Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/HFilm-R3-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filmu
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać słuchaczy z najważniejszymi nurtami historii filmu światowego i polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem postaci reżysera filmowego i aktora, specyfiki ich stylu twórczego oraz pracy nad filmem.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Przedstawienie wybranych sylwetek reżyserów i aktorów filmowych polskich i zagranicznych.

2. Analiza wspólnie obejrzanych filmów bądź ich fragmentów pod kątem specyfiki metody twórczej, gatunkowej, poszczególnych elementów składających się na dzieło filmowe: - adaptacja tekstu teatralnego lub literackiego

- praca nad scenariuszem oryginalnym

- kino kreacyjne

- kino paradokumentalne

- praca z aktorem

- praca z naturszczykiem

- praca z dziećmi

- montaż

- scenografia, dekoracja wnętrz, kostiumy, charakteryzacja

- zdjęcia

- muzyka

Literatura:

1. Adam Garbicz, Kino, Wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż trzecia, Wydawnictwo Literackie, 1996; Podróż czwarta, WL 2000, Podróż piąta, WL 2009.

2. Aleksander Jackiewicz, Moja filmoteka. Literatura i teatr w filmie, WAiF 1989.

3. A. Jackiewicz, Moja filmoteka. Film w kulturze, WAiF 1989;

4. Marek Haltof, Kino polskie, słowo/obraz terytoria 2004

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu kursu powinien:

Wiedza:

- znać najważniejsze nurty w historii filmu polskiego i światowego (K_W07)

- znać najważniejszych przedstawicieli kina polskiego i światowego oraz ich dorobek twórczy (K_W07)

Umiejętności:

- analizować dzieło filmowe pod kątem specyfiki stylu reżyserskiego twórcy i gry aktorskiej (K_U02)

- wpisać twórczość danego reżysera i aktora w szerszy kontekst historii kina (K_U08)

Kompetencje personalne i społeczne:

- bez problemu poruszać się w specyfice środowiska filmowego (K_K08)

- uczestniczyć w życiu filmowym (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji i aktywność na zajęciach (30%)

Egzamin pisemny na podstawie zagadnień podanych przez wykładowcę w trakcie zajęć (70%)

Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności student nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Warunkiem otrzymania oceny końcowej jest spełnienie wszystkich warunków zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Wojciech Michera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Bohdan Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Bohdan Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Bohdan Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Janusz Zaorski
Prowadzący grup: Janusz Zaorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Janusz Zaorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Janusz Zaorski
Prowadzący grup: Janusz Zaorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Janusz Zaorski
Prowadzący grup: Janusz Zaorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Wojciech Świdziński, Janusz Zaorski
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)