Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A//EG2-R2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty specjalności - Aktorstwo i wokalistyka
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
typ zajęć:

WA warsztat + ćwiczenia

Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU EMISJA GŁOSU

• wyrobienie prawidłowych nawyków w emisji głosu (oddech, miejsce artykulacji, rezonatory, rejestry) i ich koordynacja w celu wypracowania umiejętności posługiwania się głosem nośnym, dynamicznym, plastycznym (ze zdolnością do zmiany brzmień, dynamiki, tempa i rytmu) dającym możliwość wyrażania myśli, stanów, intencji, emocji i uczuć, zdolenym działać w każdych warunkach i przestrzeni (I – IV rok)

• wypracowanie nawyków związanych z higieną głosu (I – IV))

• praca nad wyzwoleniem naturalnego brzmienia głosu (I – IV rok)

• rozwijanie technik emisyjnych i impostacyjnych w celu wypracowania kondycji głosowej (II – IV rok)

• wyrównanie brzmienia samogłosek między rejestrami na przestrzeni funkcjonalnej skali głosu (I – IV rok)

• wyrobienie umiejętności prowadzenia frazy muzycznej (I – IV rok)

• rozwiązywanie problemów związanych z emisją i impostacją głosu wynikających z potrzeb innych przedmiotów praktycznych (I – IV rok)

Pełny opis:

EMISJA GŁOSU ROK II

1. indywidualna praca nad poszerzeniem skali głosu

2. umiejętność zdefiniowania przez studenta indywidualnych problemów w funkcjonowaniu głosu

3. indywidualne ukierunkowanie studenta do pracy własnej przez dobór odpowiednich narzędzi

4. praca nad rezonansem w mowie i śpiewie

5. ekspresja w mowie i śpiewie

6. korelacja oddechu ze słowem i frazą muzyczną

7. podstawy wyrównywania rejestrów w całej skali głosu

8. umiejętność posługiwania się przez studenta organicznym głosem w mowie i śpiewie oraz podejmowanie działań w kierunku rozwijania indywidualności studenta w zakresie działań wokalnych

Efekty uczenia się:

W01 - zna zasady posługiwania się głosem w mowie i śpiewie umożliwiające mu swobodną i twórczą realizację różnych koncepcji artystycznych (K_W04)

W02 - ma wiedzę z zakresu technik wokalnych, obejmującą wymagania współczesnego rynku pracy, samodzielnie rozwija tę wiedzę (K_W08)

U01 - potrafi samodzielnie stosować techniczne i artystyczne środki wyrazu w działaniach wokalnych oraz szlifować umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych (K_U07 K_U08)

U02 - swobodnie interpretuje utwory reprezentujące różne style muzyczne, doskonali się i kształtuje swoje umiejętności w wybranym stylu (K_U06)

U03 - posługuje się emisją głosu, która rozwija jego aparat głosowy, nie powodując uszczerbku na zdrowiu (K_U09)

K01 - w sposób ciągły pracuje nad samodoskonaleniem w zakresie emisji głosu; rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności w tym zakresie, co przekłada się na jego postawę wobec współrealizatorów działań artystycznych (K_K02)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Anna Serafińska, JANUSZ SZROM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Daria Iwińska, Anna Serafińska, JANUSZ SZROM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Kamil Dominiak, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Kamil Dominiak, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA warsztat A, 45 godzin więcej informacji
WA warsztat B, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Monika Malec, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Monika Malec, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA warsztat A - zaliczenie na ocenę
WA warsztat B - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA warsztat A, 45 godzin więcej informacji
WA warsztat B, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Monika Malec, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Monika Malec, Anna Serafińska, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA warsztat A - zaliczenie na ocenę
WA warsztat B - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Aldona Krasucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Świadomość intencji w oddechu, ekspresja aktorska w śpiewie

- Postawienie głosu na potrzeby dużej sceny

- Praca nad rozluźnieniem napięć w ciele

- Dbałość o swobodny, prawidłowy oddech

- Prawidłowa artykulacja spółgłosek w śpiewie

- Praca głosem w ruchu

- Elementy techniki bel canto

- Elementy różnorodnych stylów muzycznych

Pełny opis:

- Kontynuacja umiejętności używania głosu do wyrażania myśli, stanów,

intencji, emocji i uczuć w każdych warunkach i przestrzeni.

