Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Impostacja głosu w mowie i w śpiewie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/IGMS2-R2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Impostacja głosu w mowie i w śpiewie II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty specjalności - Aktorstwo dramatyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu II roku studiów jest pogłębianie umiejętności posługiwania się głosem w mowie i śpiewie oraz rozwijanie technik wokalnych i impostacyjnych.

Warunkiem udziału w zajęciach jest ukończenie kursu emisji głosu tożsamego z poziomem I roku studiów na kierunku aktorstwo.

Pełny opis:

Wyrobienie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na potrzeby scenicznej pracy w zawodzie aktora dramatycznego

Zadaniem tego przedmiotu jest wykształcenie zdrowego, nośnego, dynamicznego, wzbogaconego, plastycznego (ze zdolnością do zmiany barw, brzmień, dynamiki, tempa i rytmu) głosu scenicznego w mowie i śpiewie. Głosu dającego możliwość wyrażania różnych myśli, stanów, intencji, emocji i uczuć, zdolnego działać w każdych warunkach i przestrzeni. Praca oparta jest na indywidualnych i zbiorowych ćwiczeniach dążących do opanowania prawidłowego oddechu, osiągnięcia stanu rozluźnienia i wyzwoleniu organicznej emisji. W zakres zadań tego przedmiotu wchodzi ewentualna przebudowa głosu w razie niewłaściwego ustawienia, osadzenie głosu w jego naturalnym miejscu, świadome umiejscowienie go na przeponie, wykształcenie zdolności stymulowania podparcia oraz poznanie znaczenia i działania rezonatorów będących niezbędnym elementem zwiększającym dźwięczność głosu.

Studenci podczas zajęć z Impostacji Głosu oprócz realizowania programu przedmiotu przynoszą także do konsultacji wokalnej wszelkie utwory muzyczne realizowane na zajęciach z przedmiotów kierunkowych aktorskich

Semestr 3

5. Praca nad dynamiką i skalą głosu

- indywidualna praca nad poszerzeniem skali głosu - użycie wszystkich rejestrów (piersiowy, głowowy, mieszany)

- wyrównywanie barwy głosu w śpiewie we wszystkich rejestrach

- nowe techniki rozluźniania, wzbogacanie rezonatorów w mowie i śpiewie.

- doskonalenie techniki oddechowej i stanu aktywności

- zadania na wyobraźnię usprawniające emisję - głos jako eksplozja energii (głos naśladujący różne dźwięki)

Literatura:

J. Grotowski – „Trening aktora”

K. Linklater – „Uwolnij swój głos”

S. Riggs – „Singing for the Stras”

S. Book – „Podręcznik dla aktorów”

B. Lutgen, G. Concone, N.Vaccai, E. Herbert-Caesari – ćwiczenia wokalne na sopran, alt, tenor, bas Catherine Sadolin -"Complete Vocal Technique"

W.Bregy – „Elementy techniki wokalnej" Kraków 1974

Cz. Wojtyński – „Emisja głosu" PZWS Warszawa 1970

Literatura uzupełniająca

H. Sobierajska - „Uczymy się śpiewać”

K.De Vore Starr Cookman - „The Voice Book”

F.Sinatra -„Tips on popular singing”

Jeremy Fisher &Gillyanne Kayes - This is a Voice

Jannette nelson - The Voice Exercise Book

Theodore Dimon - Anatomy of the voice

Efekty uczenia się:

K_W02 Nazywa narządy wchodzące w skład aparatu głosowego, zna słownictwo z zakresu anatomii ciała niezbędne do właściwego wykonania ćwiczeń rozluźniających

K_W02 Zna i rozróżnia podstawowe techniki wokalne oraz gatunki muzyczne

K_W03 Zna i stosuje podstawowe terminy muzyczne związane z wysokością dźwięków, rytmem, dynamiką, artykulacją, formą utworu

K_U05, K_K04 Świadomie posługuje się oddechem, rejestrami, rezonatorami, barwą oraz natężeniem głosu w mowie i śpiewie

K_U08 Stosuje techniki wokalne i relaksacyjne służące uzyskaniu swobodnej emisji głosu, świadomie rozluźnia napięcia mięśni posiadających determinujący wpływ na głos

K_U03, K_U08 Posługuje się głosem dynamicznie i elastycznie w sposób nie zagrażający zdrowiu używając głosu dźwięcznego, przestrzennego, słyszalnego i czytelnego w różnych przestrzeniach scenicznych

K_K03, K_K04 Czuje potrzebę współtworzenia atmosfery sprzyjającej pokonywaniu własnych ograniczeń głosowych przed grupą, swoją postawą inspiruje innych do poszukiwań własnych

K_K05, K_U06, K_K02 Świadomie używa głosu w sposób oddziaływający na emocje odbiorców zarówno w działaniach artystycznych, jak i relacjach społecznych

K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego doskonalenia się i pracy nad rozwojem swoich możliwości głosowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody pracy:

wykład problemowy

ćwiczenia zbiorowe

ćwiczenia indywidualne

ćwiczenia indywidualne wobec grupy

analiza przypadków

rozwiązywanie zadań

rozwiązywanie zadań artystycznych

prezentacja nagrań CD i DVD

ćwiczenia relaksacyjne w grupie

rejestracja na nośnikach audio i video

przesłuchanie K08

kontrola przygotowanych projektów W02, U04

realizacja zleconego zadania U05

zadania domowe K09

analiza błędów, pedagog w roli moderującego (metoda „loży szyderców”) U04, K07, K08

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Zaliczenie przedmiotu odbywa się na zajęciach z Impostacji Głosu w formie indywidualnego pokazu studenta, oraz podczas wszystkich publicznych prezentacji egzaminacyjnych (egzamin z Techniki Mowy, Interpretacji Piosenki i wszystkich praktycznych egzaminach aktorskich). Ocena wystawiana jest po obejrzeniu wszystkich pokazów egzaminacyjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozwinięcie świadomości intencji w oddechu ekspresja w mowie i śpiewie

- Ekspresja głosu w mowie i śpiewie

- Postawienie głosu na potrzeby sceny dramatycznej

- Walory głosu w pracy z mikrofonem

- Elementy różnorodnych stylów muzycznych

- Indywidualne ukierunkowanie studenta do pracy własnej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Aldona Krasucka, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozwinięcie świadomości intencji w oddechu ekspresja w mowie i śpiewie

- Ekspresja głosu w mowie i śpiewie

- Postawienie głosu na potrzeby sceny dramatycznej

- Walory głosu w pracy z mikrofonem

- Elementy różnorodnych stylów muzycznych

- Indywidualne ukierunkowanie studenta do pracy własnej

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Aldona Krasucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Aldona Krasucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Anna Grabowska, Aldona Krasucka
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Anna Grabowska, Aldona Krasucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)