Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Impostacja głosu w mowie i śpiewie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/IGMS3-R3-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Impostacja głosu w mowie i śpiewie III
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty specjalności - Aktorstwo dramatyczne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU IMPOSTACJA GŁOSU W MOWIE I ŚPIEWIE

• wyrobienie prawidłowych nawyków w emisji głosu (oddech, miejsce artykulacji, rezonatory, rejestry) i ich koordynacja w celu wypracowania umiejętności posługiwania się głosem nośnym, dynamicznym, plastycznym (ze zdolnością do zmiany brzmień, dynamiki, tempa i rytmu) dającym możliwość wyrażania myśli, stanów, intencji, emocji i uczuć, zdolnym działać w każdych warunkach i przestrzeni (I – IV rok)

• wypracowanie nawyków związanych z higieną głosu (I – IV rok)

• praca nad wyzwoleniem naturalnego brzmienia głosu (I – IV rok)

• rozwijanie technik emisyjnych i impostacyjnych w celu wypracowania kondycji głosowej (II – IV rok)

• rozwiązywanie problemów związanych z emisją i impostacją głosu wynikających z potrzeb innych przedmiotów praktycznych (I – IV rok)

Pełny opis:

III ROK

1. podsumowanie wiedzy zdobytej na I i II roku studiów w powiązaniu z budowaniem narzędzi umożliwiających samodzielną pracę nad głosem

2. świadome używanie rezonatorów

3. budowanie sprawności w łączeniu rejestrów

4. praca nad dostosowaniem środków wyrazu i ekspresji do kubatury pomieszczenia – ćwiczenia na scenie

Literatura:

J. Grotowski – „Trening aktora”

K. Linklater – „Uwolnij swój głos”

S. Riggs – „Singing for the Stras”

S. Book – „Podręcznik dla aktorów”

B. Lutgen, G. Concone, N.Vaccai, E. Herbert-Caesari – ćwiczenia wokalne na sopran, alt, tenor, bas Catherine Sadolin -"Complete Vocal Technique"

W.Bregy – „Elementy techniki wokalnej" Kraków 1974

Cz. Wojtyński – „Emisja głosu" PZWS Warszawa 1970

Efekty uczenia się:

WIEDZA: (W01 - K_W03)

- Student wie, jak powstaje głos i na czym polega działanie rezonatorów,

potrafi nazwać części aparatu głosowego, wie, jak należy prawidłowo

oddychać, rozpoznaje zdrowe brzmienie głosu i jego nośność, rozróżnia

barwy głosowe

UMIEJĘTNOŚCI: (U01 - K_U07, U02 - K_U08)

- Student samodzielnie wybiera sposoby działania technicznego, potrafi

wykonać różnorodne zadania głosowe w zakresie: wysokości, siły, tempa i

barw głosu, konstruuje rolę wokalno-aktorską według zasad obu tych

sztuk, rozróżnia pracę głosem z użyciem mikrofonu i akustycznie

Metody i kryteria oceniania:

METODY:

- Ćwiczenia

- Wykład

- Wykład + ćwiczenia

- Konsultacje

- Praktyki (ewentualnie)

KRYTERIA OCENIANIA:

- Obecność i aktywność na zajęciach

- Współpraca z grupą

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Aldona Krasucka, Anna Serafińska, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Aldona Krasucka, Anna Serafińska, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Aldona Krasucka, Małgorzata Kustosz-Piątosa, Wojciech Raszewski, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Aldona Krasucka, Małgorzata Kustosz-Piątosa, Wojciech Raszewski, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Anna Grabowska, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Anna Grabowska, Anna Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Anna Grabowska, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Aldona Krasucka, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka, JANUSZ SZROM
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Aldona Krasucka, JANUSZ SZROM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Rozwinięcie świadomości intencji w oddechu ekspresja w mowie i śpiewie

- Ekspresja głosu w mowie i śpiewie

- Postawienie głosu na potrzeby sceny dramatycznej

- Walory głosu w pracy z mikrofonem

- Elementy różnorodnych stylów muzycznych

- Indywidualne ukierunkowanie studenta do pracy własnej

Pełny opis:

- Utrwalanie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na

potrzeby scenicznej pracy w zawodzie aktora dramatycznego.

- Kontynuacja nauki uzyskania zdrowego, nośnego, dynamicznego,

wzbogaconego i plastycznego głosu scenicznego w mowie i śpiewie.

- Utrwalanie umiejętności używania głosu do wyrażania różnych myśli,

stanów, intencji, emocji i uczuć w każdych warunkach i przestrzeni.

- Kontrola prawidłowego oddechu oraz umiejętności osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

- Utrwalenie dotychczas zdobytych umiejętności osadzenia głosu w jego

naturalnym miejscu, świadomego umiejscowienia głosu na

przeponie oraz zdolności stymulowania podparcia. Świadome używanie

rezonatorów będących niezbędnym elementem zwiększającym dźwięczność

głosu.

