Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dubbing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/Dubb-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dubbing
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok II
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

• Nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych aktorowi do pracy z mikrofonem

• Przedstawienie specyfiki pracy w studiu nagraniowym

• Praktyka mikrofonowa poprzez realizację różnego rodzaju nagrań

• Prezentacja różnorodności zadań aktora w pracy z mikrofonem

• Właściwe używanie głosu i artykulacji w zależności od konwencji nagrania

• Rozwijanie plastyki głosu i artykulacji niezbędnych do realizacji bardziej złożonych zadań mikrofonach wymagających oddania charakterystyczności postaci

• Budowanie postaci w planie radiowym oraz realizacja nagrań scen wieloosobowych

Pełny opis:

Semestr 1

• Omówienie specyfiki i różnorodności zadań mikrofonowych

• Analiza i prezentacja możliwości zatrudnienia w dziedzinie pracy głosem

• Dubbing: Realizacją próbnych nagrań dubbingowych

• Omówienie zasad pracy w studio nagraniowym podczas realizacji nagrań polskich wersji językowych.

• Praktyczne działania: realizacja nagrań

Semestr 4

• Lektor: omówienie i próby nagrań różnych zadań lektorkich

• Dubbing: Omówienie i nagrania głosowe postaci charakterystycznych

• Realizacja możliwie różnorodnych postaci w celu zwiększenia skali, świadomości i umiejętności głosowych

• Praktyczne działania: realizacja nagrań

Efekty uczenia się:

W01 posiada wiedzę niezbędną do właściwego wykonywania działań zawodowych z użyciem nowoczesnych technologii oraz specjalistycznego sprzętu, umożliwiającą pracę w ramach wszelkich form scenicznych i studyjnych w otwartych i zamkniętych przestrzeniach o różnorodnej akustyce i kubaturze K_W10

W02 ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych; K_W05

U01 używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania, jako indywidualność artystyczna kreuje i Real izuje własne projekty twórcze K_U01

U02 dostosowuje środki ekspresji aktorskiej do różnorodnych warunków scenicznych i studyjnych umiejętnie wykorzystując specjalistyczny sprzęt i nowoczesne technologie K_U03

U03 doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu, techniki mowy, sprawności i ekspresji ciała oraz techniki gry aktorskiej w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych K_U06

K01 wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści K_K01

K02 rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Analiza różnych sposobów oddziaływania głosem na mikrofon oraz możliwości technicznych urządzeń mikrofonowych w celu nabywania umiejętności głosowych umożliwiających pracę zawodową z tego rodzaju technologią w różnorodnych warunkach scenicznych. K_W10

Warsztat obejmuje wiele godzin praktyki mikrofonowej, która pozwala na realizowanie wszelakich zadań aktorskich z wykorzystaniem m.in. zmian poziomu głosu, charakterystyki głosu oraz konstruowanie postaci za pomocą wyłącznie głosu i dźwięku. K_W05

Praca z mikrofonem charakteryzuje się potrzebą gotowości aktora do podjęcia w krótkim czasie ekstremalnych zadań, dlatego uczestnicy warsztatu nabywają umiejętności szybkiego i spontanicznego reagowania w danej sytuacji dramaturgicznej. Kreacje aktorskie studentów są naturalne, nacechowane prawdą i ich indywidualnością. K_U01

Różnorodność zadań aktorskich obejmuje cały wachlarz ludzkich emocji, co pozwala na odpowiedni dobór środków wyrazu w określonych warunkach scenicznych wykorzystując specjalistyczny sprzęt jakim jest mikrofon. K_U03

Praca z mikrofonem w formie systematycznego warsztatu pozwala doskonalić umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu, techniki mowy, sprawności i ekspresji ciała oraz techniki gry aktorskiej. K_U06

Praca w studiu wymaga ścisłej współpracy aktorów z reżyserem i realizatorem dźwięku. Skuteczna komunikacja jest kluczowa w procesie nagraniowych, a możliwości techniczne sprzętu pozwalają na wyczerpujące analizy artystyczne. K_K01

Mikrofon jako urządzenie bardzo precyzyjne pozwala zdemaskować wszelkie niedoskonałości dykcyjne i emisyjne, co pozwala na dokładną analizę i przygotowanie dalszego planu rozwoju indywidualnego każdego studenta. K_K02

Praktyki zawodowe:

możliwość zatrudnienia we studiach nagraniowych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Przemysław Wyszyński
Prowadzący grup: Przemysław Wyszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

• Nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych aktorowi do pracy z mikrofonem

• Przedstawienie specyfiki pracy w studiu nagraniowym

• Praktyka mikrofonowa poprzez realizację różnego rodzaju nagrań

• Prezentacja różnorodności zadań aktora w pracy z mikrofonem

• Właściwe używanie głosu i artykulacji w zależności od konwencji nagrania

• Rozwijanie plastyki głosu i artykulacji niezbędnych do realizacji bardziej złożonych zadań mikrofonach wymagających oddania charakterystyczności postaci

• Budowanie postaci w planie radiowym oraz realizacja nagrań scen wieloosobowych

Pełny opis:

Semestr 1

• Omówienie specyfiki i różnorodności zadań mikrofonowych

• Analiza i prezentacja możliwości zatrudnienia w dziedzinie pracy głosem

• Dubbing: Realizacją próbnych nagrań dubbingowych

• Omówienie zasad pracy w studio nagraniowym podczas realizacji nagrań polskich wersji językowych.

• Praktyczne działania: realizacja nagrań

Semestr 4

• Lektor: omówienie i próby nagrań różnych zadań lektorkich

• Dubbing: Omówienie i nagrania głosowe postaci charakterystycznych

• Realizacja możliwie różnorodnych postaci w celu zwiększenia skali, świadomości i umiejętności głosowych

• Praktyczne działania: realizacja nagrań

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Przemysław Wyszyński
Prowadzący grup: Przemysław Wyszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

• Nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych aktorowi do pracy z mikrofonem

• Przedstawienie specyfiki pracy w studiu nagraniowym

• Praktyka mikrofonowa poprzez realizację różnego rodzaju nagrań

• Prezentacja różnorodności zadań aktora w pracy z mikrofonem

• Właściwe używanie głosu i artykulacji w zależności od konwencji nagrania

• Rozwijanie plastyki głosu i artykulacji niezbędnych do realizacji bardziej złożonych zadań mikrofonach wymagających oddania charakterystyczności postaci

• Budowanie postaci w planie radiowym oraz realizacja nagrań scen wieloosobowych

Pełny opis:

Semestr 1

• Omówienie specyfiki i różnorodności zadań mikrofonowych

• Analiza i prezentacja możliwości zatrudnienia w dziedzinie pracy głosem

• Dubbing: Realizacją próbnych nagrań dubbingowych

• Omówienie zasad pracy w studio nagraniowym podczas realizacji nagrań polskich wersji językowych.

• Praktyczne działania: realizacja nagrań

Semestr 4

• Lektor: omówienie i próby nagrań różnych zadań lektorkich

• Dubbing: Omówienie i nagrania głosowe postaci charakterystycznych

• Realizacja możliwie różnorodnych postaci w celu zwiększenia skali, świadomości i umiejętności głosowych

• Praktyczne działania: realizacja nagrań

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Przemysław Wyszyński
Prowadzący grup: Przemysław Wyszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Przemysław Wyszyński
Prowadzący grup: Przemysław Wyszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Wyszyński
Prowadzący grup: Przemysław Wyszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)