- Wzmacnianie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na

potrzeby pracy scenicznej w zawodzie aktora dramatu i teatru muzycznego

- Dbanie o głos zdrowy, nośny, dynamiczny, wzbogacony i plastyczny (ze

zdolnością do zmiany barw, dynamiki, rytmu i wysokości).

- Opanowanie prawidłowego oddechu, umiejętność osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

- Świadome umiejscowienie głosu na przeponie. Wykształcenie zdolności

stymulowania podparcia.

- Świadome wykorzystywanie działania rezonatorów będących niezbędnym

elementem zwiększającym dźwięczność i nośność głosu.

- Dalszy rozwój muzykalności i kultury muzycznej wykonywanych utworów.

Literatura:

- Wybór utworów z klasycznych musicali

- Wybór utworów ze światowej literatury wokalnej

- Literatura wykorzystywana w scenach mówionych

- Utwory wykonywane w produkcjach pozaszkolnych

Uwagi:

- Specyfiką przedmiotu jest podążanie za procesem rozwoju studenta: poza

realizacją programu pedagog powinien być niezwykle uważny, żeby za tym

procesem podążać.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Świadomość intencji w oddechu, ekspresja aktorska w śpiewie

- Postawienie głosu na potrzeby dużej sceny

- Praca nad rozluźnieniem napięć w ciele

- Dbałość o swobodny, prawidłowy oddech

- Prawidłowa artykulacja spółgłosek w śpiewie

- Praca głosem w ruchu

- Elementy techniki bel canto

- Elementy różnorodnych stylów muzycznych

Pełny opis:

- Kontynuacja umiejętności używania głosu do wyrażania myśli, stanów,

intencji, emocji i uczuć w każdych warunkach i przestrzeni.

- Wzmacnianie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na

potrzeby pracy scenicznej w zawodzie aktora dramatu i teatru muzycznego

- Dbanie o głos zdrowy, nośny, dynamiczny, wzbogacony i plastyczny (ze

zdolnością do zmiany barw, dynamiki, rytmu i wysokości).

- Opanowanie prawidłowego oddechu, umiejętność osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

- Świadome umiejscowienie głosu na przeponie. Wykształcenie zdolności

stymulowania podparcia.

- Świadome wykorzystywanie działania rezonatorów będących niezbędnym

elementem zwiększającym dźwięczność i nośność głosu.

- Dalszy rozwój muzykalności i kultury muzycznej wykonywanych utworów.

Literatura:

- Wybór utworów z klasycznych musicali

- Wybór utworów ze światowej literatury wokalnej

- Literatura wykorzystywana w scenach mówionych

- Utwory wykonywane w produkcjach pozaszkolnych

Uwagi:

- Specyfiką przedmiotu jest podążanie za procesem rozwoju studenta: poza

realizacją programu pedagog powinien być niezwykle uważny, żeby za tym

procesem podążać.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

-Kontynuacja wyrabiania umiejętności posługiwania się organicznym głosem w mowie i śpiewie oraz podejmowanie działań w kierunku rozwijania indywidualności muzycznej studenta w zakresie działań wokalnych

-Praca nad świadomym, swobodnym, kontrolowanym prowadzeniem powietrza

-Włączenie rezonatorów w mowie i śpiewie

-Wyrównanie barwy we wszystkich rejestrach w śpiewie

Pełny opis:

- Utrwalanie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na

potrzeby scenicznej pracy w zawodzie aktora dramatycznego.

- Nauka uzyskania zdrowego, nośnego, dynamicznego, wzbogaconego i

plastycznego głosu w śpiewie i mowie scenicznej.

- Kontrola prawidłowego oddechu oraz umiejętności osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

- Nauka osadzenia głosu w jego naturalnym miejscu, oddechu dynamicznego,

oraz zdolności stymulowania podparcia.

- Świadome używanie rezonatorów będących niezbędnym elementem

zwiększającym dźwięczność głosu.

- Wyposażenie studenta w uwagi do samodzielnej zawodowej pracy głosem.

Literatura:

Estill Voice Training- Level 1 & 2- Jo Estill, Kim Steinhauer, Mary Mc Donald Klimek

Patsy Rodenburg- The Right to Speak

The Actor's Voice- Gilyanne Kayes

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)