- Wyposażenie studenta w uwagi do samodzielnej zawodowej pracy głosem.

Literatura:

- Wybór utworów wokalnych lub ich fragmentów adekwatnie do

indywidualnego procesu rozwoju studenta.

- Utworów lub ich fragmenty wybrane pod kątem ewentualnych

castingów (prezentujących przekrój możliwości głosowych przyszłego

aktora).

Uwagi:

- Rozwój głosu studenta jest żywym procesem, powiązanym z przebiegiem

nauki innych przedmiotów, ale również z jego własną historią życiową,

emocjami, stanem zdrowia, wydolnością itp.

- Pedagog, podążając za tym procesem, niejednokrotnie musi zmienić coś:

dodać lub ująć w stosunku do powyższego planu działania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Katarzyna Skarżanka, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Rozwinięcie świadomości intencji w oddechu ekspresja w mowie i śpiewie

- Ekspresja głosu w mowie i śpiewie

- Postawienie głosu na potrzeby sceny dramatycznej

- Walory głosu w pracy z mikrofonem

- Elementy różnorodnych stylów muzycznych

- Indywidualne ukierunkowanie studenta do pracy własnej

Pełny opis:

- Utrwalanie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na

potrzeby scenicznej pracy w zawodzie aktora dramatycznego.

- Kontynuacja nauki uzyskania zdrowego, nośnego, dynamicznego,

wzbogaconego i plastycznego głosu scenicznego w mowie i śpiewie.

- Utrwalanie umiejętności używania głosu do wyrażania różnych myśli,

stanów, intencji, emocji i uczuć w każdych warunkach i przestrzeni.

- Kontrola prawidłowego oddechu oraz umiejętności osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

- Utrwalenie dotychczas zdobytych umiejętności osadzenia głosu w jego

naturalnym miejscu, świadomego umiejscowienia głosu na

przeponie oraz zdolności stymulowania podparcia. Świadome używanie

rezonatorów będących niezbędnym elementem zwiększającym dźwięczność

głosu.

- Wyposażenie studenta w uwagi do samodzielnej zawodowej pracy głosem.

Literatura:

- Wybór utworów wokalnych lub ich fragmentów adekwatnie do

indywidualnego procesu rozwoju studenta.

- Utworów lub ich fragmenty wybrane pod kątem ewentualnych

castingów (prezentujących przekrój możliwości głosowych przyszłego

aktora).

Uwagi:

- Rozwój głosu studenta jest żywym procesem, powiązanym z przebiegiem

nauki innych przedmiotów, ale również z jego własną historią życiową,

emocjami, stanem zdrowia, wydolnością itp.

- Pedagog, podążając za tym procesem, niejednokrotnie musi zmienić coś:

dodać lub ująć w stosunku do powyższego planu działania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Katarzyna Skarżanka, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Aldona Krasucka, JANUSZ SZROM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU IMPOSTACJA GŁOSU W MOWIE I ŚPIEWIE

• wyrobienie prawidłowych nawyków w emisji głosu (oddech, miejsce artykulacji, rezonatory, rejestry) i ich koordynacja w celu wypracowania umiejętności posługiwania się głosem nośnym, dynamicznym, plastycznym (ze zdolnością do zmiany brzmień, dynamiki, tempa i rytmu) dającym możliwość wyrażania myśli, stanów, intencji, emocji i uczuć, zdolnym działać w każdych warunkach i przestrzeni (I – IV rok)

• wypracowanie nawyków związanych z higieną głosu (I – IV rok)

• praca nad wyzwoleniem naturalnego brzmienia głosu (I – IV rok)

Pełny opis:

III ROK

1. podsumowanie wiedzy zdobytej na I i II roku studiów w powiązaniu z budowaniem narzędzi umożliwiających samodzielną pracę nad głosem

2. świadome używanie rezonatorów

3. budowanie sprawności w łączeniu rejestrów

4. praca nad dostosowaniem środków wyrazu i ekspresji do kubatury pomieszczenia – ćwiczenia na scenie

Literatura:

J. Grotowski – „Trening aktora”

K. Linklater – „Uwolnij swój głos”

S. Riggs – „Singing for the Stras”

S. Book – „Podręcznik dla aktorów”

B. Lutgen, G. Concone, N.Vaccai, E. Herbert-Caesari – ćwiczenia wokalne na sopran, alt, tenor, bas Catherine Sadolin -"Complete Vocal Technique"

W.Bregy – „Elementy techniki wokalnej" Kraków 1974

Cz. Wojtyński – „Emisja głosu" PZWS Warszawa 1970

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)