególnej formy mówienia, jaką jest wiersz. Odnalezienia własnej, autorskiej interpretacji.

Analiza wiersza jako wypowiedzi autora. Interpretacja myśli zawartej w utworze. Uruchomienie emocji i dostosowanie środków wyrazu artystycznego do założonej interpretacji.

Pełny opis:

W01 Zna podstawową literaturę poetycką.

W02 Zna i dostosowuje środki ekspresji aktorskiej adekwatnie do rozpoznawanego materiału.

W03 Rozpoznaje naturę formy wiersza i rozumie konieczność użycia specyficznego języka poezji.

W04 Rozumie i zna kontekst powstawania utworu. Poszerza zakres wiedzy historycznej i biograficznej o autorze i jego epoce.

U05 Posługuje się artykulacją i modulacją głosu w mówieniu wierszem

U06 Analizuje wiersz zgodnie z intencją autora odnajdując w nim swoją własną osobowość i nadając utworowi charakter osobisty

U07 Doskonali swój warsztat w zakresie wyrazistości mówienia, emisji, frazowania i ekspresji.

U08

Rozporządza swoimi umiejętnościami technicznymi dostosowując je do potrzeb interpretacji

U10 Przyjmuje krytykę jako drogę do osiągnięcia wyznaczonego celu, opanowuje swój stres, uczy się koncentracji

U12 Nawiązuje kontakt z publicznością i umie nim operować

K01 Poszerza swoją wiedzę analityczną i umiejętności techniczne

K04 Rozumie krytykę i potrafi z niej skorzystać. Szuka inspiracji i posługuje się intuicją.

K05 Rozumie potrzebę działania zespołowego. Rozwija empatię i pogłębia więzi z grupą

K14

Literatura:

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borkowski, Anna Moskal-Wierzbicka, Olga Sawicka
Prowadzący grup: Łukasz Borkowski, Anna Moskal-Wierzbicka, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Osiągnięcie umiejętności w zakresie posługiwania się mową wierszowaną. Rozpoznanie wartości płynących ze szczególnej formy mówienia, jaką jest wiersz. Odnalezienia własnej, autorskiej interpretacji.

Analiza wiersza jako wypowiedzi autora. Interpretacja myśli zawartej w utworze. Uruchomienie emocji i dostosowanie środków wyrazu artystycznego do założonej interpretacji.

Pełny opis:

W01 Zna podstawową literaturę poetycką.

W02 Zna i dostosowuje środki ekspresji aktorskiej adekwatnie do rozpoznawanego materiału.

W03 Rozpoznaje naturę formy wiersza i rozumie konieczność użycia specyficznego języka poezji.

W04 Rozumie i zna kontekst powstawania utworu. Poszerza zakres wiedzy historycznej i biograficznej o autorze i jego epoce.

U05 Posługuje się artykulacją i modulacją głosu w mówieniu wierszem

U06 Analizuje wiersz zgodnie z intencją autora odnajdując w nim swoją własną osobowość i nadając utworowi charakter osobisty

U07 Doskonali swój warsztat w zakresie wyrazistości mówienia, emisji, frazowania i ekspresji.

U08

Rozporządza swoimi umiejętnościami technicznymi dostosowując je do potrzeb interpretacji

U10 Przyjmuje krytykę jako drogę do osiągnięcia wyznaczonego celu, opanowuje swój stres, uczy się koncentracji

U12 Nawiązuje kontakt z publicznością i umie nim operować

K01 Poszerza swoją wiedzę analityczną i umiejętności techniczne

K04 Rozumie krytykę i potrafi z niej skorzystać. Szuka inspiracji i posługuje się intuicją.

K05 Rozumie potrzebę działania zespołowego. Rozwija empatię i pogłębia więzi z grupą

K14

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)