Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

OFF

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/OFF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: OFF
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty ATM sem 6 rok III
Przedmioty fakultatywne ATM
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia w ramach przedmiotu OFF poświęcone są zagadnieniu teatru alternatywnego, zwanego także awangardowym, eksperymentalnym, laboratoryjnym, niezależnym i otwartym.

Pełny opis:

W ramach zajęć OFF studenci mają szansę poznawania nowych środków wyrazu materii scenicznej. Charakter pracy stwarza nieskrępowaną przestrzeń twórczą mającą rozwijać potrzeby poszukiwania i odkrywania nowych relacji artystycznych, tworzenia nowych kontekstów, oraz wyrabiania krytycznego spojrzenia na dziedzictwo kultury. Inspiracji szukamy wspólnie w dokonaniach artystów nie będących w historii teatru na twórców głównego nurtu jak: Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski, Peter Brook, Samuel Beckett oraz "teatr źródeł" jak Stowarzyszenie Teatralne "Gardzienice" Włodzimierza Staniewskiego. Istotne jest poszukiwanie punktów odniesienia także w innych dziedzinach sztuki, takich jak teatr tańca, muzyka alternatywna, sztuki plastyczne, performatywne, teatry uliczne oraz sztuki audiowizualne.

Literatura:

Dariusz Kosiński - "Słownik Teatru"; Wyd. Zielona Sowa; Kraków 2006

Jerzy Grotowski - "Ku teatrowi ubogiemu"; 1968

Peter Brook - "Pusta przestrzeń"; 1968

Lars von Trier - "Spowiedź dogmatyka"; Wyd. Znak

Piotr Gruszczyński - "Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim"; Wyd. W.A.B; Warszawa; 2003

Andrzej Cała, Radek Miszczak - "Beaty, rymy, życie. Leksykon muzyki hip-hop"; Wyd. Kurpisz

Efekty uczenia się:

K_W03 ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i warsztatu wokalnego oraz warsztatu w scenicznych i para-scenicznych formach ruchu w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych A_W18 P7S_WG

K_W05 zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe sztuk teatralnych, ze szczególnym uwzględnieniem teatru muzycznego i teatru formy oraz filmowych w różnych okresach historycznych oraz zna fachową literaturę w tej dziedzinie A_W20, A1_W03

K_W09 rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, w śpiewie i w ruchu, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju A_W24

K_U04 działa na rzecz zespołu dążąc do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania wspólnego kierunku kreowania dzieła; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami A_U29

K_U05 posługuje się środkami wyrazu artystycznego – aktorskimi, wokalnymi i ruchowymi - w połączeniu z opanowaniem technik im służących w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych A_U30, A2_U05

K_U07 doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu, techniki mowy, sprawności i ekspresji ciała oraz techniki śpiewu i gry aktorskiej w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych A_U31

K_U13 posiada umiejętność odejścia od zapisanego tekstu muzycznego i literackiego improwizując z użyciem muzycznych, werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcją artystyczną A_U35, A1_U12

K_K01 rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności ; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych A_K01

K_K02 łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją w działaniach a vista przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych A_K02

K_K05 wykazuje się pewnością siebie w relacjach interpersonalnych ; rozwija potencjał inteligencji emocjonalnej tworząc empatyczne więzi zawodowe i społeczne; w zależności od potrzeb przewodniczy działaniom zespołowym lub staje się częścią zespołu; wykazuje się dyscypliną w planowaniu i organizowaniu prac zespołowych; wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów;A_K05

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie praktycznego wykonania zadania scenicznego w formie występu na żywo lub zapisu audiowizualnego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: forma zaliczenia zależy od etapu studiów

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)