Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy scen dialogowych prozą WSL/ATL/PSDP
WSL - dydaktyka (WSL-bd) semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: egzamin
Literatura:

K. Stanisławski "Praca aktora nad sobą. Część I. Praca aktora nad sobą w twórczym procesie przeżywania"

M. Czechow "O technice aktora"

U. Hagen "Szacunek dla aktorstwa"

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W):

Student samodzielnie, aktywnie i twórczo analizuje i diagnozuje zachodzące w nim procesy psychiczne i emocjonalne niezbędne do pracy scenicznej (K_W06)

Student samodzielnie bada zależności pomiędzy teorią a praktyką sceniczną, kreatywnie korzysta z inspiracji literackich w procesie scenicznego tworzenia (K_W11)

W zakresie umiejętności (U):

Student potrafi w praktyce dysponować swoją obecnością na scenie i w scenie (K_U06)

Student potrafi wykorzystać technikę improwizacji w tworzeniu wypowiedzi scenicznej zgodnej z założoną koncepcją, posługując się poznanymi środkami wyrazu (K_U04)

Student potrafi pracować nad sobą w zakresie stanów emocjonalnych, zmysłowych i reakcji motorycznych; wie jak je wywoływać, jak w nich trwać i jak je zmieniać tworząc indywidualną wypowiedź sceniczną (K_U01)

Student posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w sposób bezpieczny, nie powodujący uszczerbku na zdrowiu (K_U07)

Student potrafi dokonać analizy tekstu stanowiącego podstawę działań scenicznych i zaproponować adekwatne do niego środki wyrazu (K_U02)

Student działa na rzecz zespołu dążąc do porozumienia w sprawie wypracowania wspólnych, wartościowych pod względem artystycznym, rozwiązań (K_U05)

W zakresie kompetencji (K) :

Student dokonuje samooceny i konstruktywnej oceny partnera scenicznego (K_ K06)

Student świadomie wyraża swe opinie i bierze czynny udział w dyskusjach dotyczących pracy scenicznej z partnerem (K_K01)

Student bezpiecznie, świadomie wykorzystuje w pracy scenicznej swą wrażliwość i emocjonalność (K_K05)

Student przyjmuje krytyczne uwagi jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach

2. Samodzielna, aktywna i twórcza praca nad sobą

3. Twórcza współpraca z partnerem i zespołem

4. Prezentacja scen dramaturgicznych na zajęciach

5. Zdobyte umiejętności praktyczne / progres

6. Pokaz semestralny ze scen dialogowych / egzamin

Dozwolone 2 nieobecności nieusprawiedliwione

Forma zaliczenia:

III sem - egzamin

Zakres tematów:

1. Istota emocji scenicznych

2. Reakcje zmysłowe, emocjonalne i motoryczne

3. Tożsamość, pamięć emocjonalna, substytucja (podstawienie), zmysły i myślenie postaci

4. Budowanie postaci przez działanie

5. Prowadzenie logicznego dialogu z partnerem scenicznym

6. Tworzenie miejsca

7. Budowanie sytuacji scenicznej na podstawie sceny dialogowej prozą

8. Zasady prowadzenia konfliktu emocjonalnego, personalnego i przestrzennego

9. Świadomy dobór środków wyrazu adekwatnych do materiału dramatycznego i założeń sceny

10. Panowanie nad rytmem sceny

11. Podzielność uwagi scenicznej

12. Powtarzalność działań scenicznych i procesów emocjonalnych w obrębie przyjętych założeń

13. Umiejętność umiejscowienia sceny w kontekście większej całości dramaturgicznej (całej sztuki bądź jej fragmentu)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia nad istotą dialogu scenicznego i kontaktu z partnerem. Ćwiczenia w oparciu o propozycje studenckie. Omówienia propozycji. Nauka oceny skuteczności realizacji zadań własnych i zadań kolegów. Nauka umiejętności stawiania zadania aktorskiego w obrębie sceny dialogowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Bartnikowski, Anna Stela 11/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)