Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementarne zadania aktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/EZA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementarne zadania aktorskie
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Forma zajęć:

Wykład i ćwiczenia w grupach moderowane przez pedagoga, czynne i bierne uczestnictwo w wykonywaniu zadań scenicznych .Realizacja etiud scenicznych wg. samodzielnych koncepcji studentów. Praca nad małymi scenami dialogowymi na podstawie wybranych dramatów współczesnych. Konsultacje indywidualne. Podstawy dialogu. Ćwiczenia improwizacyjne. Gry dramatyczne jako forma praktyki interpersonalnej w nauczaniu zachowań scenicznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wywołanie w początkowym okresie nauki takiego stanu dyspozycji psychofizycznych studenta, który umożliwi mu dalsze ,udane uczenie się zawodu. Pierwsze kontakty pedagoga ze studentem aktorstwa powinny zawierać w sobie wiele elementów nauczanie sokratejskiego. Sokrates Ateńczyk, mistrz oddziaływania dialogicznego, swoją pracę z uczniami sprowadzał do dwóch , wyraźnie zaznaczonych etapów . Zaczynał od etapu elenktycznego, burzącego i oczyszczającego umysł ucznia ,by przejść z kolei do etapu maieutycznego, polegającego na wydobywaniu z oczyszczonego umysłu treści sensownych już i wartościowych .Jakoś podobnie przebiegać powinien początkowy okres pracy ze studentami aktorstwa. Musimy podobnie jak u Sokratesa – dążyć do „oczyszczenia” konstrukcji fizycznej i umysłowej ucznia z całego balastu nawyków, stereotypów, , klisz , i przyzwyczajeń , z jakimi zjawił się w szkole. Należy w związku z tym , co bywa zadaniem bolesnym, zburzyć utrwalone i w pewien sposób „zafiksowane” już w dotychczasowym życiu formy myślenia i działania prywatnego- po to , by uruchomić najbardziej pierwotny potencjał duszy i ciała. Student w wyniku pracy prowadzonej w tym etapie winien znaleźć się możliwie blisko „stanu zerowego”, winien osiągnąć stan zbliżony do „nagości” psychofizycznej, do naturalności nie pokrytej społecznymi bądź kulturowymi maskami. Ćwiczenia, zabawy , etiudy , małe zadania sceniczne , proste formy dialogowe mają na celu wydobywanie z ucznia jego wrodzonych , niesfałszowanych dyspozycji psychofizycznych. Sztuki aktorskiej nie sposób przekazać „z zewnątrz” , nie można „wyposażyć w nią”, nauczyć jej kogoś kto nie dysponuje własnym bogactwem , energią oczekującą na ukierunkowanie.

Literatura:

Literatura podst

Stanisławski. K.: „Praca aktora nad sobą”,PIW 1954

Stephen Book ; „Podręcznik dla aktorów” Wydawnictwo Wojciech Marzec 2016

Czechow M.: „O technice aktora”, Wyd.Arche 2000

Barba E.: „Technika gry aktorskiej jako samopenetracja i odrzucenie naturalizmu” . Reformer nr.8/2014

Siedlecki A.: „Sekrety techniki aktorskiej”. Wyd. Fosze 2007

Jack Garfein: „Żyć i Grać”.Szkoła Filmowa w Łodzi

Literatura uzupełniająca

Łomnicki T.: „Spotkania teatralne”, Warszawa 1984 f

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Umie rozpoznać i realizować poszczególne etapy nauki elementarnych zadań aktorskich K_W04 ... ()

2.Rozumie co to jest proste zadanie sceniczne. Potrafi aktywnie uczestniczyć w procesie twórczym K_w02

3.Umie prawidłowo realizować wybrane sceny.Mnie w stopniu dostatecznym posługiwać się ciałem ,głosem i wymową . Potrafi samodzielnie pracować nad powierzonym zadaniem.Umie na poziomie podstawowym posługiwać się prostym dialogiem. K_W06

4. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu elementarnych zadań aktorskich.Potrafi zdobyte umiejetności zastosować w praktyce. K_W09

..()

Umiejętności:

1.Umie samodzielnie opracować wstępne założenia wybranej sceny. K_W05 ... ()

2.Potrafi prawidłowo operować emocjami nadając prawdziwy, ludzki wymiar swojej prezentacji. K_WU1

3.Potrafi wzbudzić w sobie i kolegach poczucie grupowości i wspólnej pracy. K_WU5.

4. Umie dokonać prawidłowej oceny i analizy postawionego zadania w celu skonstruowania własnej koncepcji opracowanej sceny. K_U02

5. Umie odpowiednio posługiwać się własnym ciałem i głosem. Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności z zakresu ruchu, gestu, emisji, głosu, wymowy w celu udoskonalenia opracowywanej sceny.K_U07

6. Potrafi swobodnie improwizować w różnych wariantach na zadany temat.K_U13

Kompetencje:

1. Wie jaką wartością jest indywidualność w zespole. Umie ją zachować przy jednoczesnym oddaniu się pracy zespołowej K_K05

2.Jest chętny do współpracy z pedagogiem,dokonuje korekt i poprawek na podstawie sugestii i uwag nauczyciela. K_K04

3.W pracy zespołowej stosuje zasadę dialogu z partnerami w procesie realizowania wspólnego zadania scenicznego.,Zachowuje przy tym indywidualny charakter nie tracąc cech swojej osobowości. Postępuje z zasadami etyki i koleżeństwa. K_K03

4. Jest zdeterminowany na zdobycie wiedzy i umiejętności aktorskich. Posiada świadomość celu kształcenia. Jest otwarty na współczesne dokonania w dziedzinie sztuki aktorskiej i teatru. K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Próby-zajęcia moderowane przez pedagoga. Czynne i bierne uczestnictwo w pracy nad wybrana sceną . Inspirowanie , stymulowanie indywidualnego procesu twórczego studentów. Wyrażne , jednoznaczne sprecyzowanie celu działań twórczych. Nieustanna korekta i ocena postępów studentów w czasie zajęć. Warunkiem zaliczenia jest ocena CAŁEGO procesu pracy zakończonego egzaminem z przedmiotu. Nr efektu W01, U02, U04, k05, k06, K07.

Praktyki zawodowe:

Warsztaty , projekty poza szkolne.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek, Marcin Perchuć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Chrapkiewicz, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka, Adrian Zaremba
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz, Marcin Perchuć, Adrian Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Piotr Głowacki, Marcin Perchuć, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Waldemar Śmigasiewicz, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Marcin Perchuć, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Waldemar Śmigasiewicz, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kosiński, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Cezary Kosiński, Marcin Perchuć, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Marcin Perchuć, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)