Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia WSL/RTL/Psych-Z
WSL - dydaktyka (WSL-bd) semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Zimbardo, Ph.G., Gerrig, R.J. (2012) Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

- Achor S. (2022) Przewaga szczęścia. W jaki sposób pozytywne nastawienie napędza sukcesy zawodowe i osobiste, Studio Emka.

Literatura dodatkowa:

- Aronson E. (2005) Człowiek istota społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Kolemba, M (2015) Skuteczna komunikacja interpersonalna. Asertywne wyrażanie krytyki jako praktyczna forma efektywnego komunikowania się. General and Professional Education, p. 28-33.

- Mietzel G. (2013) Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk: GWP.

- Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 1, Gdańsk: GWP.

- Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 2, Gdańsk: GWP.

- Stewart J. (red.) 2003 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

- Tokarz M. (2006) Argumantacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP

- Wojciszke B. (2006) Człowiek wśród ludzi – zarys psychologii społecznej, Warszawa: Scholar.

Efekty uczenia się:

Student:

- Posiada wiedzę podstawową wiedzę z zakresu psychologii dotyczącą mechanizmów, identyfikacji oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych.

- Zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi. Przyjmując postawę asertywną w relacjach z innymi potrafi skutecznie budować relacje z innymi dbając o swój dobrostan.

- Jest w stanie skutecznie komunikować się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie. Potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pracy w trakcie zajęć i wyniku testu zaliczeniowego.

Zakres tematów:

- Stanfordzki eksperyment więzienny P.Zimbardo.

- Procesy grupowe. Facylitacja społeczna. Deindywiduacja. Grupowe a indywidualne podejmowanie decyzji.

- Konformizm: wpływanie na zachowanie

- Informacyjny wpływ społeczny. Normatywny wpływ społeczny.

- Teorie osobowości

- Wpływ autorytetu na zachowanie. Wyznaczniki autorytetu.

- Metody badawcze w psychologii.

- Pomocność i prospołeczność. Skąd bierze się dobro. Wyznaczniki pomocności.

- Trójskładnikowa teoria miłości. Miłość i bliskie związki.

- Agresja u człowieka

- Postawa asertywna (korzyści, definicja)

- Skuteczna komunikacja (aspekty werbalne i niewerbalne, komunikacja jedno i dwukierunkowa, filtry komunikacyjne, Uszy von Thuna)

- Prawa asertywności,

- Wyrażania asertywnej krytyki,

- Asertywna odmowa,

- Wysyłania komunikatów o charakterze pozytywnym

- Argumentacja i prowadzenia dyskusji w grupie.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupach, prezentacja, analiza przypadku, mini wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Kolemba 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)